POROVNÁNÍ OBORŮ: Politologie

23. 2. 2017 | O studijních oborech

Láká vás studium politologie? Představíme vám její pojetí na fakultách českých vysokých škol, kde se vyučuje. Svůj vysněný obor najdete v Praze, Brně, Olomouci, Plzni, Ústí nad Labem i v Hradci Králové. Tak se podívejte, který je pro vás ten pravý.

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD KARLOVY UNIVERZITY

Institut politologických studií nabízí v bakalářském studiu dva obory – Politologie a mezinárodní vztahy a nově Politologie a veřejná politika.

Obor Politologie a mezinárodní vztahy je určen studentům, kteří chtějí své vzdělání rozšířit o základní znalosti z oboru politologie, respektive mezinárodní vztahy a bezpečnostní studia. Absolventi budou připraveni působit v oblasti státní správy, ve veřejných organizacích a v neziskové sféře.

Studium bakalářského oboru Politologie a veřejná politika je určeno těm, kdo se zajímají o tvorbu a realizaci veřejné politiky v jejím politickém kontextu. Studijní program nabízí komplexní pohled na politický proces a tvorbu veřejné politiky a zároveň své studenty připravuje, aby se staly odborníky v konkrétních veřejných politikách. Absolventi se uplatní v oblasti státní správy, ve veřejných institucích či neziskových organizacích, ale i v komerční sféře.

Přijímací zkoušky jsou pro oba obory stejné. O výběru uchazečů rozhodují výsledky Národních srovnávacích zkoušek Scio, a to konkrétně výsledek testu Obecných studijních předpokladů (OSP). Započítává se vždy nejlepší výsledek z absolvovaného testu. Termíny zkoušek naleznete zde.

Stránky fakulty: www.fsv.cuni.cz

 

FILOZOFICKÁ FAKULTA KARLOVY UNIVERZITY

Ústav politologie nabízí jak jednooborové, tak dvouoborové bakalářské studium politologie. Dvouoborové je možno kombinovat se všemi dvouoborovými bakalářskými programy na fakultě. Obor klade důraz na filosofické koncepty i teoretické základy. Uspokojí ty, kteří se zajímají o politickou filosofii, českou politiku či komparativní politologii. Je zde vyžadováno větší množství přečtené literatury.

Absolvent politologie získá přehled v řadě společensko-vědních oborů, takže jeho možné uplatnění je poměrně široké. Může působit jako středoškolský pedagog vyučující základy společenských věd a příbuzné předměty, působit jako redaktor, komentátor či politický analytik. Absolventi politologie mohou také najít uplatnění v různých institucích státní a veřejné správy, v politických stranách, neziskových organizacích.

Přijímací zkouška je dvoukolová, písemná a pak ústní. První kolo testuje, jak uchazeč rozumí anglickému odbornému textu, jeho všeobecný kulturní a geografický rozhled, znalosti politických dějin a aktuální politické situace. Ve druhém kole pak musí uchazeč prokázat svou motivaci ke studiu a rozebrat dvě literární díla.

Stránky fakulty: www.ff.cuni.cz

 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ

Obor si dává za úkol studenty zorientovat v oblasti politiky a připravit je na profese, které vyžadují kritickou práci s informacemi. V bakalářském studiu se můžou studenti specializovat na oblasti volební studia, komunikace v politice, politika v západních demokraciích, nebo politické myšlení a současná demokracie. Studenti mají možnost setkávat se s experty jak z České republiky, tak ze zahraničí.

Uplatnění najdou absolventi v různých sférách státního i soukromého sektoru – v oblasti státní správy, bezpečnosti, médiích, obchodních společnostech, vzdělávací činnosti a podobně.

Přijímací zkoušku si studenti vybírají ze dvou možných přijímacích řízení. Je jen na nich, zda chtějí absolvovat Test studijních předpokladů organizovaný MU, nebo test Obecných studijních předpokladů organizovaný společností Scio. Ke každé z variant ale musí absolvovat ještě test ze Základů společenských věd u společnosti Scio.

Stránky univerzitywww.muni.cz

businessman-1239590

FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ

Jednooborová politologie v Hradci se věnuje všem hlavním oblastem, kterými se zabývá politická věda. Koncept studia zahrnuje i kurzy novodobých československých a evropských dějin a ekonomické předměty, aby si studenti lépe dokázali dát získané informace do souvislostí. Je zde kladen důraz na výuku anglického jazyka.

