Studovat na univerzitě můžete v každém věku

22. 2. 2010 | Studium po třicítce

Univerzitní brány jsou skutečně otevřeny všem zájemcům. Dokladem toho budiž programy univerzit třetího věku, zaměřené na zájmové vzdělávání seniorů. Těm poskytují nejen výuku na univerzitní úrovni, ale i nadstavbu v podobě nových kontaktů, setkání a zážitků.

Jaká je náplň studia? Univerzity třetího věku jsou realizovány v rámci programů celoživotního vzdělávání jednotlivých vysokých škol. Vysoké školy poskytují studentům-seniorům možnost získávat nové poznatky z oblasti vědy, kultury, historie a dalších oborů. Výukou na akademické půdě je provází její profesoři, docenti, lektoři a další odborníci z praxe. Jednotlivé kurzy a přednášky bývají zaměřeny jak na seznámení studentů s novinkami v současném světě – především na poli vědy a techniky, tak na samotná specializovaná témata humanitních, společenských, přírodních i technických věd. Na jaké konkrétní kurzy narazíte v nabídkách univerzit? Například na jazykové, nejčastěji orientované na angličtinu různé pokročilosti, ale také na němčinu či francouzštinu. V oboru techniky je možné absolvovat kurzy zaměřené na počítačové dovednosti, digitální fotografii a video, ale i na fyziku či stavebnictví. Přírodovědné programy nabízí poznání rostlin, živočichů, ochrany přírody, mineralogie, mykologie, zahradnictví i mikrosvěta. V nabídce jsou i medicínské kurzy a kurzy zaměřené na zdraví člověka. Ze společenských věd je možné věnovat se ekonomii či právu. Univerzity nezapomínají ani na sportovní aktivity. V neposlední řadě je možné ponořit se do umění, a to do kresby, malby, grafiky a též dějin umění. Kompletní seznam studijních oborů a kurzů naleznete na webu e-senior.cz.

Zdrooj: e-senior.cz, kurz Počítačová gramotnost na ČZU, 2007

Podmínky studia a jeho organizace Přijetí ke studiu je omezeno pouze dokončeným středoškolským vzděláním s maturitou (výjimky jsou možné) a dosažením určité věkové hranice (50 či 60 let, hranice pro přiznání starobního důchodu – liší se dle konkrétní školy). Omezená je také kapacita. Kurzy se většinou vypisují a přihlašuje se do nich začátkem jara. Přijatí studenti platí zápisné pohybující se od 100 do 600 Kč za rok či semestr studia. Výuka je organizována prostřednictvím přednášek, seminářů, cvičení i exkurzí, nejčastěji jednou či vícekrát za týden nebo 14 dní. Bývá stanovena procentuální hranice účasti na výuce k úspěšnému dokončení studia. Jeho výsledkem není sice získání nějakého titulu či pracovní kvalifikace, nicméně promoce a vydání osvědčení o absolvování studia posluchače univerzit nemine.

Seznam univerzit třetího věku

A jak to vidí samotní studenti? „Univerzitu třetího věku jsem začal studovat v životním seniu, v sedmdesáti šesti letech. Oslovil mě studijní program Péče o člověka a jeho zdraví na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, nadchly mě přednášky z medicínských oborů, filozofie, psychologie a sociologie. Studoval jsem pilně a s plnou vážností. Pročetl jsem více než sedmdesát knih z nejrůznějších vědních oborů, vypracoval řadu seminárních prací a stanovisek k řadě společenskovědních témat. Především jsem ale sám sobě dokázal, že mám ještě dost životního potenciálu a vůle, abych studium se ctí zvládl.(…) Studium univerzity třetího věku s programem SoLiLL (Self-organised Learning in Later Life, 2000–2002) splnilo naše očekávání. Přidalo nám „život k létům“, obohatilo nás o nové poznatky a zkušenosti, nabídlo nové kontakty a umožnilo virtuální setkávání se zajímavými lidmi.“ (Miloslav Kohout, převzato z webových stránek Asociace univerzit třetího věku)

Zdroj: Asociace univerzit třetího věku, e-senior.cz, webové stránky jednotlivých univerzit.

Další články k tématu