POROVNÁNÍ OBORŮ: Geografie

13. 4. 2009 | O studijních oborech

Baví vás zeměpis? Možností, jak se mu věnovat i po střední škole, je hned několik – pomůžeme vám se v nich zorientovat. Pozn. Článek byl aktualizován dne 25. 11. 2009.

Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta

Charakteristika oboru V programu Aplikovaná geografie můžete v Brně studovat bakalářské programy Geoinformatika a regionální rozvoj a Geoinformatika a trvalá udržitelnost. V programu Geografie a kartografie potom můžete zvolit bakalářské obory Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání, Geografie a Geografická kartografie a geoinformatika. Program Geografie nabízí bakalářské studium oborů Aplikovaná matematika – geografie a Geografie a kartografie.

Požadavky k přijímací zkoušce Pro přijetí je nutné úspěšně absolvovat TSP (Testy studijních předpokladů) a odborný test ze zeměpisu (modelový test), který odpovídá znalostem ze střední školy, popř. z doporučené studijní literatury. Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří mají z profilových předmětů studijní průměr nejvýše 1,8 a současně se umístili na 1.-3. místě v krajském kole zeměpisné olympiády, popř. se účastnili národní kola v kategorii D.

Šance na přijetí (informace k 2007/2008): 69%

Více informací: web fakulty web ústavu

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

Charakteristika oboru Program Geografie nabízí studium bakalářských oborů Geografie se zaměřením na vzdělávání a Geografie a kartografie, popř. kombinaci Geografii s jiným oborem (Hispanistikou, Matematika, Anglistikou-Amerikanistikou). Dále je možné navázat v celé řadě magisterských programů.

Požadavky k přijímací zkoušce Pro přijetí ke studiu Geografie a kartografie musíte absolvovat test všeobecných studijních předpokladů pro přírodovědné obory a společný test ze zeměpisu a matematiky. Stejné podmínky kromě matematické části platí pro obor Geografie se zaměřením na vzdělávání. Pro přijetí do dvouoborového studia vás čekají přijímačky z obou oborů.

Šance na přijetí(informace k 2007/2008): 48 %

Názor studenta: Petr A.: „Geografie se zdá být z informací, které slyším od okolí, snadnější na studium než jiné obory studované na UK. Je to především v toleranci jak učitelů, tak i fakultního řádu. I když věci se tu často mění a není nejlehčí novinky dohledat. Mě osobně studium vyhovuje. Myslím, že geoinformatika má v budoucnu široké uplatnění a že se bez odborníka na tuto činnost neobejde žádná firma. Ostatní obory spíše stagnují a nebude nejlehčí pro nově vystudované odborníky se v praxi uchytit.“

Více informací: web fakulty

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta

Charakteristika oboru Pod programem Geografie můžete v Olomouci studovat tyto bakalářské obory: Regionální geografie, Mezinárodní rozvojová studia, Geografie (v různých dvouoborových kombinacích) a Geografie – geoinformatika.

Požadavky k přijímací zkoušce Přijímací zkouška je pouze písemná a zahrnuje učivo z příslušných předmětů v rozsahu gymnaziálního učiva. Přijímací zkouška může být uchazečům prominuta. Podrobné podmínky najdete zde.

Šance na přijetí(informace k 2007/2008): 70 %

Více informací: web fakulty

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta

Charakteristika oboru V programu Geografie můžete v Ústí nad Labem zvolit bakalářské obory Geografie střední Evropy, Geografie a kombinaci Geografie v dvouborovém studiu.

Požadavky k přijímací zkoušce Přijímací zkouška je pouze písemná a předpokládá základní znalost v oboru ze střední školy. Zkoušku lze prominout řešitelům celostátního finále zeměpisné olympiády skupiny D.

Šance na přijetí (informace k 2007/2008): 73%

Více informací: web fakulty web katedry

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta

Charakteristika oboru Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích nabízí obor Geografie pro veřejnou správu ve studijním bakalářském programu Geografie.

Požadavky k přijímací zkoušce Písemná zkouška ze zeměpisu bude zaměřena na základní znalosti ze střední školy.

Šance na přijetí (informace k 2007/2008): 50%

Více informací: web fakulty web katedry

Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Charakteristika oboru V programu Geografie můžete studovat bakalářský obor Aplikovaná geografie a v programu Specializace v pedagogice Geografii se zaměřením na vzdělávání.

Požadavky k přijímací zkoušce Pro přijetí musí uchazeč úspěšně absolvovat NSZ z obecných studijních předpokladů. Více informací pro přijetí bez vykonávání přijímaček najdete zde zde.

Šance na přijetí (informace k 2007/2008): 58%

Více informací: web fakulty

Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta

Charakteristika oboru V programu Geografie můžete studovat tyto bakalářské obory: Fyzická geografie a geoekologie, Politická a kulturní geografie, Geografie a regionální rozvoj, Kartografie a geoinfomatika a Geografii v kombinaci s jiným oborem.

Požadavky k přijímací zkoušce Pro přijetí na všechny obory postačí úspěšné absolvování NSZ z obecných studijních předpokladů.

Šance na přijetí (informace k 2007/2008): 39%

Více informací: web fakulty

Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta

Charakteristika oboru V programu Geografie můžete studovat bakalářský obor Ekonomická a regionální geografie, a to pouze jednooborově.

Požadavky k přijímací zkoušce Písemný test se zaměřuje na znalosti ze zeměpisu a logické uvažování, základy statistiky a matematiky, očekávat můžete i slepou mapu a otázky týkající se Země a vesmíru, geografie ČR i světa.

Více informací: web fakulty web katedry

Univerzita obrany v Brně, Fakulta vojenských technologií

Charakteristika oboru Zcela specifickou možností studia je Vojenská geografie a meteorologie v programu Vojenské technologie. Jedná se rovněž o bakalářský obor, na který je možné navázat.

Požadavky k přijímací zkoušce Zkouška zpravidla zahrnuje testování anglického jazyka (maturitní úroveň), matematiky a tělesné zdatnosti.

Šance na přijetí (informace k 2008/2009): 26%

Více informací: web fakulty

Mějte přehled o vysokých školách:


Nevíte, co studovat? Za 5 minut to zjistíte!    Spustit test

Zdroje: Vysoké školy, Tutor