Legislativa a předpisy ve vysokém školství

26. 4. 2010 | Pro uchazeče na VŠ

V našem životě snad neexistuje oblast, která by nebyla vázána nejrůznějšími zákony, vyhláškami či řády. Výjimkou samozřejmě není ani české školství, a proto by znalost alespoň některých legislativních úprav, týkajících se vysokých škol, rozhodně měla patřit k základní vědomostní výbavě každého vysokoškoláka. A které to například jsou?

Zákon o vysokých školách

Plným názvem zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů. Upravuje podmínky činnosti, povinnosti, práva a rozsah působnosti veřejných a soukromých vysokých škol. Na základě tohoto zákona se zřizují pouze veřejné vysoké školy (soukromé vysoké školy se zřizují a zrušují na základě udělení nebo zrušení státního souhlasu).

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád stanovuje pravidla studia v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech uskutečňovaných fakultami univerzit nebo jiných součástí vysokých škol. Tyto řády vycházejí zejména ze zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, který dále jednotlivé školy doplňují a upřesňují. Řád je závazný pro všechny součásti škol, jejich studenty, zaměstnance a další osoby, které jsou konkrétními ustanoveními dotčeny.

Akreditace Ministerstva školství ČR

Do tohoto pojmu spadá celá řada rozhodnutí vydaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR – může jít o pověření, zplnomocnění, potvrzení, schválení určité osoby, instituce, schválení kurzů apod. Většinou se tím na akademické půdě rozumí, že Ministerstvo školství shledalo, že daný studijní program, fakulta či škola odpovídá požadavkům ministerstva na tento typ instituce či oboru.

Další pojmy naleznete v našem Slovníku akademických pojmů. Přehled dalších legislativních opatření pak najdete mj. na webu MŠMT (zde).

Další články k tématu