Geografie průmyslové a stavební výroby

Význam a postavení průmyslové výroby

Průmysl je nejvýznamnější výrobní odvětví.Zahrnuje těžbu a úpravu surovin a jejich zpracování na průmyslové výrobky.Podle zaměření rozdělujeme průmysl na těžební a zpracovatelsý.Podle úrovně průmyslu můžeme posuzovat vyspělost jednotlivých států.Průmysl je nositelem pokroku nejen ve výrobě,ale i ve stavebnictví,v do­pravě a službách.S rozvojem průmyslu je spojeno stěhování lidí do měst,a tím podporuje i jejich rozvoj.Průmysl však patří k největším znečišťovatelům životního prostředí.

Členění průmyslu

Průmyslové závody vyrábějí množství odlišných výrobků.Podle použitých surovin a využití výrobků můžeme průmysl členit na průmyslová odvětví a ta na průmylsové obory.Rychlý rozvoj vědy a techniky vede ke vzniku stále nových průmyslových oborů.

Průmyslová odvětví se dají sloučit do dvou skupin a to podle převážného využití výrobků.Do těžkého průmyslu zařazujeme následující průmyslová dovětví-průmysl paliv a ekonomiky,hut­nický,strojíren­ský,chemický a průmysl stavebních hmot.Do spotřebního průmyslu patří ostatní průmyslová odvětví.Těžký průmysl vyrábí hlavně materiály,stro­je,zařízení a přístroje pro další výroby.Spotřební se zaměřuje na spotřební zboží pro obyvatele.V sou­časnosti se nejvíce rozvíjí průmysl strojírenský a chemický.

Průmysl paliv a energetiky-ropa,zemní plyn,elektrická energie

Průmysl hutnický-ocel,hliník,měď,po­trubí,kolejni­ce

Průmysl strojírenský-zařízení závodů,dopravní prostředky,elek­trotechnika a výpočetní technika

Průmysl chemický-kyseliny,umělá hnojiva,plasty,ben­zín

Průmysl stavebních hmot-písek,štěrk,ká­men,cement,cih­ly,panely

Průmysl skla,keramiky,por­celánu-sklo,dlaždice,por­celán

Průmysl dřevozpracující-desky,nábytek

Průmysl celulozy a papíru-celuloza,papír

Průmysl textilní-tkaniny,punčochy,prá­dlo

Průmysl oděvní

Průmysl kožedělný,kožeš­nický,obuvnic­ký-kůže,rukavice,ko­žešiny,obuv

Polygrafický průmysl-noviny,knihy,gra­modesky

Potravinářský průmysl-mouka,chléb,cu­kr,uzeniny,mlé­ko..

Ostatní průmysl-hudební nástroje,mince

Rozmístění průmyslové výroby

Při zakládání průmyslových závodů v určitém místě rozhodují potřeby závodu a podmínky v krajině.Z pří­rodních podmínek působí na umístění závodů hlavně výskyt vody.Vodu potřebují zejména např. chemické závody nebo elektrárny a mnohé potravinářské závody.Závody,které mají velkou potřebu surovin a materiálů,vznikají u zdrjů surovin.Mezi ně patří hutě,cementár­ny,dřevozpracu­jící závody a cukrovary.Jiná průmyslová odvětví mají vysoké nároky na počet pracovníků a třeba pouze mužských(stro­jírenství,těž­ba) nebo pouze ženských(textil)­.Vysoká kvalifikace je pracovníků je potřeba např při výrobě hudebních nástrojů a v přesném strojírenství­.Dopravní náklady na přepravu surovin a hotových výrobků se dají snížit umístěním závodu do námořních přístavů.Výrobky s vysokým obsahem vody a výrobky rychle podléhající zkáze je výhodné produkovat ve velkých městech=v místě spotřeby.

Dříve byly závody hodně rozptýlené,postupně se stále více soustředily do velkých měst.Vytvořily se specializované průmyslové oblasti.K výhodám patří např.využívání společných zařízení,dopravy a výrobků.Nevýhodou je zhoršené životní prostředí pro obyvatele.

Hlavní průmyslové oblasti světa

Průmysl je soustředěn v několika světových průmyslových oblastech.Nej­významnější průmyslová oblast,kde je soustředěna 1/5 zpracovatelského průmyslu,se rozkládá mezi Velkými jezery a severovýchodem USA při pobřeží Atlantského oceánu.Západo­evropská průmyslová oblast se táhne z Anglie přes Francii,Belgi­i,Nizozemsko do Německa.Průmyslová oblast Honšú a Kjúšú v Japonsku je proslulá nejmodernějšími výrobky elektroniky,vý­početní techniky,dopravních prostředků a lékařských přístrojů.

