POROVNÁNÍ OBORŮ: Management a marketing II.

5. 8. 2010 | O studijních oborech

A je tu druhý díl manažerských oborů. Dnes se podíváme na dalších šest vysokých škol. Opět zůstaneme v kruzích ekonomických, ale představíme si i obor soustředící se především na krizové situace.

Business people shaking hands together

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky

Obor: Management a ekonomika
Forma studia: bakalářské, prezenční, kombinované
Charakteristika oboru: Studenti musí projít základním balíkem předmětů, tvořeným makroekonomií, mikroekonomií, cizími jazyky, informatikou, matematikou a statistikou. Poté mají možnost zaměřit se na podnikovou sféru, nebo na veřejnou správu a regionální rozvoj. Prvně jmenované už názvem napovídá, že se budou studenti orientovat především na firmy a obchodní společnosti. Proto se v jejich rozvrhu budou objevovat předměty typu řízení podniku, bankovnictví nebo marketingu. Druhá možnost nabízí více právních a veřejně správních souvislostí pro možnost uplatnění ve státním sektoru a regionálním rozvoji.
Přijímací řízení: Do prezenční formy studia je potřeba splnit test obecných studijních předpokladů společnosti SCIO. Vloni bylo přijato 524 uchazečů z 1 589. V kom­binované formě se ke studiu probojovalo 118 z 242 uchazečů. Ti se v přijímacím řízení setkali s testy z matematiky a cizího jazyka pro zaměření na podnikovou sféru a z všeobecného společenského přehledu a cizího jazyka pro zaměření na veřejnou sféru.

Obor: Management a marketing
Forma studia: navazující magisterské, prezenční, kombinované
Charakteristika oboru: Studenti opět začínají základními disciplínami – mikroekonomií, makroekonomií, managementem, kvantitativními metodami, logistikou a informačními systémy – kde jde spíše než o získání nových poznatků o prohloubení těch zažitých. Cestou přes specializované marketingové a mangementové předměty se mohou dostat až k pozicím vedoucích řídících pracovníků v průmyslových a obchodních společnostech a orgánech veřejné správy a také neziskových organizacích.
Přijímací řízení: Uchazeči jsou písemně testováni ze znalostí mikroekonomie a makroekonomie, řízení a ekonomiky podniku, marketingu, financí, účetnictví a managementu.
WWW: web.fame.utb.cz

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Obor: Marketing a management
Forma studia: bakalářské, navazující magisterské, prezenční, kombinované
Charakteristika oboru: Studium vychází z předmětů základních ekonomických disciplín a ta rozšiřuje o vědomosti z marketingové komunikace, marketingu firem, obcí a řízení procesů. Orientuje se také na finanční stránku podnikání, investice a přípravu projektů. Absolventi by měli zvládnout aktivně se zapojit do činnosti všech typů firem.
Přijímací zkoušky: Uchazeči skládají zkoušku z obecných studijních předpokladů, které písemně testují znalosti ze základů společenských věd a matematiky. Do navazujícího magisterského studia je potřeba se pro úspěšné složení přijímaček vybavit znalostmi z bakalářského stupně.
WWW: www.opf.slu.cz

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická

Obor: Management obchodních činností
Forma studia: bakalářské, prezenční
Charakteristika oboru: Hlavním krédem studentů se stane orientace na zákazníka a rychlou reakci na jeho potřeby, naučí se odhadnout jeho preference, zanalyzovat trh a nejnovější trendy na něm se vyskytující, to vše s ohledem na rozvoj regionů. Studenti se budou moci specializovat po třísemestrové společné výuce na cestovní ruch, hotelnictví a lázeňství, marketing, obchod a služby nebo na podnikání v obchodu a službách. Absolventi budou vybaveni takovými znalostmi, které jim umožní fungovat jak na manažerských pozicích tak v obchodních a marketingových útvarech firem. Podstatná je také jazyková vybavenost – učit se budou dvěma světovým jazykům.
Přijímací řízení: Uchazeči musejí pro přijetí úspěšně zdolat test z matematiky a zvoleného cizího jazyka.

Obor: Podniková ekonomika a management
Forma studia: bakalářské, navazující magisterské, prezenční, kombinované
Charakteristika oboru: V bakalářském stupni studia se obor studuje ve dvou hlavních zaměřeních – na ekonomii malých a středních podniků nebo na finance. Z absolventů vyrůstají adepti na manažerské a ekonomické pozice v oblasti výroby, služeb i neziskového sektoru. Disponují základními znalostmi o principech chodu trhu, dvěma světovými jazyky, právními, účetnickými a finančnickými vědomostmi. Magisterští studenti si vybírají z těchto specializací: podniková ekonomika, management podniku, finanční řízení a účetnictví (v angličtině), finanční inženýrství. Obecně je studium zaměřeno na hlubší pochopení ekonomických teorií a schopnosti zasadit si vědomosti do mezioborového kontextu. Magisterské studium také prohlubuje dovednosti potřebné k řízení týmů a tvorbě a realizaci projektů a firemních strategií. Absolventi se neztratí ve vrcholových řídících funkcích podniků a jejich jednotlivých složek a mohou se také zabývat poradenskou činností.
Přijímací řízení: Do bakalářského studia vede cesta přes písemný test z matematiky a zvoleného jazyka, do magisterského je třeba obsáhnout znalosti bakalářského studia ekonomického zaměření.
WWW: www.fek.zcu.cz

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta ekonomická

Obor: Management
Forma studia: bakalářské, navazující magisterské, prezenční
Charakteristika oboru: Studenti se v rámci cíle získat schopnosti pro zodpovědné vykonávání manažerských funkcí učí řízení provozní ekonomiky a jak zanalyzovat její efektivnost, zabývají se daněmi, financemi i personalistikou a odměňováním a doplňují své čistě ekonomické poznatky o souvislosti z psychologie a sociologie. V magisterském stupni studia si mají možnost vybrat ze specializace na řízení podnikatelského subjektu nebo na řízení lidských zdrojů. Klíčovým bude získání vědomostí o plánování a řízení strategických procesů ve firmě a analýze efektů působení podniku. Absolventi najdou zaměstnání ve výrobní i nevýrobní sféře, v obchodních či inženýrských firmách.

