Univerzita J. E. Purkyně vypisuje druhá kola

17. 7. 2013 | Aktuality

Zájemci o studium na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem mají ještě šanci na přijetí ve 2. kolech přijímacího řízení. Ta vypsalo šest fakult – pedagogická, filozofická, přírodovědecká, výrobních technologií a managementu, životního prostředí a zdravotnických studií. Nabízí možnost podat přihlášku do vybraných oborů, u kterých je ještě volná kapacita.

Kromě fakulty zdravotnických studií, která má termín pro podání přihlášky do 16. 7. 2013, ostatní fakulty stanovily termín pro podání přihlášek do druhé poloviny srpna. Ve 2. kolech přijímacího řízení bude mít šanci na přijetí cca 500 uchazečů o studium.

Fakulta zdravotnických studií
Otevírá ve druhém kole v bakalářském studijním programu Ošetřovatelství obory Porodní asistentka, Všeobecná sestra a ve studijním programu Specializace ve zdravotnictví obor Ergoterapie. Obory jsou v prezenční formě studia. Přihlášky je možné zasílat do 16. 7. 2013. Do každého oboru předpokládají dopřijmout 6 nových studentů.

Nově nabízí fakulta v bakalářském studijním programu Ošetřovatelství obor Všeobecná sestra v kombinované formě studia. Fakulta tak nově nabízí i studium pro zvýšení kvalifikace zdravotnických pracovníků, kteří již pracují. Přihlášky do tohoto oboru je možné podávat do 23. 8. 2013, fakulta přijme do studia 20 nových studentů.

Fakulta životního prostředí
Ta otevírá 2. kolo pro studijní program Ekologie a ochrana prostředí obor Ochrana životního prostředí, a to v prezenční i kombinované formě. U tohoto oboru si mohou studenti zvolit, zda chtějí studovat v Ústí nad Labem nebo v Mostě.

Dále bude fakulta přijímat nové studenty ve studijním programu Inženýrská ekologie s obory Ochrana životního prostředí v průmyslu a Vodní hospodářství. Zde by chtěla fakulta dopřijmout 100 nových studentů. Přihlášky je možné podávat do 20. 8. 2013.

Pedagogická fakulta
Pedagogická fakulta otevírá 2. kolo přijímacího řízení pro 6 dvouoborových kombinací na bakalářské úrovni. Jedná se o obory v prezenční formě studia, konkrétně o kombinace Hudební výchovy s anglickým jazykem a literaturou, českým jazykem a literaturou, německým jazykem a literaturou a sbormistrovstvím; dále kombinaci anglického jazyka a literatury s technickou výchovou a kombinaci výtvarné výchovy s německým jazykem a literaturou. Jsou to obory se zaměřením na vzdělávání, po jejichž absolvování lze pokračovat v učitelských kombinacích na magisterské úrovni.

Dále fakulta nabízí 3 oborové kombinace na navazujícím magisterském studiu. Jedná se obory pro střední školy – výtvarná výchova s českým jazykem a literaturou nebo historií a kombinace tělesné výchovy s historií. Termín přihlášek je 19. 8. 2013 a fakulta nabízí 30 volných míst na bakalářské úrovni a 15 na navazující magisterské úrovni.

Fakulta výrobních technologií a managentu
Fakulta otevírá ve 2. kole všechna svá studia, tj. bakalářská, navazující magisterská i doktorská. Je možné studovat bakalářské obory Řízení výroby, Energetika – teplárenství, Materiály a technologie v dopravě, Zabezpečení výroby. Většinu oborů lze studovat v prezenční i kombinované formě, stejně jako v navazujícím magisterském studiu.

Obor Řízení výroby se otevírá nejen v Ústí nad Labem, ale též na detašovaném pracovišti v Chomutově. Termín pro podávání přihlášek je 25. 8. 2013, fakulta může přijmout 150 studentů.

Filozofická fakulta
Fakulta ve 2. kole přijímacího řízení umožňuje podat si přihlášku do jednooborového a dvouoborového studia z oblasti historie, filozofie a německé filologie. Nově FF nabízí obor Archivnictví a spisová služba v kombinované formě studia. Fakulta předpokládá přijmout do tohoto nového oboru 25 nových studentů.

Ve 2. kole nabízí též navazující magisterská studia, kde nově otevírá obor Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu. Jedná se o prezenční studium pro absolventy bakalářských oborů německé filologie. Termín přihlášek do 2. kola: 19. 8. 2013.

Přírodovědecká fakulta
Fakulta nabízí široké spektrum přírodovědných oborů – zájemci o studium si mohou vybrat z oborů biologie, geografie, matematika, fyzika, chemie, informatika, resp. technická výchova, a to jak v jednooborovém studiu, tak dvouoborových kombinací.

PřF nabízí studium nejen v Ústí nad Labem, ale též na detašovaném pracovišti v Litvínově, kde je možné studovat obor Toxikologie a analýza škodlivin a obor Informační systémy, oba obory jsou v prezenční formě studia. Termín pro podávání přihlášek je opět 19. 8. 2013. Ve 2. kole předpokládá fakulta přijetí 150 studentů.

Do prvních ročníků univerzita letos příjme cca 5 000 studentů. Největší zájem je tradičně o pedagogickou fakultu, kam se zatím hlásí 3 000 uchazečů.

Veškeré informace o 2. kole přijímacího řízení na dané fakultě (termíny, seznam otevíraných oborů, počet přijímaných, podmínky přijímacího řízení atd.) naleznou zájemci o studium na webu příslušné fakulty.

Zdroj: tisková zpráva

Další články k tématu

Střední školy ruší odvolání u přijímaček

Střední školy ruší odvolání u přijímaček

Zatímco v předchozích letech měli uchazeči o studium na střední škole možnost podat odvolání v případě, že skončili těsně pod stanovenou hranicí nutnou k přijetí, letos tomu tak nebude. Odvolání totiž nahradí takzvané nové rozhodnutí. Důvodem je snaha zjednodušit a urychlit přijímací proces na střední školy. Princip nového systému, který školy zavedly kvůli epidemii covid-19, spočívá v tom, že …

číst více