Druhá kola? Bereme.

11. 7. 2016 | Přijímací řízení

Červenec

První den prvního prázdninového měsíce je posledním dnem, kdy se můžete hlásit na nový bakalářský obor Technická výchova se zaměřením na vzdělávání na Pedagogické fakultě plzeňské Západočeské univerzity. Na stejné fakultě platí stejný deadline i pro přihlášky na magisterský obor Učitelství ruského jazyka pro střední školy (více informací najdete zde). Termín přijímacích zkoušek na oba obory je 19. 7. 2016.

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO vypisuje druhé kolo na bakalářský obor Požární ochrana a průmyslová bezpečnost s deadlinem přihlašování 13. 7. 2016. Přijímačky se budou konat 17. srpna. Na Fakulta stavební té samé ostravské univerzity se lze přihlašovat do 15. 7. 2016 na bakalářské obory jako Stavební inženýrství či Architektura a stavitelství. Více informací hledejte zde. I na Fakultě elektrotechniky a informatiky téže univerzity přijímají přihlášky do 15. července. Vybrat si můžete z oborů jako Mobilní technologie, Biomedicínský technik či Elektroenergetika. Detaily najdete tady.

Univerzita Palackého v Olomouci – konkrétně její Přírodovědecká fakulta přijímá přihlášky také do 15. 7. 2016. Termín přijímacích zkoušek pro druhé kolo přijímacího řízení bude upřesněn. Podrobnější informace o oborech hledejte na této adrese.

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích přijímá přihlášky také do poloviny července (do 15. 7.). Studovat můžete obory jako Strojírenství nebo Technologie dopravy a přepravy.

Pokud máte kreativního ducha a máte zájem o bakalářský obor Textilní a oděvní návrhářství na Fakultě textilní TU v Liberci, měli byste vědět, že přihlašovat se do druhého kola lze do 19. 7. 2016. Na další obory na téže fakultě TU berou přihlášky až do 9. srpna.

Do Jihlavy na Vysokou školu polytechnickou přijímají přihlášky do 20. 7. 2016. Obory na výběr tu jsou například Cestovní ruch, Aplikovaná informatika či Porodní asistentka. Existuje i možnost studovat v angličtině – a sice obor Finance and management. Do téhož dne, tedy do 20. července, se můžete přihlašovat na bakalářské obory jako Lesnictví, Dřevařství, Provoz a řízení myslivosti na Fakultě lesnické a dřevařské na České zemědělské univerzitě v Praze.

Na Katolickou teologickou fakultu UK se můžete přihlašovat do 22. 7., a to jak na bakalářské, tak i na magisterské obory. Podrobné info si můžete přečíst zde.

Na Fakultu strojní VŠB-TU v Ostravě a na Fakultu rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity se můžete hlásit do 29. července 2016.

S posledním červencem končí přihlašování na následující fakulty:

 • Hornicko-geologická fakulta VŠB-TUO – obory jako Nerostné suroviny, Hornictví či Geodézie a kartografie
 • Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem – obory: Porodní asistentka, Ergoterapie
 • Evangelická teologická fakulta UK – obor Teologie křesťanských tra­dic
 • Fakulta stavební ČVUT – obory Stavební inženýrství, Architektura a stavitelství, Geodézie a kartografie, Stavitelství
 • Cyrilometodějská teologická fakulta UPOL – obory: Charitativní a sociální práce, Mezinárodní sociální a humanitární práce
 • Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni – obory: Ekonomika a management (místo studia: Cheb), Geografie, Systémové inženýrství a informatika

Srpen

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TU v Liberci uzavírá 2. kolo přihlášek 5. srpna.

Uchazeči, kteří by chtěli studovat na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně a splňovali by podmínky pro prominutí přijímacích zkoušek, které jsou blíže popsané zde, se mohou hlásit ke studiu do 10. 8. 2016. Ke stejnému datu končí přihlašování na Fakultu metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TUO.

O dva dny později, tedy 12. srpna, je deadline přihlášek na Ústav zdravotnických studií TUL, kde můžete studovat obory jako Zdravotnický záchranář, Ošetřovatelství či Biomedicínská technika. Do stejného data se pak můžete hlásit i na Dopravní fakultu ČVUT, stejně jako na Husitskou teologickou fakultu UK. Tímto dnem končí přihlašování i na Fakultu elektrotechnickou a Fakultu strojní ZČU v Plzni.

Na Teologickou fakultu JČU, tedy na obory Filozofie a religionistika či Teologie, přijímají přihlášky do 15. 8. 2016. Filozofická fakulta, Přírodovědecká fakulta a Pedagogická fakulta rizeni-pro-akademicky-rok-2016–2017–2-kolo UJEP v Ústí nad Labem bere přihlášky do téhož data.

Do 19. srpna se můžete hlásit na tyto fakulty:

 • Ekonomická fakulta TUL – obory: Podniková ekonomika, Manažerská informatika
 • Fakulta životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem – obory: Ochrana životního prostředí, Vodní hospodářství, Revitalizace krajiny, Odpadové hospodářství
 • Matematický ústav SLU v Opavě – obory: Aplikovaná matematika, Matematické metody v ekonomice, Obecná matematika, Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací Fakulta životního prostředí ČZU v Praze má konečné datum pro podání přihlášky 20. srpna 2016. O den později, 21. 8., končí podávání přihlášek na Chemickou fakultu VUTChemickou fakultu VUT bc.html v Brně. Stejné datum je deadlinem i pro podávání přihlášek na Fakultu managementu VŠE v Jindřichově Hradci.

Zlínská Univerzita Tomáše Bati, konkrétně její Fakulta logistiky a krizového řízení, přijímá přihlášky do 22. srpna.

Poslední srpnový den je zároveň deadlinem pro přihlašování na:

 • Fakultu strojní TU v Liberci
 • Divadelní fakultu JAMU – dodatečný termín pro nenavazující magisterský obor Činoherní herectví
 • Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně – obor Učitelství odborných předmětů pro střední školy – kombinované studium

Záři

Do 2. 9. se mohou hlásit ke studiu zájemci o obory Elektronika a komunikace, Otevřená informatika, Otevřené elektronické systémy a Softwarové inženýrství a technologie na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze. Na stejné univerzitě, na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské se uzavírá podávání přihlášek 13. září. Do 19. 9. se pak můžete přihlásit na Fakultu technologickou UTB ve Zlíně.