Na vysokou s handicapem

15. 4. 2014 | Přijímací řízení

Dostudovat vysokou školu je mnohdy výzva sama o sobě. Na prváky čeká hora nového učiva, noví lidé, nové prostředí, nový styl výuky a další „překážky“. Někteří studenti se však kromě toho musí vyrovnat například i s nedostatkem studijních materiálů nebo nepřístupnou posluchárnou. Jak jsou české vysoké školy připraveny na pomoc zdravotně postiženým studentům?

Především je třeba říct, že české vysoké školy ani Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) nemonitorují přesný stav zdravotně postižených studentů zapsaných ke studiu v tzv. terciárním vzdělávání. Pokud studenti trpí nějakým handicapem, mohou při přijímacím řízení na vysokou školu požádat o úpravu podmínek při skládání testů nebo ústního pohovoru. To je ovšem jen jeden z mála způsobů, jak plošně sledovat počet zdravotně postižených studentů, kteří se na vysoké školy hlásí. Podle Analýzy současné situace studentů se specifickými nároky na vysokých školách, kterou si MŠMT nechalo zpracovat agenturou Alevia v roce 2010, tvoří zdravotní postižení nejčastěji syndrom ADHD (porucha pozornosti a hyperaktivita), pohybové postižení či omezení, postižení zraku a postižení sluchu. Další statistiky pak mohou poskytnout jednotlivé školy samy, a to především skrze speciálně zřízená centra, kterým se věnujeme právě v tomto článku.

Nejde však o přesné počty uchazečů a studentů, kteří se na vysokoškolské obory hlásí, jako spíš o podmínky, které jim školy nabízejí. Každá vysoká škola by měla mít oddělení věnující se problematice studia zdravotně postižených, o konkrétních podmínkách v jednotlivých vysokých školách je však třeba se informovat individuálně, a to s ohledem na vybraný obor. Pokud se zdravotně postižený student rozhoduje mezi více školami, je pro něj rozhodující kromě atraktivity oboru také to, zda mu škola umožní bezbariérový přístup, nabídne individuální plán nebo dálkové studium a podobně.

Jak jsou na tom jednotlivé školy?
Univerzita Karlova v Praze zřídila pro handicapované studenty Kancelář pro studenty se speciálními potřebami. Ta funguje také jako poradna, zaměřuje se na řešení problémů spojených se studiem a jeho přístupností, poskytuje informace o kolejích a menzách, o osobní asistenci. Mezi poskytované služby patří zejména zápis přednášky, příprava na přednášku nebo zkoušku, pořizování studijních materiálů, doučování, načítání textů, doprovod, obecná podpora při studiu a přímá studijní podpora při specifických situacích. Podporu studentů se speciálními potřebami zabezpečují také kontaktní osoby a další speciální pracoviště v rámci celé univerzity, včetně speciálních knihoven.

Středisko pro studenty se speciálními potřebami s názvem ELSA má i České vysoké učení technické v Praze. Kromě služeb, podobných těm na Karlově univerzitě, tj. poradenský nebo zapisovatelský servis, poskytuje ELSA také služby osobní asistence. Těmi kompenzuje fyzické omezení studenta se specifickými potřebami při sebeobsluze a dalších fyzických aktivitách souvisejících se studiem, ale i s ubytováním či stravováním. Osobní asistence zahrnuje také průvodcovské služby nebo redakční služby (pomoc se závěrečnými redakčními úpravami dokumentů vyžadovaných při plnění studijních povinností).

Na Vysoké škole ekonomické v Praze zajišťuje podobné služby Středisko handicapovaných studentů. Podobné centrum najdou studenti i na Západočeské univerzitě v Plzni nebo na Univerzitě Palackého v Olomouci. Zde zřídila univerzita Centrum pomoci handicapovaným, které se zabývá právě poradenskými službami pro studenty s narušenou komunikační schopností, se zrakovým či sluchovým postižením, s poruchou hybnosti a se specifickými poruchami učení a chování. Centrum zajišťuje průvodcovské služby těžce zrakově postiženým a nevidomým klientům, simultánní tlumočnické a průvodcovské služby těžce sluchově postiženým klientům a neslyšícím a také převod studijních materiálů z černotiskového tisku do Braillova písma.

Středisko Teiresiás, plným názvem Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, je orgánem rektora Masarykovy univerzity v Brně. Nabízí lektorské kurzy dopňující či nahrazující řádnou výuku, kurzy celoživotního vzdělávání, je zároveň poradenským i metodickým centrem pro středoškoláky. Má také charakter brailleského vydavatelství a celostátní vysokoškolské knihovny (viz dále).

Kam pro skripta?
Kromě bezbariérového přístupu by totiž vysoké školy měly handicapovaným studentům nabídnout stejné možnosti a šance jako studentům bez postižení v knihovnách, na kolejích, v menze, při sportu nebo při hledání zahraniční praxe či stáže. Co se týče dostupnosti studijních materiálů, existuje na českých vysokých školách celá řada speciálních knihoven:

Další seznam speciálně zřízených center

Mějte přehled o vysokých školách:


Nevíte, co studovat? Za 5 minut to zjistíte!    Spustit test

Zdroje: informace na stránkách jednotlivých fakult a center, www.msmt.cz
Fotografie: sxc­.hu