Jak ovládáte cizí jazyk?

25. 11. 2004 | Aktuality

Docela běžná otázka. Pokud jste si mysleli, že odpověď typu: celkem dobře bude v nejbližší době dostačující, spletli jste se! Evropská unie totiž stanovila tzv. referenční rámec.

Evropská unie rozdělila znalost jazyků do několika skupin označených A1 až C2. Do skupiny A1 se mohou počítat všichni, kdo rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat.

Ve skupině A2 jsou ti, kdo rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, svoje bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho nejnaléhavějších potřeb. Dokáží komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných vět.

Do skupiny B1 patří ti, kteří rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkávají v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře znají nebo která je osobně zajímají. Dokáží popsat své zážitky, události nebo cíle a stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány.

Ve skupině B2 bychom našli ty, kdo dokáží porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáží se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že mohou vést běžný hovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoli účastníka interakce. Umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko.

Do skupiny C1 patří všichni, kdo rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpoznají jejich význam. Umí se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů. Jazyk užívají pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely. Dokáží vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané podrobné texty na složitá témata, čímž prokazují ovládnutí kompozičních útvarů a spojovacích výrazů.

V poslední skupině C2 jsou ti nejzdatnější. Snadno rozumí téměř všemu, co si vyslechnou a přečtou. Dokáží shrnout informace z různých mluvených a psaných zdrojů a přitom dokáží přednést polemiku a vysvětlení v logicky uspořádané podobě. Dokáží se spontánně, velmi plynule a také přesně vyjadřovat a rozlišovat jemné významové odstíny i ve složitějších situacích.

Na znalost cizích jazyků můžete být dotázáni například při žádosti o zaměstnání nebo pokud se budete ucházet o studium na zahraniční vysoké škole. Pokud si nejste jisti, do které skupiny patříte, můžete si své znalosti cizího jazyka ověřit složením některé z mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek. Mezi nejpopulárnější jazykové zkoušky patří FCE (angličtina), dále můžete složit zkoušku z němčiny – ZD nebo například z francouzštiny (DEFL, DALF).

Zdroj: www.lidovky.centrum.cz