Zdroje nerostných surovin ve světě

Paliva-Dřevo a dřevěné uhlí,paliva v minulosti hojně využívaná,byla nahrazena uhlím,ropou,zemním plynem a jaderným palivem.Uhlí se hlavně využívá jako paliva v tepelných elektrárnách.Je surovinou při výrobě koksu,briket,u­mělých hmot,léčiv,dehtu a barviv.Těží se převážně v mírném pásu severní polokoule.Hnědé uhlí a méně kvalitní lignit mají menší výhřevnost.Polovina vytěženého uhlí pochází z Německa a z Ruska.Rovněž polovina černého uhlí se získává v USA a Číně.S těžbou ropy jsou spojeny mocenské zájmy,které vedou až k lokálním válkám.Do roku 1960 ovládalo světovou těžbu ropy jen několik společností.Jako jejich protiváha byla založena organizace OPEC,sdružující země s vývozem ropy.Z ropy se vyrábí bentín,olej,ma­zadla,plasty,u­mělá vlákna.Ropa se těží jak na pevnině tak v jezerech i mělkých mořích.Hlavními oblastmi těžby jsou Perský záliv,Severní Amerika a Rusko.Ropu často doprovází zemní plyn.USA a Rusko dohromady těží více než polovinu světové produkce.

Rudy-Z rud se taví kovy potřebné pro výrobu předmětů používaných lidmi.Železná ruda se používá k výrobě surového železa a oceli.Rozhodující podíl na těžbě má Rusko,Brazílie,Čína a Austrálie.Z rud potřebných pro výrobu hliníku má největší význam bauxit.Produkují jej hlavně oblasti v blízkosti rovníku-Austrálie,Gui­nea,Jamajka,Bra­zílie.Vzácené kovy-zlato,stříbro a platina-nejvíce zlata se těží v JAR,stříbra v Mexiku a Peru.

Energetika-základ hospodářství

Výroba elektrické energie,plynu,páry a tepla je zabezpečována průmyslem energetickým.E­lektřina patří mezi ušlechtilé energie a dá se přeměňovat na jiné druhy.Rozhodující podíl na její výrobě mají dosud tepelné elektrárny,kde se spaluje převážně méně kvalitní uhlí.Tepelné elektrárny mají značné nároky na dopravu paliv a mimořádně znečišťují ovzduší.Vodní elektrárny se budují na vodních tocích se stálým průtokem vody a s velkým spádem.Podíl jaderných elektráren na výrobě elektřiny stoupá.Mají velkou spotřebu vody v chlazení,problémy jsou s radioaktivními odpady.V nejvys­pělejších zemích pracuje několik jaderných elektráren s rychlými reaktory,které vydávají ze stejného množství paliva až padesátkrát více energie.Na mořských pobřežích jsou zřizovány přílivové elektrárny.V kra­jinách s delším slunečním svitem mohou pracovat sluneční elektrárny.Vy­užívají je hlavně USA a Francie.Na ostrovech,pobřežích a rozlehlých rovinách,kde pravidelně vanou silné větry přibývají stožáry větrných elektráren.Ge­otermální elektrárny vznikají hlavně v sopečných oblastech v Itálii,USA a Zélandu.Ve skandinávských a alpských zemích se hojně využívá elektřiny z vodních elektráren.Ve Francii a Belgii dodávají většinu energie jaderné elektrárny.

Hutnický a strojírenský průmysl

Hutnický průmysl se člení na hutnictví železa a hutnictví neželezných kovů.Hutnictví železa produkuje surové železo,ocel,ko­lejnice,dráty,trub­ky,plechy.Hutě patří mezi největší průmyslové závody.V součas­nosti se budují v místech levné dopravy,v námořních přístavech.Hut­nictví neželezných kovů taví rudy barevných kovů,hliníku a vyrábí jejich slitiny.Rychle se rozvíjí produkce hliníku v zemích s jeho velkou spotřebou a také tam,kde je levná elektrická energie,nebo těžba bauxitu.

Strojírenský průmysl je považován za nejvýznamnější průmyslové odvětví.Největší závody bývají ve velkých městech,kde je dostatek pracovníků.Nej­rozšířenějším odvětvím je dopravní strojírenství.

Chemický průmysl

Patří k rychle se rozvíjejícím průmyslovým odvětvím.Má velkou spotřebu vody a elektřiny,zhoršuje životní prostředí.Anor­ganická chemie vyrábí kyseliny,louhy,u­mělá hnojiva a pohonné látky.Rychle se rozvíjí organická chemie,která produkuje plasty,umělá vlákna,umělý kaučuk,léčiva a kosmetiku.

Nejvýznamnější jsou USA,Japonsko a západní Evropa

Průmysl stavebních hmot

Zabezpečuje materiály pro stavebnictví.Nej­známějšími přírodními materiály jsou kámen,štěrk,pí­sek,vyráběnými pak cement,cihly,pa­nely.Protože suroviny jsou většinou několikanásobně hmotnější než výrobky,bývá výroba často poblíž ložisek surovin.V nej­vyspělejších státech světa se ve stavebnictví využívá stále více plastů a hliníku,proto výroba cementu klesá.

Spotřební a potravinářský průmysl

U méně rozvinutých zemí s levnými pracovními silami má spotřební průmysl převahu.Textilní průmysl je nejstarším průmyslovým odvětvím.Zpracovává bavlnu,vlnu,len a hedvábí,umělá vlákna,tkaniny­.Výroba obuvi je soustředěna do velkých a moderních závodů.Sklářství má své výrobní tradice v Itálii,Čechách a státech západní Evropy.Papírnictví souvisí s rozsáhlými oblastmi lesů.Dále sem patří potravinářství

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.