Obory pro neslyšící a pro práci s nimi

8. 2. 2016 | O studijních oborech

Neslyšící a studium na VŠ

Začátkem 90. let se začaly neslyšícím, ale i těm, kdo s nimi chtěli pracovat, otevírat první možnosti studia na vyšších odborných a vysokých školách. V zásadě mohou však neslyšící studovat jakýkoli obor na jakékoli škole. V ČR ale existují dva obory založené s ohledem na neslyšící studenty. Protože jde o velmi specifické obory, není na ně přijímáno mnoho uchazečů. Prvním z nich je obor Výchovná dramatika pro neslyšící*. Lze ho studovat už od roku 1992 na brněnské JAMU. Jde o bakalářské i navazující magisterské studium, které je koncipováno jako pedagogicko-umělecký obor. Druhý obor – *Čeština v komunikaci neslyšících – je možné studovat na Filozofické fakultě UK v Praze. I tady jde o denní bakalářský a navazující magisterský studijní program. Obor se navíc dále dělí na tři specializace: odbornou, pedagogicko-komunikační a tlumočnickou, která je ovšem určená pouze slyšícím studentům.

Přijímací zkoušky

Na Divadlo a výchova pro Neslyšící na JAMU jsou přijímačky logicky zaměřeny nejen na vaše znalosti a dovednosti v oblasti divadelnictví, pedagogiky a psychologie, orientaci v kultuře neslyšících, ale také na schopnost komunikace v kolektivu. Součástí je také praktická zkouška zaměřená na osobnostní předpoklady uchazeče. Podrobnější informace naleznete zde. Talentové přijímací zkoušky se letos budou konat v dubnu. Přihlášky můžete podávat do 29. února 2016. Obvykle je přijímáno 5 až 8 studentů.

Na obor Čeština v komunikaci neslyšících, který lze studovat jedno- i dvouoborově, je maximální počet přijímaných uchazečů je 30. Ke studiu se mohou hlásit slyšící i neslyšící uchazeči. Přijímací zkouška je písemná, jednokolová. Uchazeči musí prokázat znalosti v orientaci v otázkách hluchoty, znalosti o komunitě českých neslyšících, rozumové předpoklady ke studiu, znalosti českého jazyka atd. Více se dozvíte zde.

Znakový jazyk, step, logopedie i relaxační techniky

Předměty, které můžete v rámci těchto oborů studovat, jsou různorodé. U Výchovné dramatiky pro neslyšící jde například o akrobacii, moderní a klasický tanec, step, žonglování, psychologii sebepoznání, relaxační techniky, logopedii, dějiny kultury, dějiny pohybového divadla, historii péče o neslyšící či speciální pedagogiku. Teoretické i praktické předměty jsou přednášeny orálně se simultánním překladem do českého znakového jazyka. Studenti mají k dispozici i písemný záznam teoretických přednášek a průběžné individuální konzultace k daným předmětům. Do výuky se zapojují neslyšící absolventi oboru, ale i neslyšící absolventi FF UK v Praze, kteří vyučují komplexně český znakový jazyk. Součástí studia je i divadelní praxe, kterou studenti získávají v Divadelním studiu Marta i v jiných divadlech. Ateliér Výchovné dramatiky neslyšících navíc spolupracuje se školami pro sluchově postižené děti a s dalšími institucemi, které nabízejí absolventům možnost uplatnit se v oboru.

Co se týče oboru Čeština v komunikaci neslyšících, mezi vyučovanými předměty najdete například gramatiku znakových jazyků, kulturu českých neslyšících, zápis znakového jazyka, fonetiku a fonologii znakového jazyka či psanou češtinu českých neslyšících. Ve třetím ročníku pak přijde na řadu praxe, která je podle specializace buď tlumočnocká, odborná nebo komunikační.

Uplatnění absolventů

Uplatnění nacházejí absolventi jako učitelé na středních, základnách a mateřských školách pro sluchově postižené, jako lektoři českého znakového jazyka, tlumočníci, výzkumníci českého znakového jazyka, také jako moderátoři televizních pořadů pro neslyšící diváky nebo zaměstnanci servisních organizací pro lidi s vadou sluchu a jejich rodinné příslušníky.

Všecko jde, když se chce

I člověk s vrozenou vadou sluchu ale může studovat klasické vysokoškolské obory. Stačí mít silnou vůli, nadhled a vytrvalost jako Eva Michálková (25), která se narodila pouze s dvěma procenty sluchu. Nepoužívá ale znakový jazyk, naučila se perfektně odezírat a zvládá češtinu, angličtinu i další cizí jazyky.„Díky paní logopedce, která šla obtížnější cestou naučit mě odezírat a díky mé mamince, která se mi opravdu mimořádně věnovala, dnes téměř nikdo, kdo o mé vadě předem neví, nepozná, že jsem neslyšící,“ říká Michálková. Po studiu bakalářského oboru mezinárodní vztahy a evropská studia na pražské Metropolitní univerzitě se rozhodla studovat na University of Pennsylvania obor Organizational Dynamics and Leadership. „Zahraniční vzdělání má pro mě přidanou hodnotu – – akademické obohacení, rozšíření obzorů a poznání nejen odlišných kultur, ale i sebe sama,“ dodává Michálková. V současné době je zpět v České republice.

Zdroje:

www.grantadvisor.cz, www.ff.cuni.cz, www.df.jamu.cz, www.freeimages.com, archiv Evy Michálkové