POROVNÁNÍ OBORŮ: Fotografie

21. 8. 2012 | O studijních oborech

Fotografování nějakým způsobem zasáhlo každého člověka. Ať už před nebo za fotoaparátem, máme s ním zkušenosti všichni. Znalosti, talent a vzdělání v oboru však oddělují amatéry od profesionálů. Kde a jak se vzdělání v oboru fotografie získá, se dozvíte v následujícím článku.

CO TO VLASTNĚ JE?

Studium fotografie se vyučuje především na uměleckých školách, na které jsou přijímání uchazeči i na základě talentových zkoušek. V České republice lze však na úrovni vysokoškolského vzdělání studovat fotografii i na fakultách s mediálním nebo humanitním zaměřením. V našem článku se zaměříme pouze na akreditované obory na vysokých školách, které vychovávají odborné fotografy. V rámci studijních plánů jsou studenti seznamováni nejen s praktickými náležitostmi focení, ale například i se základy marketingu či ekonomie. Součástí studia je většinou i teoretický základ a historický pohled na fotografii.

Fotografie a intermediální tvorba

Kde lze studovat: Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Charakteristika oboru: Na rozdíl od většinu oborů se Fotografie na UJEP studuje ve čtyřletém bakalářském programu, magisterské studium je pak klasicky dvouleté. Oba programy jsou vyučovány v prezenční formě. Během studia je kladen důraz na rozvoj kreativity přijatých uchazečů a na zvládnutí fotografického řemesla. Studenti jsou seznamováni s vývojem a tendencemi v oblasti fotografie. Výuka je orientována na práci analogovými postupy, tradiční fotografické žánry se však spojují i s digitálními technologiemi a mediální formou komunikace. V rámci oboru se studenti vymezují jednotlivými směry podle svých schopností v jednotlivých ateliérech: Aplikovaná a reklamní fotografie; Digitální média; Fotografie; Interaktivní média; Performance; Time-Based Media. Tyto obory lze studovat i v navazujícím magisterském programu a následně pokračovat i v doktorském programu.

Uplatnění absolventů: Absolvent bude připravený na profesi samostatného výtvarníka nebo fotografa, odborníka v oblasti vizuálních komunikací, intermediálních technologií a elektronického obrazu, odborníka ve státní správě či místní samosprávě. Pro absolventy magisterského oboru je zde i možnost stát se pedagogem na uměleckých školách, řídícím výtvarníkem designérských studií nakladatelských a vydavatelských domů, státních i privátních institucí se schopností vytvářet vizuální a intermediální sdělení.

Přijímací zkoušky: Před přijímacími zkouškami předloží uchazeči k posouzení svoje portfolio, které by se mělo sestávat z 20 až 30 vlastních fotografií. Přijímací řízení trvá 2 dny, kdy během prvního dne uchazeči odevzdají domácí práce, tj. portfolio, a hned odpoledne je jim sděleno, kdo postupuje do 2. kola. Takto postoupí zhruba 12 uchazečů. Druhý den, tedy ve 2. kole čeká uchazeče test z dějin umění a fotografování v ateliéru. Vzorové testy najdete na webu fakulty. Pro fotografování v ateliéru není třeba technických znalostí obsluhy fotoaparátu, uchazeč pouze volí kompozici. Dalšími úkoly druhého kola jsou kompozice na papíře, grafický úkol a osobní pohovor. Přijímací řízení do magisterského oboru obsahuje pět disciplín: prezentaci bakalářské práce (portfolio), ústní pohovor, písemný test, práce na dané téma, práce na zvolené téma. Do doktorského studia jsou uchazeči přijímáni na základě odborné rozpravy, tj. prezentace dosavadních aktivit uchazeče a jeho umělecké i publikační činnosti, dále na základě obhajoby rámcového projektu disertační práce a na základě ústního pohovoru z jednoho světového jazyka (anglického nebo německého).

Do 1. ročníku bakalářského i magisterského oboru nastupuje každý rok v průměru 5 až 6 studentů, do doktorského studia je každý rok na FUD přijato 8 studentů.

