O nás

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci poskytuje vysokoškolské vzdělání budoucím učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům pro různé druhy škol mateřských, základních a středních, školských i mimoškolských výchovných a vzdělávacích zařízení. Zaměřuje se také na přípravu pracovníků z oblasti státní správy a samosprávy.

Ambicí učitelů i studentů fakulty je navazovat na pozitivní stránky bohaté historie přípravy učitelů v Olomouci a tvořivě je rozvíjet v duchu moderních evropských vzdělávacích trendů. Fakulta zabezpečuje také pedagogickou kvalifikaci pro studenty učitelských oborů na dalších fakultách Univerzity Palackého.

Kde nás najdeš

Pedagogická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci
Žižkovo nám. 951/5
771 40 Olomouc

Přihlášky a přijímačky

INFORMACE O PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠKÁCH

Test studijních předpokladů

Součástí přijímací zkoušky je ve všech studijních programech (s výjimkou navazujících magisterských a doktorských studijních programů) test studijních předpokladů.

Podá-li uchazeč na Pedagogické fakultě UP přihlášku na více programů, absolvuje v daném roce test pouze jednou. Jeho výsledky se započítávají ke všem přihláškám na programy, pro které je TSP součástí přijímací zkoušky.

Test je složen ze 60 otázek, ze čtyř nabídnutých odpovědí je vždy jedna správná. Za každou správnou odpověď získá uchazeč jeden bod, za nesprávné odpovědi či nezodpovězené otázky se body neodečítají. Maximální délka trvání testu je 60 minut.

Uchazeč testem prokazuje své kompetence a předpoklady pro vysokoškolské studium na Pedagogické fakultě UP: úroveň myšlení a usuzování, základní orientaci ve všeobecných znalostech ze společenskovědní tematiky a kulturní přehled, kompetence komunikativní (v českém jazyce) a základy počítačové gramotnosti.

Oblasti testu studijních předpokladů:

  • Test úrovně myšlení a usuzování
  • Český jazyk a literatura – dílčí část testu studijních předpokladů je zaměřena na znalosti oblasti českého jazyka a literatury ve struktuře a rozsahu požadavků státní maturitní zkoušky.
  • Základy společenských věd 
  • Dějepis
  • Základy počítačové gramotnosti – ověřování elementární uživatelské schopnosti uchazečů.

Doporučujeme pravidelné sledování aktuálního kulturně společenského a politického dění.

Na některé obory je předmětem přijímací zkoušky i oborový test, talentová zkouška nebo ústní zkouška. Tyto zkoušky se konají zpravidla tentýž den jako TSP.

Na studijní programy, kde počet přihlášek výrazně nepřekročí kapacitu programu, může děkanka fakulty uchazečům o studium prominout přijímací zkoušku.

Termín podání přihlášek pro bakalářské, magisterské a navazující magisterské studijní programy v prezenční i kombinované formě studia je od 1. listopadu 2018 do 28. února 2019.

  • Elektronická přihláška: 690 Kč

Kontakt

Pedagogická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci
Žižkovo nám. 951/5
771 40 Olomouc