POROVNÁNÍ OBORŮ: Muzikálové herectví

6. 7. 2009 | O studijních oborech

Muzikálové herectví je dynamicky se rozvíjejícím a stále atraktivnějším oborem. Přesto možnosti studovat jej na vysoké škole nejsou nijak široké. Z tohoto důvodu tentokrát činíme výjimku a představujeme také obory, které můžete studovat i na konzervatořích a specializovaných gymnáziích.

Janáčkova akademie múzických umění v Brně: Divadelní fakulta (Dramatická umění) – Muzikálové herectví

Charakteristika oboru JAMU je jedinou školou, která v současné době nabízí obor Muzikálového herectví ve vysokoškolském studiu. Magisterské studium trvá ve standardní době čtyři roky a je možné jej absolvovat pouze prezenčně. Po dvou letech vykonává student státní zkoušku z dějin českého a světového divadla. Studium se zakončuje absolventským projektem, diplomovou prací a státní zkouškou z dějin a teorie muzikálu.

Předměty Díky náročnosti oboru je rozvrh studia velmi pestrý. V nabídce tak naleznete předměty týkající se tance (Klasický tanec, Moderní tanec, Tanec s partnerem), zpěvu (Ansámblový zpěv), herectví (Umělecký přednes, Dabing) i teorie (Herecká a umělecká tvorba, Dějiny světového divadla, Dějiny českého divadla). Můžete si také zvolit jednu z osobních specializací, které zahrnují šerm, step, akrobacii, kondiční gymnastiku, jazz, žonglování či afro-jazz.

Požadavky k přijímací zkoušce Přijímací zkouška má několik částí. V první řadě musí uchazeč prokázat fyzické dispozice pro jevištní a taneční pohyb. Přijímací zkouška dále ověřuje hudební cítění a sluch, hlasové dispozice a schopnost improvizace (zpěv několika písní dle aktuálních požadavků ateliéru). Prověřuje se mluvené slovo bez vady řeči (podmínkou je český jazyk, mohou být požadovány monology, dialogy či přednes básně, vše zpaměti) a základní přehled o českém i světovém hudebním divadle včetně orientace v základních pojmech. Ateliér, který v aktuálním roce studenty přijímá, také vyžaduje informovanost o své činnosti, základní filosofii a úspěšných absolventech. Uchazeč si musí na zkoušku donést vlastní zvukové podklady a cvičební úbor s taneční obuví. Podrobnější informace o přijímacím řízení z letošního roku naleznete zde.

Šance na přijetí: 18 % (informace k 2007/2008)

Více informací Studijní plány JAMU

Konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze: Hudebně dramatické umění – Muzikál

Charakteristika oboru Na tento obor je možné se hlásit již po ukončení základního devítiletého vzdělání, což umožňuje (zvláště u tance) včas rozvíjet talent. Studium trvá celkem šest let, z čehož první čtyři roky jsou zakončeny maturitou a další dva roky jsou určeny případné praxi. Studium je zakončeno absolventskou zkouškou.

Předměty Kromě předmětů spojených se zpěvem, tancem (rovněž možné rozšířit o step či akrobacii) a herectvím, se na konzervatoři studují předměty stejné jako na klasické střední škole (český jazyk, matematika, cizí jazyky, dějepis apod.).

Požadavky k přijímací zkoušce Zkouška má část talentovou (praktickou) a vědomostní. Talentová zkouška je tříkolová. V prvním kole (pěvecká zkouška) je hodnocena uchazečova barva a síla hlasu, rytmus a výrazové pojetí, schopnost zpěvu na mikrofon a celkový umělecký dojem. V druhém kolem tvořeném taneční zkouškou se porota zaměřuje především na fyzický zjev, pohybové dispozice, rytmus a výraz pohybu a schopnost koordinace pohybu. Třetí kolo ve formě herecké zkoušky testuje schopnost soustředění a ztotožnění se se zadáním, otevřenost (schopnost reakce na útoky), schopnost jednání a práce s pocitovou pamětí. Druhá část zkoušky probíhá písemně i ústně a je zaměřena na hudební teorii a vědomosti i dosavadní muzikálové tvorbu, intonaci a sluchovou analýzu, paměťové schopnosti a rytmus. Podrobné informace najdete zde.

