POROVNÁNÍ OBORŮ: Management a marketing II.

5. 8. 2010 | O studijních oborech

A je tu druhý díl manažerských oborů. Dnes se podíváme na dalších šest vysokých škol. Opět zůstaneme v kruzích ekonomických, ale představíme si i obor soustředící se především na krizové situace.

Business people shaking hands together

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky

Obor: Management a ekonomika
Forma studia: bakalářské, prezenční, kombinované
Charakteristika oboru: Studenti musí projít základním balíkem předmětů, tvořeným makroekonomií, mikroekonomií, cizími jazyky, informatikou, matematikou a statistikou. Poté mají možnost zaměřit se na podnikovou sféru, nebo na veřejnou správu a regionální rozvoj. Prvně jmenované už názvem napovídá, že se budou studenti orientovat především na firmy a obchodní společnosti. Proto se v jejich rozvrhu budou objevovat předměty typu řízení podniku, bankovnictví nebo marketingu. Druhá možnost nabízí více právních a veřejně správních souvislostí pro možnost uplatnění ve státním sektoru a regionálním rozvoji.
Přijímací řízení: Do prezenční formy studia je potřeba splnit test obecných studijních předpokladů společnosti SCIO. Vloni bylo přijato 524 uchazečů z 1 589. V kom­binované formě se ke studiu probojovalo 118 z 242 uchazečů. Ti se v přijímacím řízení setkali s testy z matematiky a cizího jazyka pro zaměření na podnikovou sféru a z všeobecného společenského přehledu a cizího jazyka pro zaměření na veřejnou sféru.

Obor: Management a marketing
Forma studia: navazující magisterské, prezenční, kombinované
Charakteristika oboru: Studenti opět začínají základními disciplínami – mikroekonomií, makroekonomií, managementem, kvantitativními metodami, logistikou a informačními systémy – kde jde spíše než o získání nových poznatků o prohloubení těch zažitých. Cestou přes specializované marketingové a mangementové předměty se mohou dostat až k pozicím vedoucích řídících pracovníků v průmyslových a obchodních společnostech a orgánech veřejné správy a také neziskových organizacích.
Přijímací řízení: Uchazeči jsou písemně testováni ze znalostí mikroekonomie a makroekonomie, řízení a ekonomiky podniku, marketingu, financí, účetnictví a managementu.
WWW: web.fame.utb.cz

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Obor: Marketing a management
Forma studia: bakalářské, navazující magisterské, prezenční, kombinované
Charakteristika oboru: Studium vychází z předmětů základních ekonomických disciplín a ta rozšiřuje o vědomosti z marketingové komunikace, marketingu firem, obcí a řízení procesů. Orientuje se také na finanční stránku podnikání, investice a přípravu projektů. Absolventi by měli zvládnout aktivně se zapojit do činnosti všech typů firem.
Přijímací zkoušky: Uchazeči skládají zkoušku z obecných studijních předpokladů, které písemně testují znalosti ze základů společenských věd a matematiky. Do navazujícího magisterského studia je potřeba se pro úspěšné složení přijímaček vybavit znalostmi z bakalářského stupně.
WWW: www.opf.slu.cz

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická

Obor: Management obchodních činností
Forma studia: bakalářské, prezenční
Charakteristika oboru: Hlavním krédem studentů se stane orientace na zákazníka a rychlou reakci na jeho potřeby, naučí se odhadnout jeho preference, zanalyzovat trh a nejnovější trendy na něm se vyskytující, to vše s ohledem na rozvoj regionů. Studenti se budou moci specializovat po třísemestrové společné výuce na cestovní ruch, hotelnictví a lázeňství, marketing, obchod a služby nebo na podnikání v obchodu a službách. Absolventi budou vybaveni takovými znalostmi, které jim umožní fungovat jak na manažerských pozicích tak v obchodních a marketingových útvarech firem. Podstatná je také jazyková vybavenost – učit se budou dvěma světovým jazykům.
Přijímací řízení: Uchazeči musejí pro přijetí úspěšně zdolat test z matematiky a zvoleného cizího jazyka.

