Podmínky přijetí ke studiu na VŠ

8. 12. 2008 | Přijímací řízení

Přečtěte si, jaké podmínky musíte splnit, abyste mohli být přijati ke studiu na VŠ, či jak a kdy musí vysoká škola zveřejnit informaci o podávání přihlášek, a které informace zveřejňuje o přijímacím řízení.

Vysoká škola nebo fakulta zveřejní v dostatečném předstihu, nejméně však čtyřměsíčním, lhůtu pro podání přihlášek ke studiu a způsob jejich podávání písemnou nebo elektronickou formou. Dále pak podmínky přijetí, termín a způsob ověřování jejich splnění, a pokud je součástí ověřování požadavek přijímací zkoušky, také formu a rámcový obsah zkoušky a kritéria pro její vyhodnocení.

Tyto skutečnosti musí být zveřejněny na úřední desce vysoké školy nebo fakulty. Stejným způsobem musí být zveřejněn nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu v příslušném studijním programu.

Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu. Vysoká škola může stanovit další podmínky, které se zpravidla ověřují přijímací zkouškou.

Vysoká škola nebo fakulta zveřejní o přijímacím řízení vždy tyto informace

* termín zahájení a ukončení přijímacích zkoušek, včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu, pokud byly v daném období součástí přijímacího řízení,
* termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu,
* termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání rozhodnutí,
* termíny a podmínky, za nichž je možno nahlédnout do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu na vysokých školách,
* termín skončení přijímacího řízení.

Tento článek byl převzat z našeho partnerského serveru www.finance.cz.

Další články k tématu