Základní psychické jevy

psychické vlastnosti, procesy, stavy, disposice vzájemně se prolínají a spojují jako celky, které se projevují v lidské osobnosti jsou základním pojmem psychologie jsou funkcí mozku zformovala je společnost působí v činnostech i na činnosti mění se v průběhu života vlivem prostředí, zkušeností, výchovou a učením, společenskými a přírodními vlivy jsou velice variabilní kvůli rozdílům mezi lidmi a situacemi Psychické vlastnosti […]

psychické vlastnosti, procesy, stavy, disposice

 • vzájemně se prolínají a spojují jako celky, které se projevují v lidské osobnosti
 • jsou základním pojmem psychologie
 • jsou funkcí mozku
 • zformovala je společnost
 • působí v činnostech i na činnosti
 • mění se v průběhu života
 • vlivem prostředí, zkušeností, výchovou a učením, společenskými a přírodními vlivy
 • jsou velice variabilní kvůli rozdílům mezi lidmi a situacemi

Psychické vlastnosti

 • předpoklad k většímu počtu činností
 • faktory a vlastnosti osobnosti
 • emoční stabilita, labilita, vůle, agresivita
 • podstatu tvoří jednak vlastnosti nervové soustavy, které určují např. úroveň vzrušivosti nebo emoční stabilitu a také individuální zkušenosti

Temperament

Schopnosti

Charakter Psychické procesy

 • děj, část průběhu činnosti, která má jen krátké trvání
 • jevy probíhající v čase
 • vnímání, myšlení, rozhodování, učení…
 • mají formu prožívání nebo chování

Kognitivní procesy

= poznávací

 • umožňují člověku seznamovat se s novými skutečnostmi

I/ Vnímání

 • zachycuje to, co v daném okamžiku působí na naše smysly
 • zrakové, čichové, chuťové, pohybu, doteku, hmatu, stavu vnitřních orgánů

Výsledky vnímání

A/ Vjem

 • zobrazuje obraz předmětu jako celku

B/ Počitek

 • obraz některého jednotlivého znaku vnímaného předmětu (barva, vůně)
 • obvykle se vyskytují jako součást vjemů

II/ Představa

 • názorný obraz něčeho, co v daném okamžiku nepůsobí na naše smysly
 • zakládá se na minulosti
 • zraková, čichová, pohybová, chuťová, hmatová, sluchová

III/ Fantasie

 • umožňuje představit si takové předměty a jevy, které jsme v dané podobě nikdy nevnímali
 • můžeme si představit neexistující věci

IV/ Myšlení

 • vymezuje pojmy jako výsledky myšlení
 • schopnost na základě smyslového vnímání poznávat obecné, zákonité a podstatné souvislosti a na jejich základě určovat cíle svého jednání

Myšlenkové procesy

A/ analysa

 • myšlenkové rozdělení celku na části a vystižení jejich uspořádání a vzájemných vztahů

B/ synthesa

 • zpětné sjednocování částí

C/ indukce

 • myšlenkové vyvozování obecného tvrzení z jednotlivých případů

V/ Řeč

 • slouží k dorozumívání mezi lidmi
 • specificky lidská záležitost

A/ vnější

 • mluvená

B/ vnitřní

 • samomluva

C/ psaná D/ mimoslovní

 • gesta, mimika

Procesy paměti

 • paměť – jedna z nejdůležitějších vlastností člověka
 • soubor procesů, které umožňují osvojení informací, jejich uchování, vybavení a zapomínání
 • krátkodobá X dlouhodobá
 • názorná X slovně-logická
 • mechanická X logická
 • bezděčná X záměrná

I/ uložení do paměti

II/ uchování v paměti

III/ vybavení a znovupoznání vybaveného

IV/ zapomínání

 • zákony pana Ebbinghause

Motivační procesy

 • motivace = souhrn činitelů, které jedince podněcují (mohou ho i brzdit)
 • motiv = cíl
 • potřeby, zájmy, přání, postoje a emoce

I/ Emoční

 • hodnotí různé skutečnosti, situace, události, průběh a výsledky činnosti jedince
 • vyjadřují prožívání subjektivního stavu a vztahu k působícím podnětům
 • pro emoce je příznačná polarita

A/ afekty

 • mohou aktivovat jedince k vyššímu výkonu

B/ nálady

 • na náladu působí lidé a podněty z okolí i vnitřní podněty

C/ citové vlastnosti

 • láska, nenávist

D/ tělesné pocity

 • hlad, únava

E/ útočné emoce

 • hněv

F/ obranné emoce

 • pláč

G/ morální emoce

H/ estetické emoce

I/ intelektuální emoce

J/ sociální emoce

II/ Volní

 • cílevědomost, činorodost, sebekázeň, odolnost, pružnost, vytrvalost
 • neexistuje slabá vůle

Psychické stavy

Pozornost

 • soustředění vnímání a dalších psychických procesů na jeden jev, příp. činnost
 • individuální
 • usnadňuje ji motivace, zájem, střídání činností a přestávky
 • neschopnost soustředit se = roztržitost

I/ bezděčná

 • upoutávají ji předměty, které se ukázaly jako důležité v průběhu života
 • rychle upoutána, ale rychle pomíjí

II/ záměrná

 • vyžaduje motivaci, přestávky, dobrý stav organismu

Vědomí

I/ bdělost

II/ podvědomí

III/ spánek

Psychické disposice

 • předpoklad k jedné nebo menšímu počtu činností

Vědomosti

Dovednosti

Návyky

Zájmy

Postoje

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.