Sociologie – směr a vývoj

sociologie – (sociates = společnost, logos = věda) je to společenská věda a jejím úkolem je zkoumat a analyzovat společnost a společenské jevy (spolu s dalšími společenskými vědami) před vznikem sociologie jako samostatné disciplíny, která se vydělila z filozofie, byly sociologické problémy zařazeny do tzv. sociální filozofie sociální filozofie již v antickém Řecku rozebírala a kladla sociální otázky např. Platón […]

sociologie – (sociates = společnost, logos = věda) je to společenská věda a jejím úkolem je zkoumat a analyzovat společnost a společenské jevy (spolu s dalšími společenskými vědami)

 • před vznikem sociologie jako samostatné disciplíny, která se vydělila z filozofie, byly sociologické problémy zařazeny do tzv. sociální filozofie
 • sociální filozofie již v antickém Řecku rozebírala a kladla sociální otázky
 • např. Platón a Aristotelés ve svých filozofických dílech zkoumali problémy, jež se nyní zahrnují do sociologie
 • období od Antiky až do vzniku sociologie jako vědy se nazývá protosociologie (předvědecké období)
 • sociologie jako věda vznikla v prvních desetiletích 19. století
 • její vznik je spjat se jménem francouzského myslitele Augusta Comta (1798 – 1857)
 • stanovil její základní úkoly v pozitivním duchu myšlení (vychází ze svého díla Kurs pozitivní filozofie – 1839)
 • jako druhý „zakládající otec“ se někdy uvádí anglický myslitel Herbert Spencer (1820 – 1903)
 • podporoval evolucionistický pohled na člověka
 • připodobňoval přírodu a společnost člověka (tzv. sociální organismus)
 • u nás se jako jeden z prvních vědecky zabýval sociologií Tomáš Garrigue Masaryk (1850 – 1937)

Etapy ve vývoji sociologie

1. klasické období

 • tzv. „etapa velkých teorií“
 • trvala od 40. let 19. století do 20. let 20. století
 • patrná snaha vysvětlit společnost jako celek
 • Karel Marx (1818 – 1883) a Bedřich Engels (1820 – 1895) formulovali své materialistické pojetí dějin
 • toto pojetí je považováno v rámci jejich názorů spjatých s koncepcí tzv. „revolučního socialismu“ za marxistickou sociologii

2. etapy velkých výzkumů

 • meziválečné období
 • v USA byl bouřlivý rozvoj – vznikl pragmatismus
 • pozorování a zkoumání společnosti pro praktické účely
 • prováděl se tzv. sběr dat v terénu
 • probíhaly výzkumy veřejného mínění

3. období velkého hledání

 • snaha o ucelenější vědu a názory
 • problémy každodennosti
 • různé pohledy na společnost (např. pluralistický pohled)
 • základní přístupové teorie:

· konsensuální – tato teorie se zabývá otázkou, jak udržet společenký řád; základem je konsensus (dohoda); odtud vznikla teorie společenské smlouvy

· konfliktní – hnací silou ve společnosti je konflikt (střetnutí zájmů); v této teorii je vždy určitá skupina diskriminovaná

· interpretativní – zabývá se otázkou, jak lidé vnímají sociální svět; na základě vysvětlování a interpretace

Česká sociologie

 • T.G.Masaryk
 • učil na UK – katedra sociologie
 • zkoumal sociální otázky (knihy Sociální otázka, Česká otázka, O sebevraždě)
 • E.Beneš (1884 – 1948)
 • zabýval se sociologií politiky
 • Bláha, Fisches, Král a Chalupník byli další významní čeští sociologové

Metody sociologického poznání

 • vědecké poznání charakterizuje hloubka, cílevědomost, organizovanost, usilí o přesnost, objektivitu a spolehlivost výsledků
 • věda si vytváří svůj vlastní jazyk (soustavu pojmů) i pravidla zkoumání skutečnosti (metodologii), které jsou uznávány ve vědeckém společenství (obci, komunitě)
 • výzkum by měl být organizován tak, aby kdokoli další mohl prověřit výsledky, najít případné chyby a omyly, stanovit specifické podmínky platnosti závěrů apod.
 • vědecký fakt by měl být potvrzen různými způsoby, různými cestami, při užití různých hledisek
 • pokud užívané cesty k poznání vykazují znaky vědy, považujeme je za metody (toto původem řecké slovo označovalo cestu)

Metody výzkumu

 • mohou být buď kvalitativní nebo kvantitativní
 • kombinace metod přináší větší objektivnost

1. kvalitativní

 • pozorování – týká se vnějších jevů, je nejčastější, může být přímé nebo zprostředkované
 1. přímé (sám pozorovatel se účastní)
 2. zprostředkované (kamera, atd.) – výhodou je záznam, dlouhodobost, opakovanost, podrobnější analýza
 • introspekce – sebepoznávání

· experiment (pokus) – záměrně měníme podmínky, při kterých provádíme samotný experiment; experiment může potvrdit nebo vyvrátit nějakou hypotézu; důležitým faktorem je standardizace (stejné podmínky pro dané experimenty, prováděné na různých místech a v různém časovém odstupu)

· rozhovor – základem rozhovoru jsou srozumitelné a promyšlené otázky; tato metoda je pomalá a náročná, vyžaduje důkladnou přípravu předem

· dotazník – musí být jasný a srozumitelný pro všechny; dotazník je buď otevřený (vlastní odpovědi) nebo uzavřený – a ten může být dichotomický (2 řešení) a nebo polytomický (více možností)

· anketa – měla by to být krátká, zajímavá a srozumitelná forma průzkumu; může být ústní a písemná

 • formulace otázky – závažná součást – na ní záleží objektivita (otázkou se dá snadno ovlivnit)
 • ve společenských vědách je riskantní spoléhat pouze na jednu metodu výzkumu (princip komplementarity)

1. kvantitativní

 • především metody statistického zpracování (předvolební průzkumy, atd.)

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.