Cena rektora za prestižní vědeckou publikaci za rok 2011 udělena třem autorům

Na zasedání Vědecké rady Jihočeské univerzity dne 5. 4. 2012 předal rektor JU prof. Libor Grubhoffer třem autorům Cenu rektora za prestižní vědeckou publikaci za rok 2011. *Udělení ceny posuzuje Rada grantové agentury JU na základě návrhů fakult a ústavů Jihočeské univerzity.

Cena rektora byla udělena těmto autorům:*

prof. RNDr. Karlu Prachovi, CSc., z Přírodovědecké fakulty JU za práci*
Four opportunities for studies of ecological succession*. Trends in Ecology and Evolution 26: 119–123 ISSN 0169–5347

Jako první převzal cenu prof. RNDr. Karel Prach, CSc., z Přírodovědecké fakulty JU

Článek v úvodu upozorňuje na to, že ačkoliv výzkum sukcese stál u zrodu ekologie jako vědy, nejsou dnes jeho možnosti plně využívány. Přitom sukcese poskytuje konceptuální pozadí při jakémkoliv výzkumu změn společenstev a ekosystémů v čase. Stručně je probrána historie výzkumu s odvoláním na klíčové historické i současné práce. V další části jsou zmíněny slibné moderní metodické přístupy k výzkumu sukcese, jako meta-analýzy dat, kontrolované experimenty na velkých prostorových škálách a širokých škálách prostředí, matematické modely a expertní systémy. Sumarizovány jsou možnosti výzkumu sukcese ve vztahu ke ztrátám biodiverzity, klimatické změně, invazím cizích druhů a ekologii obnovy (/restoration ecology/).

Mgr. Danielu Heiderovi, Ph.D., z Teologické fakulty JU za práci Suárez a jeho metafyzika. Od pojmu jsoucna přes transcendentální jednotu k druhům transcendentální jednoty* Praha: Filosofia, 2011, 478s. ISBN 978–80–7007–328–5

Předání ceny Mgr. Danielu Heiderovi, Ph.D., z Teologické fakulty JU

Studie představuje v česko-slovenském kulturním prostoru první monografické zpracování základních metafyzických otázek jednoho z hlavních představitelů tzv. druhé scholastiky, španělského teologa, filosofa a právníka Františka Suáreze (1548–1617). Výklad Saárezových názorů je zasazen do kontextu hlavních proudů středověké scholastiky (tomismus, scotismus, nominalismus). Při zkoumání otázek, jakými jsou předmět a povaha metafyziky, pojem jsoucna, transcedentálie, individuace a univerzálie, je využívána téměř veškerá relevantní sekundární literatura.

M.Sc. Zhihua Li, Ph.D. z Fakulty rybářství a ochrany vod JU za práci Evaluating environmental impact of STPs situated on streams in the Czech Republic: An integrated approach to biomonitoring the aquatic environment* Water Research ISSN0043–1354

Za /M.Sc. Zhihua Li, Ph.D., který je momentálně na studijním pobytu v Singapuru, převzal cenu kolega z FROV JU/

Předložená práce přináší nové poznatky v oblasti ekotoxikologie volných vod. Konkrétně studie velmi dobře zdařile a komplexně zhodnotila vliv celé škály cizorodých látek, které se dostávají do volního prostředí antropogenní činností, na biologické odezvy organismu ryby – pstruha obecného (/salmo trutta fario/L.) vyskytujícího se v kontaminovaném prostředí.

Mgr. Hana Bumbová
tisková mluvčí, vedoucí oddělení vnějších vztahů
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 31a
370 05 České Budějovice

Tel. 387 772 024
E-mail:bumbova@jcu.cz
http://www.jcu.cz/…ic-relations
http://www.jcu.cz/