Obor: Podniková ekonomika a management
Forma studia: bakalářské, navazující magisterské, prezenční, kombinované
Charakteristika oboru: V bakalářském stupni studia se obor studuje ve dvou hlavních zaměřeních – na ekonomii malých a středních podniků nebo na finance. Z absolventů vyrůstají adepti na manažerské a ekonomické pozice v oblasti výroby, služeb i neziskového sektoru. Disponují základními znalostmi o principech chodu trhu, dvěma světovými jazyky, právními, účetnickými a finančnickými vědomostmi. Magisterští studenti si vybírají z těchto specializací: podniková ekonomika, management podniku, finanční řízení a účetnictví (v angličtině), finanční inženýrství. Obecně je studium zaměřeno na hlubší pochopení ekonomických teorií a schopnosti zasadit si vědomosti do mezioborového kontextu. Magisterské studium také prohlubuje dovednosti potřebné k řízení týmů a tvorbě a realizaci projektů a firemních strategií. Absolventi se neztratí ve vrcholových řídících funkcích podniků a jejich jednotlivých složek a mohou se také zabývat poradenskou činností.
Přijímací řízení: Do bakalářského studia vede cesta přes písemný test z matematiky a zvoleného jazyka, do magisterského je třeba obsáhnout znalosti bakalářského studia ekonomického zaměření.
WWW: www.fek.zcu.cz

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta ekonomická

Obor: Management
Forma studia: bakalářské, navazující magisterské, prezenční
Charakteristika oboru: Studenti se v rámci cíle získat schopnosti pro zodpovědné vykonávání manažerských funkcí učí řízení provozní ekonomiky a jak zanalyzovat její efektivnost, zabývají se daněmi, financemi i personalistikou a odměňováním a doplňují své čistě ekonomické poznatky o souvislosti z psychologie a sociologie. V magisterském stupni studia si mají možnost vybrat ze specializace na řízení podnikatelského subjektu nebo na řízení lidských zdrojů. Klíčovým bude získání vědomostí o plánování a řízení strategických procesů ve firmě a analýze efektů působení podniku. Absolventi najdou zaměstnání ve výrobní i nevýrobní sféře, v obchodních či inženýrských firmách.

Obor: Marketing a obchod
Forma studia: bakalářské, navazující magisterské, prezenční
Charakteristika oboru: Studenti se kromě základních ekonomických disciplín koncentrují zejména na problematiku marketingu a obchodu, tzn. na marketingové strategie a analýzy, výzkumy spotřebitelského chování a obchodních činností. Ty by jim měly sloužit pro ovlivňování trhu ve svůj prospěch. Orientovat by se měli i na mezinárodním poli. Naučí se řídit jak prodej, tak nákup i zahraniční obchodní operace. Absolventi se uplatní jako marketingoví a obchodní manažeři, v reklamních a PR agenturách, případně jako poradci.

Přijímací řízení: Do bakalářského studia jsou uchazeči vybíráni na základě výsledků z testu obecných studijních předpokladů společnosti Scio. V magisterském stupni studia je nutné složit písemnou zkoušku z ekonomie, matematiky a statistiky, zvoleného oboru a z cizího jazyka. Uchazečům může být přijímací řízení či jeho část prominuto na základě doložení absolvování státní závěrečné zkoušky (minimálně bakalářské) nebo zkoušky na vysoké škole z dané problematiky.
WWW: www.ekf.vsb.cz

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu

Obor: Management
Forma studia: bakalářské, navazující magisterské, prezenční kombinované
Charakteristika oboru: Studenti se nejprve pocvičí v základních ekonomických disciplínách, na něž navážou širší škálou manažerských, ekonomických, informatických a dalších mezioborových předmětů. V navazujícím magisterském studia pak dostanou příležitost vybrat si jedno ze ze zaměření: management veřejných služeb, management podnikatelské sféry, management informací a management zdravotnických služeb. Uplatnit by se měli ve středním a vyšším managementu v různých firmách a organizacích.
Přijímací řízení: Uchazeči o bakalářské studium jsou vybírání na základě výsledků z testu předpokladů manažerského rozhodování a zvoleného světového jazyka. Zkoušku je možné prominout za doloženého průměrného prospěchu max. 1,85 z matematiky a cizího jazyka ze střední školy nebo pokud uchazeč dosáhl v testu obecných studijních předpokladů Scio percentilu nejméně 60. Do magisterského studia jsou uchazeči přijímáni dle testu z teorie managementu a ekonomie.
WWW: www.fm.vse.cz

Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Obor: Management podniku
Forma studia: bakalářské, navazující magisterské, prezenční, kombinované
Charakteristika oboru: Hlavní obnos informací, kteří studenti obdrží, se bude týkat zakládání podniků, nadací a občanských sdružení, jejich řízení a řešení problémových situací. K tomu si osvojí poznatky z ekonomie a jejích aplikací, pravidel managementu, informačních technologií, matematiky, statistiky i cizích jazyků. Ve čtvrtém semestru si posluchači mohou vybrat specializace na malé a střední podniky nebo na manažerskou etiku. Navazující magisterské studium připravuje studenty na náročnější pracovní pozice, kde budou muset prokázat perfektní znalosti ekonomických procesů, finančnictví, účetnictví, daňové politiky, marketingu, restrukturalizací a inovací podniků a také principů, kterými se zrovna trh řídí. Uplatní se ve výrobním sektoru, službách i obchodních podnicích, stejně jako ve veřejné správě či neziskových organizacích.
Přijímací řízení: V loňském roce bylo do bakalářského prezenčního studia přijato z 379 uchazečů 223, v kombinované formě poměr činil 93 ku 43. V navazujícím magisterském studiu postoupilo ke studiu 117 uchazečů ze 199 v prezenční formě a 84 ze 160 v kombino­vané formě.

Obor: Management ochrany podniku a společnosti
Forma studia: bakalářské, prezenční, kombinované
Charakteristika oboru: Tento manažerský obor se soustředí hlavně na přípravu manažerů pro podniky pracující v rizikových podmínkách. Proto budou nejdůležitějšími schopnostmi studentů prevence rizik a řízení podniků v krizi a obnově. Budou se umět adaptovat na právě probíhající změny v oblasti vědy a techniky i na proměny trhu. Samozřejmě budou ale disponovat i znalostmi základních ekonomických disciplín. Absolventi by se mohly uplatnit v pozicích typu rizikového manažera podniku, úvěrového referenta banky, specialisty krizového řízení veřejné správy nebo specialisty ochrany obyvatelstva.
Přijímací řízení: Fakulta loni přijala 41 uchazečů ze 109 v prezenční formě a 16 z 49 v kom­binované formě.

Přijímací zkoušky: Do bakalářských oborů jsou studenti přijímáni na základě testu z cizího jazyka (anglický, německý nebo ruský) a matematiky. Uchazeči o magisterské studium musí splnit test z ekonomie a ekonomika a z matematických metod v ekonomii.
WWW: www.upce.cz/fes

Zdroj: webové stránky fakult Foto: www.pixmac.cz

Další články k tématu

Ekonomii můžete studovat také v Opavě!

Ekonomii můžete studovat také v Opavě!

Matematické metody v ekonomii (dále jen MME) je jedna ze specializací bakalářského studijního programu Matematika uskutečňovaného Matematickým ústavem v Opavě. Po jejím absolutoriu budete moci pokračovat prakticky v jakémkoli nejen ekonomicky, ale i matematicky zaměřeném navazujícím magisterském studiu. V tomto ohledu je specializace MME svým zaměřením, těsně propojujícím teorii s praxí a aplikovanou matematiku s …

číst více
Ještě máte šanci podat přihlášku ke studiu na FEL ZČU

Ještě máte šanci podat přihlášku ke studiu na FEL ZČU

Fakulta elektrotechnická prodloužila termín pro podání přihlášek do bakalářského i navazujícího magisterského studia do 28. 4. 2019. „Reagujeme tím na vysokou poptávku po absolventech technicky zaměřených oborů v elektrotechnickém průmyslu.“ uvádí děkan Fakulty elektrotechnické, Zdeněk Peroutka. Slova děkana potvrzuje i průzkum, který v roce 2018 zveřejnila společnost ManpowerGroup. Z provedeného průzkumu vyplývá, že na trhu je především nedostatek …

číst více
Studenti Slezské univerzity budou moci zkoumat vesmír v unikátním planetáriu

Studenti Slezské univerzity budou moci zkoumat vesmír v unikátním planetáriu

Jedinečnou výukovou pomůckou se nově může pochlubit Slezská univerzita v Opavě. V prostorách filozoficko-přírodovědecké fakulty nedávno otevřela malé planetárium pojmenované Unisféra. Projekt za 60 milionů korun má podobu skleněné kopule o průměru osmi metrů. Umožňuje promítat 3D filmy obecenstvu čítajícímu až padesát lidí. Nové zařízení se pyšní jedinečnou kvalitou a ostrostí obrazu, která nemá v rámci …

číst více