Základní otázky speciální pedagogiky

Speciální pedagogika jako věda Speciální pedagogika – je dílčí pedagogická disciplína (obor), velmi moderní a velmi rychle se rozvíjející. Na VŠ je spec. ped. samostatný obor. Uplatnění spec. pracovníků je velmi široké. zabývá se výchovou a vzděláním lidí s postižením = =defektních (jedinců tělesně, smyslově, mentálně a mravně narušených a postižených) Defekt – defektivita, norma – normalita normalita – zdravý […]

Speciální pedagogika jako věda

Speciální pedagogika – je dílčí pedagogická disciplína (obor), velmi moderní a velmi rychle se rozvíjející. Na VŠ je spec. ped. samostatný obor. Uplatnění spec. pracovníků je velmi široké.

 • zabývá se výchovou a vzděláním lidí s postižením = =defektních (jedinců tělesně, smyslově, mentálně a mravně narušených a postižených)

Defekt – defektivita, norma – normalita normalita – zdravý člověk x defekt – handicap, postižení, vada, odchylka, porucha oslabení

defekt:

 1. orgánový (nemoc infekční, vývojová vada, úraz)
 2. funkční (chybné užívání schopností – dovednosti, výslovnost, záškoláctví

defektivita – porušení celistvosti jedince, jeho vztahů k jiným lidem, jeho sociální a pracovní uplatnění (narušení)

Postižení (defekt) má stupně:

 • stupeň postižení není definitivní, pomocí terapie se může zlepšovat i zhoršovat

1. lehké postižení

 • nehrozí vznik defektivity
 • výchova a náprava je zamřena na zkvalitnění péče nebo podmínek (upravení), prohlubuje se spolupráce mezi rodinou, školou, lékařem, poradnou
 • dítě není přeřazováno
 • zůstává v rodině, ve škole

2. střední postižení

 • znamená možnost vzniku defektivity
 • výchovná péče musí být upravená, speciální (třída, škola)
 • součástí terapie je léčba (operace, léky)

3. těžké postižení

 • dochází vždy ke vzniku defektivity
 • umístění ve speciálních zařízeních (ústavy), věnována neustálá trvalá péče
 • vzdělávají se v pomocných školách

Metody speciální pedagogiky

Speciální pedagog stanovuje nejprve diagnózu (pomocí diagnostických metod získává informace o povaze postižení). Na základě diagnózy vytváří prognózu (odhad dalších vývojově) a stanoví terapii (způsob léčby, nápravy, výchovy).

Základní diagnostickou metodou je metoda anamnestická = anamnéza (biografická, životopisná) ⇒ podstatou metody je sbírání údajů o postiženém i o jeho příbuzných.

Anamnéza má 3 části:

 1. osobní
 • shromažďování údajů o postiženém od narození (duševní vývoj, úroveň myšlení a řeči, zájmy, úrazy, typ temperamentu)
 1. rodinná
 • údaje o rodičích, prarodičích, sourozencích
 • objevení dědičných dispozicí (nemoc, postižení, tělesná vada, typy onemocnění)
 1. prostředí
 • ve kterém se pohyboval a pohybuje
 • typ výchovy, rodinné vztahy
 • informace o zařízeních, kterými prošel, zaměstnání a vztahy na pracovišti

Druhou důležitou metodou je analýza výsledků činnosti:

 • práce s kresbou dítěte (vztahy rodičů k němu, jeho domov, …)

Metody nápravné (terapeutické)

 • na základě stanovené diagnózy a naznačení prognózy, lze použít nápravných nebo-li terapeutických me­tod:
 1. redukce
 • zdokonalování postižené funkce (těla, handicapu), např.: tupozrakost –záměrně se zatěžuje, cvičí postižené oko, zdravé je zakryté okluzorem
 1. kompenzace
 • postižená funkce se nahrazuje jinou, např.: dítě slabozraké nebo se zbytky zraku se šetří a rozvíjí se jiné funkce např.: hmat, čich, …
 1. rehabilitace
 • komplexní nápravná metoda zaměřená na odstraňování defektivity, dlouhodobá (nalezení nového smyslu života, obnovení vztahů k lidem, nové možnosti uplatnění, naučení soběstačnosti, důvěry v sama sebe, …)
 • součástí rehabilitace jsou speciální terapie, např.: psychoterapie, muzikoterapie, artoterapie – různé druhy umění, hypoterapie – jízda na koni)

Obory speciální pedagogiky

Speciální pedagogika se člení na jednotlivé obor, které zajišťují výchovu jedinců s určitým typem postižení.

 1. Somatopedie
 • jedinci tělesně postižení
 1. Tyflopedie
 • jedinci zrakově postižení
 1. Surdopedie
 • sluchově postižení

+

Logopedie

 • jedinci s poruchami řeči
 1. Psychopedie
 • jedinci s postižením mentálním
 1. Etopedie
 • jedinci s poruchami chování

Speciální pedagogická prevence

 • mnohem výhodnější je předcházet postižení
 • prevence: 1) narození zdravého dítěte
 1. lékařská prevence

(preventivní prohlídky, očkování)

 1. harmonická – optimální výchova v rodině, ve škole
 2. zdravé životní prostředí
 3. součástí vzdělání uč. jsou základy spec. ped.
 • vyhledat možné postižení
 • doporučit vyšetření
 • spec. metody
 1. každá člověk musí být zodpovědný za svoje tělesné a duševní zdraví – duševní hygiena, pohyb, zdravě žít, tak, aby předcházel nemocem a defektivity

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.