Které vysoké školy poskytují vzdělání handicapovaným studentům?

1. 12. 2003 | O studijních oborech

Možná jste si toho už všimli, někdy jdete po chodbě a proti vám ťuká bílou holí opatrně se pohybující chlapec, při vstupu do budovy podržíte dveře dívce na vozíku. V České republice žije podle odhadů Českého statistického úřadu přibližně 1300 zrakově postižených a 500 – 5000 sluchově postižených spoluobčanů. Na vysoké škole pro 30 000 studentů se podle propočtů tedy objeví 40 – 140 zrakově postižených a 16 – 160 sluchově postižených studentů. I když tato čísla nejsou nijak veliká, je jasné, že studenti se specifickými nároky potřebují pomoc a podporu ze strany zástupců akademické půdy.

Jak to vypadá na jednotlivých vysokých školách ?

 UK

Ucelené informace pro studenty s handicapem najdete na e-adrese : /…ndicapem.htm. Na UK existuje speciální poradna pro hadicapované studenty, která se zaměřuje na řešení problémů spojených se studiem a jeho přístupností, poskytuje info o kolejích a menzách, o osobní asistenci. Univerzita sice neposkytuje asistenty, ale může na ně přispívat. Na každé fakultě je pro ně navíc určená kontaktní osoba – jejich seznam a emailové adresy najdete na uvedené e-adrese, kde jsou mj. i informace o studijních programech a přijímacím řízení, soupis kontaktů na další specializovaná pracoviště, ať už na UK, nebo jinde.

Zatím neexistuje žádný ucelený průvodce, který by mapoval přístupnost jednotlivých budov UK. V průběhu minulého akademického roku tak pracovníci centra vyzvali postižené, aby jim pomohli s mapováním a s podnětnými výhradami.

Centrum podpory studia zrakově postižených na UK působí při Kabinetu software a výuky informatiky na Matematicko-fyzikální fakultě. Pořádá nejrůznější kurzy nejen pro studenty UK. Lektory jsou většinou studenti MFF. Díky tomu je možné kvalitně pokrýt prakticky jakékoli požadavky klientů. Podmínkou pro účast v kurzu je pouze znalost psaní na stroji a příp. braillova písma. Žádné předběžné „počítačové znalosti“ se nepředpokládají.

MU

Středisko Teiresiás, plným názvem Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, je orgánem rektora univerzity od roku 2000. Jeho úkolem je zajišťovat, aby studijní obory akreditované na univerzitě byly v největší možné míře přístupné také studentům nevidomým a slabozrakým, neslyšícím a nedoslýchavým, s pohybovým handicapem, případně jinak postiženým. Jako jediné ze všech univerzitních středisek má charakter centrální univerzitní instituce. Nabízí lektorské kurzy dopňující či nahrazující řádnou výuku, kurzy celoživotního vzdělávání, je zároveň poradenským i metodickým centrem pro středoškoláky, provádí výzkum spojený s vývojem vlastních technologických řešení. Jako jediné v republice má charakter brailleského vydavatelství, celostátní vysokoškolské knihovny, tlumočnického centra a asistentského dispečinku. E-mail je teiresias@muni.cz.

VŠE

Na této škole mají postižení studenti možnost studovat , nicméně škola s nimi valné zkušenosti nemá. Jak uvedla RNDr. Hejdučková z Oddělení kontroly, informací a stížností, škola má dořešen bezbariérový přístup k výtahům, takže i přes poměrně složitý systém mezipater mají vozíčkáři možnost se po budově pohybovat.

ZČU

Plzeň. Na této univerzitě mají s handicapovanými studenty zkušenosti. Podle slov J. Ščudlarové z rektorátu studentům pomáhají, jak to nejlépe jde. V rámci univerzity běží projekt MŠMT Integrace zdravotně postižených a sociálně znevýhodněných vysokoškoláků a uchazečů o studium na ZČU v Plzni. Jeho součástí je i vytvoření systému poradenských služeb pro tyto studenty, kteří jsou pro univerzitu stejně důležití jako všichni ostatní. Nové budovy mají bezbariérové přístupy, u starších je to problematičtější.

ČVUT

Zde funguje Centrum Tereza, které poskytuje služby jako např. digitalizace textů, práce se skenerem, s Braillskou tiskárnou apod.

UP Olomouc

Od roku 1996 je při katedře speciální pedagogiky na základě řešení grantu Fondu rozvoje vysokých škol zřízeno Centrum pomoci handicapovaným, které se zabývá poradenskými službami pro studenty s narušenou komunikační schopností, se zrakovým či sluchovým postižením, s poruchou hybnosti a se specifickými poruchami učení a chování. Centrum zajišťuje průvodcovské služby těžce zrakově postiženým a nevidomým klientům, simultánní tlumočnické a průvodcovské služby těžce sluchově postiženým klientům a neslyšícím, konzultační činnost týkající se studijních záležitostí klientů (pravidelná i nárazová), převod studijních materiálů z černotiskového tisku do Braillova písma a asistenční činnost v rámci péče o klienty s vyšším omezením hybnosti. Centrum najdete v prostorách Pedagogické fakulty.
E-mail je: centrum.pomoci@email.cz.

Další články k tématu