Kam ještě můžu poslat přihlášku?

3. 4. 2017 | Aktuality

Na vysokou se přihlásíte i na poslední chvíli. Výběr už sice není neomezený, ale pořád je kam se hlásit. Přinášíme vám přehled škol, kde končí přijímání přihlášek až v dubnu a v květnu.

DUBEN

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Ekonomická fakulta

Obory: Ekonomická informatika, Finanční a pojistná matematika, Obchodní podnikání, Řízení a ekonomika podniku, Strukturální politika EU pro veřejnou správu, Účetnictví a finanční řízení podniku

Více informací: http://www.ef.jcu.cz/

university-pillar-1229217

Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta strojní

Obory: Strojírenství, Strojní inženýrství

Více informací: http://www.fst.zcu.cz/

Fakulta elektrotechnická

Obory: Aplikovaná elektrotechnika, Elektronika a telekomunikace, Elektrotechnika a energetika, Komerční elektrotechnika, Technická ekologie

Více informací: http://fel.zcu.cz/

Mendelova univerzita v Brně

Institut celoživotního vzdělávání

Obory: Učitelství odborných předmětů, Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

Více informací: http://icv.mendelu.cz/

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Obory: Mezinárodní rozvojová studia, Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu

Více informací: http://frrms.mendelu.cz/

Slezská univerzita v Opavě

Obchodně podnikatelská fakulta

Obory: Bankovnictví, Manažerská informatika, Podniková ekonomika a management, Sociální management, Účetnictví a daně, Veřejná ekonomika a správa

Více informací: http://www.slu.cz/opf/cz/

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Obory: Chemie a technologie materiálů, Chemie a technologie potravin, Inženýrství ochrany životního prostředí, Materiálové inženýrství, Polymerní materiály a technologie, Technologická zařízení, Technologie a řízení v gastronomii, Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů

Více informací: http://www.utb.cz/ft

Fakulta logistiky a krizového řízení

Obory: Ochrana obyvatelstva, Ovládání rizik, Řízení environmentálních rizik

Více informací: http://www.utb.cz/flkr

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Obory: Aplikovaná informatika a řízení, Aplikovaná mechanika, Dopravní stroje a manipulace s materiálem, Dopravní technika a technologie, Energetika 21. století, Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení, Konstrukce strojů a zařízení, Provoz energetických zařízení, Průmyslové inženýrství, Robotika, Strojírenská technologie, Technická diagnostika, opravy a udržování, Technika tvorby a ochrany životního prostředí, Technologie provozu letecké techniky, Technologie údržby letecké techniky

Více informací: https://www.fs.vsb.cz/cs/

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Obory: Bezpečnost práce a procesů, Havarijní plánování a krizové řízení, Technická bezpečnost osob a majetku, Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu

Více informací: https://www.fbi.vsb.cz/cs/index.html

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Obory: Projektování elektrických zařízení, Aplikovaná elektronika, Automobilové elektronické systémy, Biomedicínský technik, Elektroenergetika, Informatika a výpočetní technika, Mobilní technologie, Počítačové systémy pro průmysl 21. století, Řídící a informační systémy, Telekomunikační technika, Výpočetní matematika

Více informací: https://www.fei.vsb.cz/cs/index.html

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Obory: Automatizace a počítačová technika v průmyslu, Ekonomika a management v průmyslu, Chemie a technologie ochrany životního prostředí, Management kvality, Materiály a technologie pro automobilový průmysl, Moderní metalurgické technologie, Procesní inženýrství a metody kontroly kvality, Progresivní technické materiály, Recyklace materiál, Tepelná technika a keramické materiály, Umělecké slévárenství

Více informací: https://www.fmmi.vsb.cz/cs/index.html

Univerzitní studijní programy

Obory: Aplikovaná fyzika, Aplikované vědy a technologie, Automobilová elektronika, Mechatronické systémy, Nanotechnologie

Více informací: https://www.usp.vsb.cz/cs/

Univerzita Karlova v Praze

Přírodovědecká fakulta

Obor: Geologie – Klasická archeologie

Více informací: http://www.ff.cuni.cz/

Univerzita Palackého v Olomouci

Cyrilometodějská teologická fakulta

Obory: Charitativní a sociální práce, Mezinárodní humanitární a sociální práce, Sociální pedagogika, Teologická studia, Teologické nauky

