POROVNÁNÍ OBORŮ: Informatika - I. díl

12. 10. 2007 | O studijních oborech

Informatika je vyhledávaným a perspektivním oborem. V České republice se dá studovat na mnoha různých školách, často i na takových, kde byste ji rozhodně nehledali. V prvním díle vám přinášíme jejich přehled a rozdělení. Pozn. článek byl aktualizován 8. 12. 2009 (-hus-).

Pokud jste se rozhodli pro studium informačních technologií, zvažte nejdříve, jak vysoký je váš zájem o obor a na jaké úrovni jsou vaše znalosti informatiky a matematiky nyní.

Vzhledem k tomu, že obor nabízí široké uplatnění, záleží pouze na vás, zda si vyberete školu s velkým věhlasem, nebo zvolíte schůdnější variantu, která může být méně náročná, ale přesto dokáže naplnit vaše očekávání.

Školy poskytují různé zaměření od oborů čistě technických až po ty, které nemají s technikou mnoho společného. Technické pojetí bývá téměř vždy více či méně spojeno s elektrotechnikou, takže je mnohdy cílem maturantů z průmyslovek. Naopak informační technologie zkombinované s obory typu ekonomika, management, logistika, chemie, bývají často cílem absolventů gymnázií. Je to dáno částečně oblastí zájmu i odlišným směrem studia technických a všeobecných středních škol. Ani jedno však není v žádném případě pravidlem.

Obory s technickým pojetím informatiky Mezi školy orientované především na technické směry patří ČVUT se svou Fakultou elektrotechniky, VUT v Brně s Fakultou informačních technologií či Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií, Univerzita Pardubice – Fakulta elektrotechniky a informatiky, Západočeská univerzita v Plzni – Fakulta aplikovaných věd, Fakulta elektrotechnická (zaměřená především na elektrotechniku), dále můžeme zařadit i Masarykovu univerzitu v Brně – Fakultu informatiky, Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava – Fakultu elektrotechniky a informatiky, Technickou univerzitu v Liberci – Fakultu mechatroniky, informatiky a mezioborových studií. Dost jich nabízí i několik technických oborů. Většina z nich zahrnuje studium informatiky. Někde se jedná o informatiku samotnou (příkladem je Fakulta informačních technologií VUT Brno), jinde se dělí IT s elektrotechnikou (Fakulta elektrotechniky a informatiky na Univerzitě Pardubice). Možností je opravdu velké množství a záleží na každém, jakým směrem se vydá. Studovat informatiku je také možné na dvou přírodovědeckých fakultách a to Univerzitě Palackého v Olomouci a Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.

Obory spojující informatiku se znalostmi z jiné oblasti Další variantou jsou studijní programy, které propojují studium informačních technologií se získáváním poznatků z jiného oboru. Při takovéto kombinaci dvou různých odvětví nemůžete očekávat, že se oběma budete věnovat do takové hloubky, jako kdybyste je studovali samostatně. Výhodou však je, že můžete sloučit dvě věci, které vás baví, a s trochou šikovnosti se tak stát odborníkem na IT s konkrétním zaměřením. Mezi školami s tímto přístupem je opravdu velký výběr, můžete navíc hledat i mezi výše jmenovanými. Pro zajímavost uvádíme: Fakulta informatiky a statistiky VŠE v Praze, Fakulta chemické technologie a Fakulta chemicko-inženýrská Vysoké školy chemicko-technologické, Fakulta aplikované informatiky a Fakulta managementu a ekonomiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, Obchodně podnikatelská fakulta Slezské univerzity v Karviné, Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, Technická fakulta a Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze, Provozně ekonomická fakulta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, Fakulta vojenských technologií Univerzity obrany.

Samostatnou skupinu tvoří především Matematicko-fyzikální fakulta Karlovy univerzity, která stále zabírá první místo na pomyslném žebříčku prestiže a náročnosti. Není však jednoduché ohodnotit, zda ostatní instituce opravdu natolik převyšuje, nebo zda se již jedná a pouhou pověst.