Více informací: Fakulta umění a designu a jobs.cz

Tvůrčí fotografie

Kde lze studovat: Institut tvůrčí fotografie, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě

Charakteristika oboru: Zajímavostí tohoto oboru je, že ho lze studovat pouze kombinovaně a to v tříleté bakalářské nebo ve dvouleté magisterské podobě. Studium pokrývá základní oblasti výtvarné, dokumentární, reportážní a užité fotografie i historie, teorie a kritiky fotografie. Je doplněno o studium dějin výtvarného umění, grafické úpravy a typografie, počítačové grafiky, počítačového zpracování fotografií, digitální fotografie, technologie fotografie, psychologie umění, sociologie, dějin filmu a dalších oborů. Kombinovaná forma kombinuje korespondenční studium, kdy posluchači zpracovávají praktická cvičení ze základních oborů fotografie a ty prostřednictvím speciálního internetového programu odesílají pedagogům k hodnocení, s běžným dálkovým studiem a řadou tvůrčích dílen. Magisterské studium umožňuje studentům větší výběr předmětů. Spadá mezi ně například Fotografická ilustrace, Barevná dokumentární fotografie, Aktuální tendence digitální fotografie, Pokročilé techniky v DTP, Akt, Figurální detail, Reklamní fotografie, Autoportrét a další. Po ukončení magisterského studia lze pokračovat i v doktorském oboru Tvůrčí fotografie.

Uplatnění absolventů: Absolventi mohou nalézt uplatnění buď jako profesionální fotografové ve svobodném povolání nebo jako zaměstnanci v různých fotografických studiích a agenturách, v reklamních či propagačních odděleních a dalších. Pro absolventy dokumentární a fotožurnalistické orientace se nabízí uplatnění především v denících a časopisech či v televizi. Možnosti uplatnění jsou také v oblasti teorie a kritiky fotografie, v práci obrazových redaktorů, kurátorů fotografických sbírek, galerijních a muzejních pracovníků nebo pedagogů různých typů fotografických škol.

Přijímací zkoušky: Přijímací zkouška na kombinované bakalářské studium probíhá dvoukolově. V prvním kole, které je koncipováno jako talentová zkouška, zašlou zájemci o studium soubor 15 fotografií, který by měl ve vhodném výběru reprezentovat volnou fotografickou tvorbu, dále výtvarně pojatý autoportrét a soubor 3 až 5 kusů fotografických ilustrací volně vybraného románu nebo básnické sbírky. Dále je potřeba zaslat krátký odborný životopis. Zájemci, kteří projdou úspěšně prvním kolem, budou pozváni ke druhému kolu, které probíhá formou testů z oblasti dějin fotografie, fotografické techniky, dějin výtvarného umění a dalších oborů. Součástí jsou i ústní pohovory. Do navazujícího magisterského studia jsou přijímáni absolventi bakalářského studia oboru fotografie na základě předložených praktických a teoretických prací, které svým rozsahem a kvalitou odpovídají bakalářským diplomovým pracím z oboru Tvůrčí fotografie na Institutu tvůrčí fotografie.

Více informací: Institut tvůrčí fotografie a jobs.cz

Fotografie

Kde lze studovat: Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze

Charakteristika oboru: Na FAMU se fotografie studuje prezenčně v tříletém bakalářském a v dvouletém magisterském oboru. Studijní plány Katedry fotografie jsou založeny na spojení systému výuky umělecké akademie a klasického univerzitního vzdělávacího systému. Student má v průběhu studia postupně stále větší možnost volby specifické orientace vlastní tvorby jak v rovině praktické, tak i v oblasti teoretické. Praktická výuka fotografie rozvíjí talent, znalosti a schopnosti studenta v oblastech daných zaměřením ateliérů a to jak klasickou fotografickou technikou, tak metodou digitální za využití nejnovějších technologií. Počínaje třetím semestrem má student možnost studia v jednom ze čtyř ateliérů. Zaměření a náplň ateliérů se každým rokem mění a je určena především odbornou specializací či tvorbou vedoucího pedagoga. Magisterské studium je zaměřeno na podporu systematické a cílevědomé tvorby, ke které je student veden v rámci jednoho ze čtyř ateliérů a dále vybraných dílen.