Více informací: http://www.cmtf.upol.cz/

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Obory: Aplikovaná informatika v dopravě, Dopravní management, marketing a logistika, Dopravní prostředky, Dopravní stavitelství, Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě, Management, marketing a logistika ve spojích, Technologie a řízení dopravy

Více informací: https://www.upce.cz/dfjp/index.html

Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta financí a účetnictví

Obory: Bankovnictví a pojišťovnictví, Finance, Účetnictví a finanční řízení podniku, Učitelství praktického vyučování v ekonomickém vzdělávání, Vzdělávání v ekonomických předmětech, Zdanění a daňová politika

Více informací: http://ffu.vse.cz/

Fakulta informatiky a statistiky

Obory: Aplikovaná informatika, Informační média a služby, Informatika, Matematické metody v ekonomii, Multimédia v ekonomické praxi, Podnikové informační systémy, Sociálně-ekonomická demografie, Statistické metody v ekonomii, Statistika a ekonometrie

Více informací: http://fis.vse.cz/

Fakulta managementu

Obor: Management

Více informací: http://fm.vse.cz/

Fakulta mezinárodních vztahů

Obory: Cestovní ruch a regionální rozvoj, Manažer obchodu, Mezinárodní obchod, Mezinárodní studia – diplomacie, Podnikání a právo, Politologie

Více informací: http://fmv.vse.cz/

Fakulta podnikohospodářská

Obory: Arts Management, Podniková ekonomika a management

Více informací: https://fph.vse.cz/

Národohospodářská fakulta

Obory: Ekonomie, Národní hospodářství, Veřejná správa a regionální rozvoj

Více informací: http://nf.vse.cz/

KVĚTEN

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Obory: Ekonomika podniku, Eurospráva, Finance, Informatika v ekonomice, Management, Marketing a obchod, Národní hospodářství, Regionální rozvoj, Účetnictví a daně, Veřejná ekonomika a správa

Více informací: https://www.ekf.vsb.cz

Univerzita Pardubice

Fakulta restaurování

Obory: Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů, Restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita, Restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů, Restaurování a konzervace uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálech

Více informací: https://www.upce.cz/fr/

Technická univerzita v Liberci

Fakulta zdravotnických studií

Obory: Biomedicínská technika, Všeobecná sestra, Zdravotnický záchranář

Více informací: www.uzs.tul.cz/

Univerzita Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta

Obory: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání, Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor (jednooborové), Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání, Environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání, Historie se zaměřením na vzdělávání, Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání, Informační výchova se zaměřením na vzdělávání, Matematika se zaměřením na vzdělávání, Němčina se zaměřením na aplikovanou ekonomii, Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání, Pedagogické asistentství, Pedagogika – sociální práce, Pedagogika – veřejná správa, Přírodopis se zaměřením na vzdělávání, Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání (jednooborové), Speciálně pedagogická andragogika, Speciální pedagogika, Speciální pedagogika – andragogika, Speciální pedagogika – dramaterapie, Speciální pedagogika – intervence, Speciální pedagogika – ortokomunikace, Speciální pedagogika – vychovatelství, Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy, Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky, Speciální pedagogika předškolního věku, Speciální pedagogika raného věku, Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání, Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku, Učitelství pro mateřské školy, Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání, Vychovatelství, Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové), Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání

Více informací: www.pdf.upol.cz/

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Obor: Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře

Více informací: www.utb.cz/fhs

Zdroj fotografií: freeimages.com

Další články k tématu

Univerzita Karlova plánuje přijmout na obor psychologie 35 lidí

Univerzita Karlova plánuje přijmout na obor psychologie 35 lidí

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy snížila předpokládaný počet uchazečů přijatých do bakalářského studia psychologie na 35. Přitom loni se na obor hlásilo 1135 lidí a přijato bylo 59. Vedení katedry se hájí tím, že nové číslo je pouze předběžné. Katedra psychologie se dlouhodobě potýká s nedostatkem prostor. Podle jedné ze studentek se někdy dokonce stává, že studenti …

Přihlášky na vysokou školu v dubnu? Berou i bez přijímaček!

Přihlášky na vysokou školu v dubnu? Berou i bez přijímaček!

Pokud jste si mysleli, že máte v únoru na všechno dost času a prošvihli jste termín podávání přihlášek na vysokou školu, měli jste na řadě škol čas ještě do konce března. Pokud to nevyšlo ani v březnu, ještě pořád nic není ztraceno! Pro všechny nerozhodné a chronické odkládače máme seznam státních vysokých škol, kam se můžete hlásit …