Speciál O OBORECH: Soudobé dějiny

12. 7. 2012 | O studijních oborech

Naše současnost je ovlivněna i naší nedávnou minulostí. Pokud se zajímáte o moderní evropské a světové dějiny, mohlo by vás oslovit i studium oboru Soudobé dějiny, který se přímo zabývá historií různých států a regionů odehranou v minulých desetiletích.

Co to vlastně je

Jak název napovídá, vychází studium soudobých dějin z nedávné minulosti, konkrétně z historických událostí po roce 1945. Studenti si v rámci jednotlivých předmětů výrazně prohloubí znalosti získané během hodin dějepisu na střední škole. Předměty vyučované v rámci oboru by navíc měly naučit studenty systematické vědecké práci a propojování výzkumných postupů napříč dalšími humanitními obory. Soudobé dějiny nejsou pouze o získávání znalostí z dob minulých, ale také o zkoumání dopadů dobových událostí na přítomnost.

Kde studovat

V současné době se dají soudobé dějiny studovat pouze v Praze na Karlově univerzitě. Fakulta sociálních věd nabízí ve studijním programu Historické vědy tříleté bakalářské studium. Na Fakultě humanitních studií je možné soudobé dějiny studovat v magisterském dvouletém programu Humanitní studia. Je možné přihlásit se na prezenční i kombinované studium, konkrétně do oboru Orální historie – soudobé dějiny.

Přijímací zkoušky

Pokud se hlásíte k bakalářskému studiu soudobých dějin na Fakultě sociálních věd, čeká vás přijímací řízení ve formě testů obecně studijních předpokladů. Pro přijímací řízení na FSV stačí základní verze testu OSP. K přijímacímu řízení na magisterské studium na Fakultě humanitních studií je potřeba přinést písemně sepsanou motivaci, která ovšem není v rámci přijímacího řízení hodnocena. Samotné přijímačky se skládají ze zkoušky z anglického jazyka (lze používat slovník) a z písemného testu z požadované literatury (konkrétní literaturu naleznete zde). Podmínky přijetí ke studiu splní každý uchazeč či uchazečka, jež získá alespoň jeden bod v každé části přijímací zkoušky, přijati budou uchazeči a uchazečky s nejlepším výsledkem.

*Součástí je i studium poválečného Německa*

Součástí je i studium poválečného Německa

Předměty

Již z názvu samotného oboru je zřejmé, že studium se zabývá především současnými dějinami, a to jak českými tak světovými. Současností jsou myšleny dějiny po 2. světové válce. V bakalářském studiu se dějiny vykládají z regionálního pohledu (předměty jako Soudobé dějiny německy mluvících zemí, Soudobé dějiny Dálného východu atp.). Magisterský obor je více zaměřený na metodologii výzkumu, celkový přehled českých a světových dějin a na orální historii (dějiny vykládané osobními vzpomínkami konkrétních lidí). V následujících odkazech naleznete podrobné studijní plány pro bakalářské a magisterské studium.

Uplatnění absolventů

Absolventi studia soudobých dějin mají možnost uplatnit se ve všech oblastech zaměřených na historii, a to jak v teoretické vědě, tak v praxi. Jako úzce specializovaní odborníci mohou nalézt zaměstnání v oblasti vědecké a výzkumné činnosti provozované na akademické půdě, ale také ve sféře formálního a neformálního vzdělávání, v institucích univerzitního i neuniverzitního typu. Studenti mohou využít naučených schopností analýzy problémů a celkového přehledu také ve sféře památkové péče a obecně ve sféře péče o kulturní dědictví (např. v památkových ústavech, v muzeích apod.), dále pak na pozici správců novodobých archivních fondů. Uplatnění je opravdu široké, jelikož podrobná znalost českých a světových soudobých dějin přináší absolventům přehled také o aktuálním dění u nás a ve světě.

Zdroje: informace na stránkách jednotlivých fakult

Zdroj fotografií: www.sxc.hu