O nás

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci je výzkumně zaměřená fakulta. Poskytuje bakalářské, navazující magisterské i doktorské vzdělání v různých odvětvích matematiky a informatiky, fyziky, chemie, biologie a ekologie a věd o Zemi, včetně studijních programů zaměřených na přípravu budoucích učitelů přírodovědných oborů.

Část fakultních pracovišť sídlí v moderní budově na třídě 17. listopadu a v přilehlých objektech nedaleko centra města v bezprostřední blízkosti vysokoškolských kolejí a menzy, biologické obory a vědecká centra – Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů a Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum – se nacházejí v místní části Holice. Díky podpoře z evropských zdrojů a úspěchům v národních projektech a grantech se podařilo pro studenty i zaměstnance vytvořit kvalitní zázemí se špičkovou technikou. V roce 2015 zahájilo provoz interaktivní muzeum vědy Pevnost poznání. Součástí fakulty je i Botanická zahrada.

Studijní programy

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci rozvíjí vzdělávací, studijní a vědeckou činnost v matematice a informatice, fyzice, chemii, biologii a ekologii, v geografii a geologii, jim příbuzných oborech a pedagogických kombinacích obsahujících tyto obory. Akreditované studijní programy jsou realizovány v prezenční a kombinované formě studia.

Maturanti jsou přijímáni ke studiu bakalářských studijních programů, po jejichž absolvování pak mají možnost pokračovat v navazujících magisterských studijních programech (a pak v doktorských studijních programech). Bakalářské studijní programy jsou tříleté a jejich absolventi získají titul „bakalář“. Navazující magisterské studijní programy jsou dvouleté a jejich absolventi získají titul „magistr“. Oba typy studijních programů jsou ukončeny obhajobou písemné bakalářské, resp. diplomové práce a státní zkouškou.

Kde nás najdeš

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci
17. listopadu 1192/12
771 46 Olomouc

Přihlášky a přijímačky

Do bakalářských studijních programů jsou uchazeči přijímáni na základě písemných testů, které se liší dle oboru. 

Od přijímací zkoušky bude upuštěno u následujících oborů v případě, kdy počet přihlášených nepřesáhne kapacitu oboru: Matematika a její aplikace, Aplikovaná statistika, Bioinformatika, Obecná fyzika a matematická fyzika, Optika a optoelektronika, Digitální a přístrojová optika, Fyzika - Geografie, Informatika pro vzdělávání - Geografie, Aplikovaná informatika (kombinovaná forma), Environmentální studia a udržitelný rozvoj.

Bakalářské obory, u nichž lze požádat o prominutí přijímací zkoušky: Diskrétní matematika, Matematika - Biologie, Matematika - Deskriptivní geometrie (prezenční a kombinovaná forma), Matematika - Geografie (prezenční a kombinovaná forma), Matematika - Informatika pro vzdělávání, Matematika - Anglická filologie*, Matematika - Francouzská filologie*, Matematika - Ruská filologie*, Matematika - Historie*, Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví, Environmentální geologie, Geoinformatika a geografie, Mezinárodní rozvojová studia, Regionální geografie, Geografie - Biologie a environmentální výchova, Geografie - Anglická filologie*, Geografie - Ruská filologie*, Geografie - Francouzská filologie*, Geografie - Historie*, Geografie -Sociologie*, Biochemie, Biotechnologie a genové inženýrství, Aplikovaná chemie, Bioanorganická chemie, Chemie, Nanomateriálová chemie, Chemie pro víceoborové studium - Biologie a environmentální výchova, Chemie pro víceoborové studium - Biologie, Chemie pro víceoborové studium - Fyzika, Chemie pro víceoborové studium - Geografie, Chemie pro víceoborové studium - Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání, Chemie pro víceoborové studium - Matematika, Molekulární a buněčná biologie, Biologie a ekologie, Experimentální biologie, Biologie - Geografie, Biologie - Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání, Ekologie a ochrana životního prostředí, Aplikovaná fyzika, Nanotechnologie, Přístrojová fyzika, Počítačová fyzika, Biofyzika, Molekulární biofyzika, Fyzika - Informatika pro vzdělávání, Fyzika - Matematika, Fyzika - Biologie, Aplikovaná informatika (prezenční forma), Informatika, Deskriptivní geometrie - Geografie (kombinovaná forma)

* možnost prominutí se vztahuje pouze na obor garantovaný na Přírodovědecké fakultě UP

Možnosti prominutí přijímacích zkoušek:

  • Národní srovnávací zkoušky (NSZ): PřF UP v Olomouci přijme do všech bakalářských studijních programů ty studenty, kteří v rámci NSZ úspěšně složí zkoušku z Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo z Matematiky. Za úspěšné složení zkoušky se v obou případech považuje dosáhnutí minimálního percentilu 90 (u některých oborů nižší, viz tabulka). Rovnocenně bude uznán také výsledek slovenské verze testu OSP, který nese název test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP). O prominutí přijímací zkoušky musí v tomto případě uchazeči požádat zasláním vytištěné zkrácené přihlášky, ke které bude doložen doklad potvrzující splnění stanovených podmínek (certifikát).
  • Výběrová zkouška ze středoškolské matematiky Matematika+: Uchazečům, kteří se prokáží splněním výběrové zkoušky ze středoškolské matematiky Matematika+, bude prominuta přijímací zkouška z matematiky v studijních programech B1101 Matematika, B1103 Aplikovaná matematika a B1801 Informatika.
  • Průměr ze střední školy (některé obory).
  • Podrobnosti viz zde.

Termín podání přihlášky: 28. února 2019.

  • Elektronická přihláška: 690 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Matematika

Výsledek pro přijetí: 90 %

Vyzkoušet test

Obecné studijní předpoklady

Výsledek pro přijetí: 90 %

Vyzkoušet test

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Neupřesněno vysokou školou

Kontakt

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci
17. listopadu 1192/12
771 46 Olomouc