Na vysokou se specifickými potřebami

15. 4. 2014 | Přijímací řízení

Dostudovat vysokou školu je mnohdy výzva sama o sobě. Na prváky čeká hora nového učiva, noví lidé, nové prostředí, nový styl výuky a další „překážky“. Někteří studenti se však kromě toho musí vyrovnat například i s nedostatkem studijních materiálů nebo nepřístupnou posluchárnou. Jak jsou české vysoké školy připraveny na pomoc zdravotně postiženým studentům?

univerzita pro všechnyNa vysokých školách u nás v současnosti studuje okolo dvou set tisíc studentů. Mezi nimi i studenti se specifickými potřebami, tzn. studenti s poruchami učení, s poruchami autistického spektra, s psychickým onemocněním, se zrakovým, sluchovým či tělesným postižením, s komunikačními problémy apod.

Zatímco ještě před třiceti lety bylo takových vysokoškoláků jen pár, dnes je jich evidováno více než tři tisíce. A mohlo by jich být ještě mnohem více. Někteří studenti a uchazeči se totiž o svých specificích stydí mluvit, obávají se možných komplikací při studiu nebo stigmatizace. Řada absolventů středních škol se z těchto důvodů o studium na vysoké škole ani nepokusí. Obavy jsou však zbytečné.

Je dobré vědět, že dnes je povinností všech vysokých škol zajistit takové podmínky, aby každý, kdo má odpovídající předpoklady, mohl školu úspěšně studovat a dokončit. A to bez ohledu na formu a typ studia. Nejedná se o žádné „úlevy” či snižování náročnosti studia, ale o ucelený podpůrný systém zahrnující řadu možností – od prostého prodloužení času na splnění vybraných studijních úkolů, přes používání speciálních pomůcek, postupů či počítačových programů, až po organizačně, finančně a personálně náročnější opatření, jako je bezbariérovost budov nebo změny v organizaci studia.

Konkrétní formy modifikace studia jsou výsledkem spojení speciálních vzdělávacích potřeb konkrétního studenta a podoby jednotlivých studijních programů a zajišťují je pracovníci odborných pracovišť. Ta fungují na většině veřejných vysokých škol i na některých školách soukromých.

Dnes je u nás už zcela běžné, že mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy navštěvují žáci a studenti s různými speciálními vzdělávacími potřebami. Je pochopitelné, že po maturitě chtějí pokračovat ve studiu na vysokých školách. Proč by nemohli?

Časté otázky a odpovědi

Kdo je uchazeč nebo student se specifickými potřebami?

Uchazečem se specifickými potřebami je každý, kdo má maturitu, chce studovat na vysoké škole a má…

… zrakové postižení,

… sluchové postižení,

… tělesné či pohybové postižení,

… specifické poruchy učení, ADHD, ADD, dysfázii…,

… psychické obtíže,

… poruchy autistického spektra,

… chronické onemocnění (např. cukrovku, epilepsii).

Obdobně studentem se specifickými potřebami je každý, kdo byl přijat na vysokou školu a má některé z výše uvedených specifik.

Jsem uchazeč nebo student se specifickými potřebami. Na koho se mám obrátit?

Mnoho vysokých škol zřizuje středisko či centrum, které zajišťuje úpravy přijímacího řízení a následně modifikace studia a všeho, co s ním souvisí, tak aby studenti se specifickými potřebami mohli studovat naplno, s co nejmenšími omezeními a překážkami. Tip: Pokud takové odborné pracoviště na své škole nenaleznete, obraťte se na studijní oddělení, oddělení přijímacího řízení apod.

Budu mít úlevy při studiu nebo u přijímacího řízení?

Určitě ne. Uchazeči a studenti se specifickými potřebami dělají vše, co ostatní studenti a uchazeči. Někdy ale postupují jinak. Využívají např. technicky upravené studijní materiály nebo různé speciální přístroje a nástroje. Někdy mají trochu pozměněnou organizaci studia, jindy využívají tlumočení mezi mluvenou češtinou a českým znakovým jazykem nebo simultánní přepis mluvené češtiny do češtiny psané.

Jaké doklady budu potřebovat a komu je mám odevzdat?

Před podáním přihlášky se informujte, komu, kdy a v jaké formě máte předložit zprávy z odborných vyšetření (od lékařů, z SPC, z PPP, informace o uzpůsobení podmínek během studia střední školy a u maturity apod.), kopii průkazu ZTP/P, potvrzení o invaliditě apod. Tip: Čím více dokladů o vašem zdravotním stavu a hlavně o vašich specifických studijních potřebách doložíte, tím lépe – pomůže to optimálně nastavit modifikace vašeho studia/přijímaček.

Před přijímacími zkouškami Vás kontaktuje příslušný pracovník a domluví s Vámi modifikaci Vašeho přijímacího řízení. Před nástupem do studia pak absolvujete s někým z odborných pracovníků (nejčastěji ze střediska/centra podpory rozhovor, ve kterém spolu proberete vaše specifické studijní potřeby ve vztahu k vašemu studijnímu oboru (konkrétní student + konkrétní studijní obor = unikátní úpravy studia). Tipy: Určitě Vám pomohou vaše zkušenosti ze základní a střední školy. Osvědčilo se také najít “zkušenější studenty”, kteří mají podobné specifické studijní potřeby jako vy a studují stejný nebo podobný obor, a poradit se s nimi.

Mohou být mé specifické potřeby důvodem k nepřijetí na vysokou školu?

Obecně ne. Existuje ale několik studijních programů, u kterých je důležitý zdravotní stav. Tip: Informujte se pečlivě na podmínky přijímacího řízení a snažte se zjistit co nejvíce o podobě studia. Pokud si nejste jisti výběrem studijního oboru, poraďte se s pracovníky z odborných pracovišť.

Kdy se mohu evidovat jako uchazeč nebo student se specifickými potřebami?

Nejlépe při podávání přihlášky na vysokou školu (viz Jsem uchazeč nebo student se specifickými potřebami. Na koho se mám obrátit? a Jaké doklady budu potřebovat a komu je mám odevzdat?). Jako student se specifickými potřebami se můžete evidovat kdykoli během studia. Tip: Čím dříve se evidujete, tím lépe.

Budu mít stejnou modifikaci přijímaček a studia? A budu mít stejnou modifikaci po celou dobu svého studia?

Ne. Vždy záleží na tom, jak vypadají přijímačky a pak vlastní studium a na čem se domluvíte s odbornými pracovníky na vaší škole. Pokud se během vašeho studia změní charakter studijních činností (např. dojde ke změně prezenční výuky na výuku distanční) nebo váš zdravotní stav, modifikace se přenastaví. Stačí kontaktovat příslušné pracovníky.

Kolik to všechno stojí?

Služby spojené s modifikací přijímacího řízení a studia jsou pro uchazeče a studenty se specifickými potřebami bezplatné. Na soukromých vysokých školách si to ale raději předem ověřte.

autor: Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých školách (www.ap3sp.cz)