Kterou fakultu doporučují zaměstnavatelé?

27. 11. 2016 | Aktuality

Organizátoři soutěže  Škola doporučená zaměstnavateli zveřejnili oficiální pořadí nejlepších 20 fakult hodnocených zaměstnavateli.

Do hodnocení fakult vysokých škol z hlediska jejich přínosu pro trh práce a kvalifikovanosti absolventů se zapojilo  290 zaměstnavatelů z celé České republiky.

A výsledek? Fakultě strojního inženýrství VUT se na třetí pokus podařilo vybojovat po dvou stříbrných umístěních absolutní vítězství.

Jaká je metodika hodnocení, připomíná Pavel Hulák, ředitel Klubu zaměstnavatelů, který je organizátorem soutěže: „Personalisté firem po celé republice obdrží každoročně kompletní seznam fakult působících v ČR a uplatňují své znalosti a zkušenosti z náboru jejich absolventů i ze spolupráce se školami jako takovými. V bodovém přínosu se projeví také koeficient určený počtem zaměstnanců, protože větší firmy zaměstnávají vyšší počty absolventů a mají tedy do kvality školství více co mluvit.

Ještě silněji než v loňském roce se potvrdila dominance technických oborů. Jediné dvě „netechnické“ fakulty, které se vklínily na závěr první dvacítky, jsou Fakulta managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně a Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava na 16. a 19. místě, jak ukazuje tabulka.“

 ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI 2016

Nejlepších 20 fakult vysokých škol v ČR

1. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství                    1472 b.

2. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní                                1380 b.

3. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní       1039 b.

4. Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní                                                940 b.

5. VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií                         745 b.

6. ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická                                                          716 b.

7. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní                                              645 b.

8. VŠB – TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky                             495 b.

9. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická                            489 b.

10. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická                             412 b.

11. Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera                                       338 b.

12. VŠB – TU Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství                 328 b.

13. UJEP v Ústí n. L., Fakulta výrobních technologií a managementu                    326 b.

14. VUT v Brně, Fakulta stavební                                                                            289 b.

15. TU v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií           254 b.

16. UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky                                           253 b.

17. ČVUT v Praze, Fakulta stavební                                                                        213 b.

18. Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická                                     200 b.

19. VŠB – TU Ostrava, Ekonomická fakulta                                                            196 b.

20. Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky                              195 b.

 

TOP 5 vysokých škol hodnocených zaměstnavateli

Podle součtu bodů jednotlivých fakult

1. České vysoké učení technické v Praze                        2.909 b.

2. Vysoké učení technické v Brně                                        2.663 b.

3. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava     2.400 b.

4. Technická univerzita v Liberci                                          1.344 b.

5. Západočeská univerzita v Plzni                                        1.294 b.

Zdroj: tisková zpráva klubu zaměstnavatelů