Šance na přijetí: 11 % (k 2008/2009)

Více informací Muzikálové oddělení

Gymnázium P. Křížkovského s uměleckou profilací v Brně

Charakteristika oboru Gymnázium nabízí muzikálové herectví jako čtyřletý obor vyššího stupně osmiletého gymnázia. Cílem vzdělání je prohloubit schopnosti tance, zpěvu a herectví a připravit tak studenty na další studium na vysokých školách se zaměřením na herectví.

Předměty Herecká výchova by měla u žáků rozvíjet schopnost imaginace a posilovat jejich hereckou osobnost pomocí různých technik a cvičení. Při výuce zpěvu si má žák osvojit základní techniky (dýchání, posazení hlasu), přičemž repertoár písní zahrnuje široký okruh žánrů z tvorby 20. a 21. století. Taneční předměty rozvíjí pohybové schopnosti, taneční paměť, prostorové cítění a osobitý projev pomocí improvizace.

Požadavky k přijímací zkoušce Přijímací řízení se skládá z talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky. Uchazeči, kteří mají studijní průměr do 1,5, skládají pouze talentovou zkoušku. Tu tvoří přednes dvou básní dle vlastního výběru (zpaměti), četba připravené prózy a jedna etuda s důrazem na pohybovou složku dle požadavků komise. Dále jsou požadovány znalosti hudební nauky v rozsahu 3. ročníku ZUŠ.

Více informací Hudebně-dramatický obor

Janáčkova konzervatoř a gymnázium v Ostravě: Hudebně-dramatický obor

Charakteristika oboru Výuka zahrnuje kromě pohybových (taneční výchova), pěveckých (neoperní zpěv) a hereckých předmětů (jevištní mluva) také akrobacii a šerm. Studium je zakončeno maturitou a absolventským představením.

Předměty Hlavním oborem je herecká výchova, kde se studenti učí pracovat s textem, vytvářet psychologii postavy, pracovat v divadelním prostoru a upevnit svůj smysl pro hereckou etiku. Na tento obor navazuje pomaturitní jevištní praxe. Důraz je kladen i na jevištní mluvu a umělecký přednes, důležitá je také práce před mikrofonem a kamerou. Zpěv zahrnuje výuku šansonu, ansámblového zpěvu a korepetice. Studenti si mohou zvolit hru na klavír nebo kytaru. Taneční výchova zahrnuje kromě osvojování si základních technik také umění stepu a pantomimy. Dále se vyučují dějiny divadla a teorie divadla a rozbor dramatu.

Požadavky k přijímací zkoušce Uchazeč absolvuje dvoukolovou talentovou zkoušku, která se skládá z ověření hereckých předpokladů (dva individuální výstupy, přednes dvou básní, na místě zadaný monolog, popř. úryvek písně) a v druhém kole z opětovného prokázání těchto předpokladů a zkoušky ze zpěvu, pohybových schopností a hudebnosti. Součástí je také zkouška z hudební teorie a průběžně bude ověřována všeobecná orientace v kulturním životě. Přijímáni jsou pouze uchazeči do 18 let.

Více informací Hudebně-dramatický obor

!!! Zvláštní tip: Musical Workshop Musical Workshop je organizace založená na podporu muzikálového herectví a pozvednutí této formy umění v České republice. Působí zde zkušení lektoři, kteří každý rok formou různých dílen usilují o předání svých znalostí a schopností další generaci a o zkvalitnění žánru. Pro absolventy těchto dílen se zásadně zvyšují šance na přijetí na některý z oborů zaměřených právě na muzikálové herectví nebo při konkurzech do nových muzikálových projektů.

Pozor: Přijímací zkoušky na umělecké školy probíhají často už na podzim, nezapomeňte si proto včas podat přihlášky!!!

Zdroj o šancích na přijetí: Tutor, Konzervatoř J. Ježka