Manuál (nejen) pro vysokoškoláky: Jak oslovovat podle titulů?

4. 11. 2021 | Studentský život

akademické titulyDoktor práv, doktor věd… a jak se hrome říká tomu s Ph.D. a co je to LL.M.? Přinášíme přehled akademických i neakademických titulů, které můžete v současnosti získat v Česku. Vyjasníme si také, jak osoby s jednotlivými tituly oslovovat.

Boloňský proces

To, že jsme součást Evropy, se projevuje i na podobě titulů. V rámci evropské integrace byl roku 1999 zahájen tzv. Boloňský proces. Společně s Českou republikou se do něj zapojilo i dalších 47 evropských, ale i mimoevropské států. Co je cílem této společné dohody? Trochu teoretičtěji řečeno jde o vytvoření Evropského prostoru vysokoškolského vzdělání (EHEA). Ten je postavený na společných hodnotách jako svoboda pohybu, svoboda projevu či autonomnost institucí. V rámci EHEA má být zachována jedinečnost jednotlivých zemí a jejich univerzit, ale zároveň mají být do jisté míry kompatibilní a propojené.

Praktických funkcí má EHEA hned několik. Jednou z nich je rozdělení vzdělávacího sytému na tři cykly – bakalářský, magisterský a doktorský. Dalším je jednotný kreditový systém ECTS (The European Credit Transfer and Accumulation System). Díky němu je snazší přecházet během studia mezi různými školami (a to i těmi zahraničními) a plnit si zde ekvivalenty předmětů. Jeden rok studia byl stanoven na 60 ECTS kreditů. Pro zajímavost: za jedním kreditem by mělo stát 25-30 hodin studia. EHEA také zavádí národní a evropské rámce kvalifikace (NQF a EQF). Ty určují penzum znalostí, které by měl student po dosažení studijního cyklu dosáhnout. Titul se stává věrohodnějším a usnadňuje se jeho uznání nejen v zahraničí. Státy v rámci EHEA také spolupracují na zajištění stejné kvality vysokoškolského vzdělání nebo podporují mobilitu studentů i jiných vysokoškolských pracovníků.

Jak oslovovat?

Než se podíváme na jednotlivé tituly, ujasněme si některá obecná pravidla. Pokud má někdo u jména více titulů oslovujeme ho vždy tím nejvyšším dosaženým. Pro ukázku: profesor>docent>doktor>magistr. U žen pak před titul vždy dáváme paní, ať už je dotyčná vdaná či nikoliv. A teď už k samotným titulům.

Akademické tituly před jménem

Tyto tituly jsou uváděny před jménem a získají je všichni ti, kdo splní bakalářský, respektive magisterský studijní program. Pod magisterské studium patří i tzv. malé doktoráty. Ty obdrží lidé, kteří po absolvování klasického magisterského programu navíc přistoupí k rigorózní zkoušce a obhajobě rigorózní práce. Tituly u takzvaného malého doktorátu se pak liší podle oboru.

Bakalářské tituly (těmito tituly zpravidla neoslovujeme):

Bc. (bakalář) – Získají ho všichni, kdo úspěšně dokončí tříletý bakalářský cyklus, a to bez ohledu na studovaný obor.

BcA. (bakalář umění) – Studium na tomto cyklu může trvat tři až čtyři roky, dostávají ho například vystudovaní herci, scénáristé nebo designéři.

Magisterské tituly:

Ing. (inženýr) – Absolvent dvouletého magisterského studia v oblasti ekonomie, technických věd a technologií, zemědělství, lesnictví a vojenství. Oslovujeme pane inženýre/ paní inženýrko.

Ing. arch. (inženýr architekt) – Musí mít splněné magisterské studium v oblasti architektury. Oslovujeme pane inženýre/ paní inženýrko.

MgA. (magistr umění)Oslovujeme pane magistře/ paní magistro.

Mgr. (magistr) – Tento titul mají všichni ostatní absolventi magisterského vzdělávacího cyklu. Ten může být dvouletý jako nástavba bakalářského anebo pětiletý, kde mezikrok „Bc.“ chybí.

MUDr. (doktor všeobecného lékařství)V Česku je toto studium dokončeno po šesti letech prezenčního studia, které je uzavřeno rigorózní zkouškou, kde není vyžadována závěrečná práce. Oslovujeme pane doktore/ paní doktorko.

MDDr. (doktor zubního lékařství)Oslovujeme pane doktore/ paní doktorko.