Obor: Marketing a obchod
Forma studia: bakalářské, navazující magisterské, prezenční
Charakteristika oboru: Studenti se kromě základních ekonomických disciplín koncentrují zejména na problematiku marketingu a obchodu, tzn. na marketingové strategie a analýzy, výzkumy spotřebitelského chování a obchodních činností. Ty by jim měly sloužit pro ovlivňování trhu ve svůj prospěch. Orientovat by se měli i na mezinárodním poli. Naučí se řídit jak prodej, tak nákup i zahraniční obchodní operace. Absolventi se uplatní jako marketingoví a obchodní manažeři, v reklamních a PR agenturách, případně jako poradci.

Přijímací řízení: Do bakalářského studia jsou uchazeči vybíráni na základě výsledků z testu obecných studijních předpokladů společnosti Scio. V magisterském stupni studia je nutné složit písemnou zkoušku z ekonomie, matematiky a statistiky, zvoleného oboru a z cizího jazyka. Uchazečům může být přijímací řízení či jeho část prominuto na základě doložení absolvování státní závěrečné zkoušky (minimálně bakalářské) nebo zkoušky na vysoké škole z dané problematiky.
WWW: www.ekf.vsb.cz

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu

Obor: Management
Forma studia: bakalářské, navazující magisterské, prezenční kombinované
Charakteristika oboru: Studenti se nejprve pocvičí v základních ekonomických disciplínách, na něž navážou širší škálou manažerských, ekonomických, informatických a dalších mezioborových předmětů. V navazujícím magisterském studia pak dostanou příležitost vybrat si jedno ze ze zaměření: management veřejných služeb, management podnikatelské sféry, management informací a management zdravotnických služeb. Uplatnit by se měli ve středním a vyšším managementu v různých firmách a organizacích.
Přijímací řízení: Uchazeči o bakalářské studium jsou vybírání na základě výsledků z testu předpokladů manažerského rozhodování a zvoleného světového jazyka. Zkoušku je možné prominout za doloženého průměrného prospěchu max. 1,85 z matematiky a cizího jazyka ze střední školy nebo pokud uchazeč dosáhl v testu obecných studijních předpokladů Scio percentilu nejméně 60. Do magisterského studia jsou uchazeči přijímáni dle testu z teorie managementu a ekonomie.
WWW: www.fm.vse.cz

Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Obor: Management podniku
Forma studia: bakalářské, navazující magisterské, prezenční, kombinované
Charakteristika oboru: Hlavní obnos informací, kteří studenti obdrží, se bude týkat zakládání podniků, nadací a občanských sdružení, jejich řízení a řešení problémových situací. K tomu si osvojí poznatky z ekonomie a jejích aplikací, pravidel managementu, informačních technologií, matematiky, statistiky i cizích jazyků. Ve čtvrtém semestru si posluchači mohou vybrat specializace na malé a střední podniky nebo na manažerskou etiku. Navazující magisterské studium připravuje studenty na náročnější pracovní pozice, kde budou muset prokázat perfektní znalosti ekonomických procesů, finančnictví, účetnictví, daňové politiky, marketingu, restrukturalizací a inovací podniků a také principů, kterými se zrovna trh řídí. Uplatní se ve výrobním sektoru, službách i obchodních podnicích, stejně jako ve veřejné správě či neziskových organizacích.
Přijímací řízení: V loňském roce bylo do bakalářského prezenčního studia přijato z 379 uchazečů 223, v kombinované formě poměr činil 93 ku 43. V navazujícím magisterském studiu postoupilo ke studiu 117 uchazečů ze 199 v prezenční formě a 84 ze 160 v kombino­vané formě.

Obor: Management ochrany podniku a společnosti
Forma studia: bakalářské, prezenční, kombinované
Charakteristika oboru: Tento manažerský obor se soustředí hlavně na přípravu manažerů pro podniky pracující v rizikových podmínkách. Proto budou nejdůležitějšími schopnostmi studentů prevence rizik a řízení podniků v krizi a obnově. Budou se umět adaptovat na právě probíhající změny v oblasti vědy a techniky i na proměny trhu. Samozřejmě budou ale disponovat i znalostmi základních ekonomických disciplín. Absolventi by se mohly uplatnit v pozicích typu rizikového manažera podniku, úvěrového referenta banky, specialisty krizového řízení veřejné správy nebo specialisty ochrany obyvatelstva.
Přijímací řízení: Fakulta loni přijala 41 uchazečů ze 109 v prezenční formě a 16 z 49 v kom­binované formě.

Přijímací zkoušky: Do bakalářských oborů jsou studenti přijímáni na základě testu z cizího jazyka (anglický, německý nebo ruský) a matematiky. Uchazeči o magisterské studium musí splnit test z ekonomie a ekonomika a z matematických metod v ekonomii.
WWW: www.upce.cz/fes

Zdroj: webové stránky fakult Foto: www.pixmac.cz