Základy společenských věd

Závazkové právo

Vznik závazků Závazek – lze chápat ve dvou rovinách: Občanskoprávní vztah mezi věřitelem a dlužníkem. Povinnost, která vyplívá z tohoto vztahu. Vznik závazků:1) Smlouvou I. Základní zásady smluvních vztahů: Zásada smluvní rovnosti – spočívá v tom, že všechny strany jsou si rovny (mají stejná práva a povinnosti). Zásada smluvní volnosti – každý účastník může uzavřít smlouvu, s kým chce a za […]

číst více

Základní psychické jevy

psychické vlastnosti, procesy, stavy, disposice vzájemně se prolínají a spojují jako celky, které se projevují v lidské osobnosti jsou základním pojmem psychologie jsou funkcí mozku zformovala je společnost působí v činnostech i na činnosti mění se v průběhu života vlivem prostředí, zkušeností, výchovou a učením, společenskými a přírodními vlivy jsou velice variabilní kvůli rozdílům mezi lidmi a situacemi Psychické vlastnosti […]

číst více

Vývojová psychologie

periodizace vývoje, učení, druhy učení, výsledky učení Periodizace vývoje na člověka působí 3 základní činitele: I/ Vlivy prostředí výchova, klimatické podmínky II/ Vnitřní biologické podmínky vrozené předpoklady, vlivy působící na jedince v průběhu období prenatálního, perinatálního a postnatálního III/ Vlastní aktivita jedince činnosti člověka: práce, hra, činnosti ve volném čase Prenatální období začíná samotným početím (splynutí mužské […]

číst více

Psychologie a její vývoj, sociální charakter psychologie

VYMEZENÍ POJMU PSYCHOLOGIE. JEDNOTLIVÉ KROKY PSYCHOLOGICKÉ ANALÝZY. VZNIK A VÝVOJ PSYCHOLOGIE JAKO VĚDY. SYSTÉM PSYCHOLOGICKÝCH DISCIPLÍN. METODY PSYCHOLOGIE. SOCIALIZACE A JEJÍ ZPŮSOBY. FORMY SOCIÁLNÍHO UČENÍ. SOCIÁLNÍ STYK A SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE. Psychologie je společenská věda, která se zabývá duševními jevy, snaží se porozumět chování, jednání a prožívání lidí, předvídat a formulovat je. Studuje vnitřní prožívání a vnější chování lidí. Slovo […]

číst více

Učení

Učení celoživotní činnost učí se i zvířata · úlohou lidského učení je: aktivně se vyrovnávat s okolním prostředím (přírodním i společenským) získávat předpoklady pro plný, aktivní a tvořivý život zvyšovat možnosti člověka k vykonávání náročných činností rozvoj osobnosti 1. širší pohled získávání všeobecných poznatků a dovedností – dělí se na mimovolné (dítě se učí pohybovým dovednostem) a záměrné (maminka učí dítě […]

číst více

Teorie práva

PRÁVNÍ SKUTEČNOSTI Jsou to okolnosti nebo podmínky, které musí nastat, aby vznikl právní vztah. Právní vztahy – jsou vztahy ve společnosti, které jsou upraveny právními předpisy. př. pracovně právní vztahy, občanskoprávní vztahy. Druhy: 1) Právní skutečnosti, které jsou závislé na lidské vůli právní úkony protiprávní úkony (v rozporu se zákonem) Lidská vůle – se projeví navenek jednáním člověka aktivita – konáním […]

číst více

Základní otázky speciální pedagogiky

Speciální pedagogika jako věda Speciální pedagogika – je dílčí pedagogická disciplína (obor), velmi moderní a velmi rychle se rozvíjející. Na VŠ je spec. ped. samostatný obor. Uplatnění spec. pracovníků je velmi široké. zabývá se výchovou a vzděláním lidí s postižením = =defektních (jedinců tělesně, smyslově, mentálně a mravně narušených a postižených) Defekt – defektivita, norma – normalita normalita – zdravý […]

číst více

Sociologie – směr a vývoj

sociologie – (sociates = společnost, logos = věda) je to společenská věda a jejím úkolem je zkoumat a analyzovat společnost a společenské jevy (spolu s dalšími společenskými vědami) před vznikem sociologie jako samostatné disciplíny, která se vydělila z filozofie, byly sociologické problémy zařazeny do tzv. sociální filozofie sociální filozofie již v antickém Řecku rozebírala a kladla sociální otázky např. Platón […]

číst více

Sociální skupina

sociální skupina – společenství 2 až 3 a více lidí, mezi nimiž existuje pocit sounáležitosti člověk je součástí mnoha sociálních skupin (rodina, škola, kroužky, město, stát, atd.) v moderní společnosti je obrovské množství různých skupin Základní znaky · existence interakce – vzájemné působení (přímé – obličejem; nepřímé – prostřednictvím tisku, atd.) · komunikační síť – možnost komunikace (ta může být širší nebo užší) · existence společné činnosti […]

číst více

Proces socializace jedince

socializace – je proces začleňování člověka do společnosti, v němž dochází k proměnám, jimiž se jedinec postupně vzdaluje od výchozího stavu novorozeněte a stává se z něho člověk jako kulturní bytost schopná fungovat ve složitém systému lidské společnosti Základní aspekty socializace · osvojení si základních kulturních návyků (např. slušné chování, stolování, atd.) · účelné používání předmětů denní potřeby · osvojení […]

číst více