Uplatnění absolventů: Stejně jako u předchozích oborů může absolvent oboru Fotografie z FAMU nalézt uplatnění jak ve sféře umělecké, neziskové nebo komerční. Jeho talent a schopnosti lze využít například v reklamních či marketingových agenturách, ve státní sféře, v uměleckých galeriích nebo výstavních síních. Absolvent může nalézt práci také jako profesionální fotograf jednotlivých médií, a to nejen tištěných. Vzhledem k povaze oboru je šíře uplatnění opravdu veliká, záleží jen na absolventovi, jakým směrem se po ukončení studia bude chtít vydat.

Přijímací zkoušky: Přijímací řízení do oboru Fotografie je dvoukolové. V prvním kole přijímací komise rozhodují na základě vyhodnocení předložených talentových prací. Uchazeč předkládá k posouzení 8 až 12 černobílých nebo barevných fotografií, které by měly být koncipovány jako souborný základ autorské výstavy. Dále uchazeči předloží soubor jednoho žánru (portrét, akt, krajina, město, zátiší, dokument). Třetí částí talentové zkoušky je maketa publikace. Poslední částí je technická fotografie zátiší, kde uchazeč předloží jednu černobílou zvětšeninu pořízenou klasickou fotografickou technikou. Druhé kolo se skládá z písemných testů (všeobecné a kulturní znalosti, dějiny umění, dějiny fotografie, fotografické techniky, jeden zvolený cizí jazyk), z fotografického úkolu, z grafického úkolu a z pohovoru s přijímací komisí. Přijímací řízení do magisterského studia je obdobné tomu do bakalářského, je ovšem založeno především na talentové zkoušce.

Více informací: FAMU a jobs.cz

Multimedia a design – Reklamní fotografie

Kde lze studovat: Katedra reklamní fotografie a grafického designu, Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Charakteristika oboru: Opět se jedná o tříleté prezenční bakalářské studium a o dvouleté denní magisterské studium. Obsahem studia je profesionální zvládnutí černobílé i barevné fotografie v negativu, pozitivu, diapozitivu a počítačového zpracování. Mezi další předměty patří například Fotografická reportáž, Dokument, Inscenovaná fotografie, Fotografie drobného předmětu a architektury, Fotografický časopis, kniha a další. V magisterském studiu se pak tyto předměty dále rozvíjí a nabyté schopnosti dosahují vyšší profesionality. Studium zaměřené na reklamní tvorbu dává důraz na komunikaci a spolupráci s odborníky marketingové komunikace. Studenti jsou během výuky také seznamováni s moderními trendy v oblasti komunikačních technologií a výtvarného umění v reklamní tvorbě.

Uplatnění absolventů: Budoucí reklamní fotograf je vychováván teoreticky a především prakticky jako samostatný profesionální tvůrce, který zná veškeré řemeslné a umělecké zásady této profese. Celkové uplatnění se nijak neliší od předchozích popsaných oborů. Absolventi ze Zlína jsou však více zaměřeni na zpracování komerčních zakázek a vyhovění přání klienta.

Přijímací zkoušky: Přijímací zkouška je dvoukolová. V prvním kole uchazeč odevzdá soubor domácích prací, pomocí něho se následně hodnotí jeho projevený tvůrčí potenciál. Tento soubor by měl u oboru Reklamní fotografie čítat jeden až tři volné soubory na libovolné téma (celkem 15 fotografií), jeden autoportrét a soubor 5 portrétů. Uchazeč je povinen zpracovat nejméně jeden z uvedených úkolů laboratorně klasickou analogovou černobílou technologií negativ-pozitiv. Ve druhém kole je uchazeč testován písemnou zkouškou (všeobecný přehled v oblasti vizuální kultury, znalosti v oboru fotografie), tvůrčí zkouškou a ústní zkouškou (motivace).

Více informací: Fakulta multimediálních komunikací a jobs.cz

Zdroje: internetové stránky jednotlivých škol

Zdroj fotografií: www.sxc.hu