POROVNÁNÍ OBORŮ: Botanika

28. 11. 2011 | O studijních oborech

Obor Botanika je na našich vysokých školách zastoupen pouze v navazujícím magisterském a doktorském cyklu, nicméně ti, kdo by se chtěli jednou botanice věnovat, by na to měli myslet už při výběru oboru bakalářského. O čem tedy studium botaniky je a jaký obor je jeho nejlepším východiskem?

Studium botaniky nemá co dočinění ani tak se zahradnictvím, jako se zevrubným studiem rostlin ze všech stran pohledu, jejich mikrosvět nevyjímaje. Ideálním výchozím studiem pro pokračování v magisterském stupni je tak hlavně obor Biologie, resp. Učitelství biologie, a to ještě nejlépe na téže škole, na jaké by chtěl student absolvovat i navazující magisterské studium. Pak totiž získává daleko větší šanci, že bude přijat i bez nutnosti skládat přijímačky.

Kde botaniku studovat

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

Přírodovědecká fakulta
Studijní program: Biologie
Studijní obor: Botanika (Mgr., P; 2 roky)

Studijní obor Botanika na UK v sobě integruje i celou řadu příbuzných disciplín, od ekologie po interakci rostlinných jedinců i celých společenstev. Studenti se zde více či méně zevrubnou formou seznamují s poznatky z takových disciplín, jako je biosystematika, molekulární fylogenetika, morfologie či geometrická morfometrie, populační ekologie a mnohé další. Studium na UK je pojímáno především z pohledu rostlinných společenstev, a to ve všech rovinách včetně výzkumu historie krajiny či antropogenních vlivů na ni.

Uplatnění absolventů

Uplatnění studentů se neomezuje výhradně na oblast botaniky, ale díky širšímu záběru studia se mohou poohlédnout i po pozicích v rámci jiných biologických, ale i nebiologických oborů ve vědě i v praxi. Uplatnění tak nacházejí v rostlinné výrobě, lesnictví, vodohospodářství, hygieně, ochraně přírody a územním plánování, farmacii, managementu a obnově krajiny.

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušku tvoří pouze ústní zkouška ze znalostí obecného základu oboru, tj. botaniky.

Web: www.natur.cuni.cz

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Přírodovědecká fakulta
Studijní obor: Botanika (Mgr., P; 2 roky)

Na UP se posluchači stejně jako na UK zabývají kromě studia botaniky samotné i specifičtějšími disciplínami. Příkladem toho je zde vyučovaná botanika cévnatých rostlin, ekologie rostlin, jejich fyziologie či genetika, dále pak například ochrana fytogenofondu, fytopatologie (věda zabývající se rostlinnými chorobami), fytocenologie (věda o rostlinných společenstvích) a další. Setkají se tu však i s řadou hraničních oborů, jako je třeba mikrobiologie, algologie (věda o řasách), mykologie (věda o houbách), bryologie (věda o mechorostech), lichenologie (věda o lišejnících), ale i biofyzika, biochemie, molekulární biologie a mnohé další.

Uplatnění absolventů

Díky kombinaci klasických botanických předmětů s výukou hraničních oborů se rozšiřuje i možnost uplatnění absolventů školy v praxi. Kromě možnosti pokračovat v dalším studiu v doktorských studijních programech nejen na UP se mohou uplatnit kupříkladu ve výzkumných ústavech, jako asistenti na vysokých školách, pracovníci v botanických zahradách, v muzeích, v organizacích zabývajících se ochranou přírody a správou chráněných území, v rámci hygienických služeb, úpraven vod, čistíren odpadních vod, firem orientovaných na ekologickou problematiku atd.

Přijímací zkoušky

Obor je přímo prostupný pro absolventy bakalářského studia biologie, resp. i učitelství biologie na UP. Jinak se zkoušky k přijetí skládají ze znalostí poznatků, jež jsou obsahem bakalářské zkoušky oboru Systematická biologie a ekologie.

Web: www.prf.upol.cz

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Přírodovědecká fakulta
Studijní program: Botanika (Mgr., P; 2 roky)

Studium magisterského navazujícího oboru na JČU se dále člení na dílčí zaměření, a sice Algologie, Systematika vyšších rostlin, Ekologie populací, Geobotanika, Mykologie a Archeobotanika.

Uplatnění absolventů

Absolventi mohou najít uplatnění na v nejrůznějších typech botanických, ekologických, vodohospodářských a krajinářských pracovišť, v základním výzkumu, ale například i ve školství.

Přijímací zkoušky

Bez odborné přijímací zkoušky může být do magisterského stupně studia přijat absolvent bakalářského studia PřF JU, který se hlásí do magisterského stupně v přímé návaznosti na bakalářské studium, ve kterém zároveň získal vážený průměr za celé studium nejvýše 2,3 a k tomu úspěšně složí přijímací zkoušku z angličtiny. Pro ostatní uchazeče je připravena písemná a ústní zkouška. Nejprve se skládají zkoušky z anglického jazyka a ze tří odborných předmětových okruhů (na výběr mají uchazeči z okruhu Biologie rostlin, Biologie živočichů, Buněčná biologie a genetika, Fyziologie a vývojová biologie živočichů a rostlin, Ekologie, Životní prostředí či Biologická chemie) a následuje rozprava nad bakalářskou prací (či jí odpovídající písemnou prací), případně se posuzuje připravenost uchazeče vypracovat zamýšlenou diplomovou práci. Přijati mohou být pouze uchazeči, kteří z angličtiny dosáhnou hodnocení „vyhověl“. Požadovaná znalost angličtiny pro hodnocení „vyhověl“ (oproti druhému možnému hodnocení „nevyhověl“) je kvalifikované porozumění odbornému anglickému textu a schopnost písemné formulace skutečností v textu uvedených a rozpravy o nich.

Web: botanika.prf.jcu­.cz

Foto: Stock.XCHNG