Absolventi jsou vybaveni vědomostmi jak z oblasti teoretické, tak z oblasti praktické. Dokážou systematicky analyzovat a interpretovat politické procesy a děje, argumentovat a diskutovat. Jsou připraveni působit v institucích politického systému a veřejné správy, v jejichž rámci dokážou jak samostatně připravovat a řídit celou škálu činností, tak komunikovat jejich výsledky s veřejností. Díky dobré orientaci v politikách EU a znalosti fungování strukturálních fondů či projektování můžou snadno nalézt uplatnění v rámci rozvojových a projektových agentur napojených na Evropskou unii.

Příjímací řízení probíhá formou testu, který je orientován na společenskovědní otázky zahrnující zejména znalosti z oblastí, jako jsou základy společenských věd a moderní historie. Důraz je kladen také na znalost problematiky mezinárodních vztahů a české i evropské politické scény. Test prověří rovněž vaši angličtinu. Body do přijímacího řízení je možné získat také za účast na fakultních aktivitách ve stávajícím akademickém roce v rámci tzv. FFree indexu (více informací najdete zde: https://www.uhk.cz/cs/filozoficka-fakulta/prijimaci-zkousky/prijimaci-rizeni).

Stránky univerzity: www.uhk.cz

FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO

Obor na Katedře politologie a evropských studií se soustředí na oblasti politických teorií, komparativní politologie, vývoje a analýzy politických systémů, vývoje a současnosti české politiky, evropského integračního procesu, institucí EU a mezinárodních vztahů. Politologii je v Olomouci možné studovat jak jednooborově, tak dvouoborově. Studijní program je orientován na individuální práci studentů, rozvíjí jejich analytické schopnosti a důraz klade i na angličtinu.

Absolventi jsou připraveni působit ve státní správě na všech úrovních (včetně diplomatických služeb a evropských struktur), v nevládních organizacích, reklamních a výzkumných agenturách, masmédiích nebo v soukromých firmách.

Přijímací řízení se skládá ze dvou částí: testu předpokladů ke studiu a oborového testu předpokladů ke studiu politologie a evropských studií. První je zaměřen na prověření verbálního, kritického, analyticko-logického myšlení a společensko-humanitního přehledu. Druhý zjišťuje znalosti v oblasti domácí i zahraniční politiky, politologie a základů příbuzných společensko-vědních a humanitních oborů. Prověřována je rovněž schopnost analýzy textu a logického uvažování.

Stránky fakulty: www.kpes.upol.cz

 

FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Dvouoborová politologie studenty seznámí s českým ústavním systémem a jeho historií, stejně jako s fungováním Evropské unie a politickými systémy evropských i mimoevropských států. Politologii je možné kombinovat s oborem historické vědy, filozofie, humanitní studia nebo filologie.

Přehled absolventa a jeho hodnotová orientace mu umožní hledat uplatnění ve veřejné správě i v neziskovém sektoru.

Přijímací zkouška je realizována motivačním pohovorem ze společenských věd a historie.

Stránky fakulty: www.ff.ujep.cz

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

FAKULTA FILOZOFICKÁ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

Obor se soustředí na orientaci v oblasti sociálně-vědních disciplín s přesahem do oborů humanitních. Vedle studia v politologických předmětech teoretického a empirického charakteru se student může orientovat na jednu z příbuzných disciplín (např. mezinárodní vztahy). Důraz je kladen také na jazykovou vybavenost absolventa.

Absolventi jsou připraveni k práci v mezinárodních i vnitrostátních institucích, ve školství, v orgánech státní správy i samosprávy, nevládních organizacích, v servisní a poradensko-politologické činnosti, v mediální sféře a v aparátu politických stran či v diplomatické službě. Najdou uplatnění také v českých i mezinárodních firmách a regionálních či mezinárodních organizacích, včetně Evropské unie.

Přijati budete na fakultu na základě výsledků vaší maturitní zkoušky.

Stránky fakulty: www.ff.zcu.cz

 

FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

Politologie na VŠE je o něco ekonomičtější než jinde. Kromě předmětů jako jsou politické systémy, lokální a regionální politika nebo teoretické základy vědy o politice, vás totiž čeká i mikroekonomie, účetnictví nebo statistika.

Absolvent získá široký společenskovědní základ a velmi dobré jazykové vybavení. Uplatní se jak v podnikatelském sektoru (lobbing, marketing, mediální a poradenské agentury), tak ve státní správě a samosprávě, managementu veřejných záležitostí, nebo v nevládních organizacích na domácí, evropské i mezinárodní úrovni.

Přijímací zkoušky se dělají formou testů z matematiky a dvou cizích jazyků.

Stránky fakulty: www.fmv.vse.cz

Zdroj informací: stránky jednotlivých fakult

Zdroj fotografií: freeimages.com

Autorka: Laura Havlová

Další články k tématu