MVDr. (doktor veterinárního lékařství)Oslovujeme pane doktore/ paní doktorko.

Magisterské tituly po obhájení rigorózní práce:

JUDr. (doktor práv)Oslovujeme pane doktore/ paní doktorko.

RNDr. (doktor přírodních věd)Oslovujeme pane doktore/ paní doktorko.

PharmDr. (doktor farmacie)Oslovujeme pane doktore/ paní doktorko.

PhDr. (doktor filozofie) – Ten, kdo projde rigorózním řízením na humanitních, pedagogických a sociálních školách. Oslovujeme pane doktore/ paní doktorko.

ThDr. (doktor teologie)Oslovujeme pane doktore/ paní doktorko.

ThLic. (licenciát teologie) – Tento titul je nyní ekvivalentem ThDr., do roku 2016 však byl doménou pouze katolické teologie, studium je zakončeno licenciátní zkouškou, popřípadě i vyznáním víry.

Akademicko-vědecké tituly

Na tento titul mají nárok absolventi postgraduálního neboli doktorského studia. To trvá tři až čtyři roky a říká se mu tedy v analogii s malým doktorátem velký doktorát. Na rozdíl od malého doktorátu ale tento titul píšeme vždy za jméno. Jeho zkratka Ph. D. je jednotná pro všechny obory. Od roku 2003 Akademie věd ČR uděluje také vlastní doktoráty DSc. (doktor věd). Osoby s těmito tituly oslovujeme také pane doktore/ paní doktorko.

Vedle toho stojí dr. h. c. (doctor honoris causa, česky čestný doktorát). Ten udělují akademické instituce jedinci, který sice na dané univerzitě nikdy nestudoval, nesložil zde ani žádnou zkoušku, zato však má na svém kontě jiné významné počiny, a to ne nutně jen z oblasti vědy, ale i jiných celospolečenských oblastí jako jsou například lidská práva. Pokud někdo obdržel více čestných doktorátů může si za své jméno napsat také dr. h. c. mult. (doctor honoris causa multiplex). Tímto titulem se zpravidla neoslovuje.

Vědecko-pedagogické tituly

Tyto tituly se opět píšou před jménem a dostávají je pedagogičtí pracovníci vysokých škol. Jedná se o doc. (pane docente/paní docentko) a prof. (pane profesore/ paní profesorko).

Neakademické tituly

Neakademické tituly můžeme rozdělit na české a zahraniční. Druhé zmínění nesou též profesní přívlastek a pronikly k nám z anglosaského prostředí. Tyto tituly však u nás nejsou tzv. nostrifikovány, což znamená, že nejsou považovány za rovnocenné s českými akademickými tituly. Naopak v zahraničí podle serveru Studenta můžou zapůsobit a vést ke kariérnímu růstu. Těmito tituly v češtině zpravidla neoslovujeme.

Český neakademický titul:

Dis. (diplomovaný specialista) – Jedná se o zkratku pro absolventa vyšší odborné školy, píše se za jménem a jeho podoba pro všechny obory totožná.

Zahraniční neakademické tituly (zpravidla jimi neoslovujeme):

BBA (Bachelor of Bussines Administration – Nejnižší vzdělání v oblasti managmentu z anglosaského prostředí, který je určen pro absolventy středních škol, ti nemusí mít ještě žádnou praxi v oboru.

MBA (Master of Bussines Administration) – Program pro manažery určený pro rozšíření jejich profesního vzdělání, musí se tedy již několik let pohybovat v manažerské praxi.

LL.M. (Master of Laws) – Je určený pro vrcholové manažery a absolventy práv. Studium je zaměřené na podnikové a obchodní právo.

MPA (Master of Public Administration) – Je obdobou MBA, avšak se zaměřením na oblast veřejného sektoru.

DBA (Doctor of Bussiness Administration) – Je nejvyšším stupněm manažerského vzdělání, podmínkou jsou bohaté zkušenosti i několik let praxe.

MSc (Master of Science) – Je určen pro absolventy bakalářského cyklu a škála jeho zaměření je široká – od IT až po společenské vědy. Na rozdíl od titulů výše je studium zaměřeno více teoreticky, navíc je tento program uznáván českým vysokoškolským systémem!

Zdroje: Cemi.cz, EHEA.info, Internetová jazyková příručka, MŠMT, Studenta.cz, Zákon č. 111/1998 Sb.