Vývojová psychologie

periodizace vývoje, učení, druhy učení, výsledky učení

Periodizace vývoje

 • na člověka působí 3 základní činitele:

I/ Vlivy prostředí

 • výchova, klimatické podmínky

II/ Vnitřní biologické podmínky

 • vrozené předpoklady, vlivy působící na jedince v průběhu období prenatálního, perinatálního a postnatálního

III/ Vlastní aktivita jedince

 • činnosti člověka:
 • práce, hra, činnosti ve volném čase

Prenatální období

 • začíná samotným početím (splynutí mužské a ženské zárodečné buňky)
 • pokračuje vývojem plodu v matčině těle, končí narozením

I/ Embryonální

 • od početí do 2 měsíců

II/ Fetální

 • plod od 3 měsíců do narození
 • jsou patrné určité psychické funkce a reakce
 • psychický stav matky má na plod také vliv
 • positivní je chtěné těhotenství, podpora okolí, harmonický vztah s otcem dítěte

Novorozenecké období

 • měsíc až 6 týdnů po narození
 • porodem nastává pro dítě šok – samo dýchá, je mu zima atd.
 • důležité jsou první okamžiky po porodu (porodní trauma způsobuje později neurosy)
 • velmi důležitý je poporodní vztah s matkou – tzv. rooming in
 • „biologické zrcadlo“ – napodobování dětí dospělými
 • symetrická (matčina snaha) a nesymetrická (egoismus, nezralost, empatie) komunikace
 • normální porodní váha dítěte je 3 – 3,5 kg, výška kolem 50 cm
 • dítě se vyživuje mateřským mlékem
 • krátké úseky mezi bděním a spánkem

Kojenecké období

 • do konce prvního roku života
 • ztrojnásobí se počáteční váha a zvětší se hlava
 • rychlý motorický rozvoj
 • sezení, lezení, uchopování
 • rozvoj vnímání – zrak, sluch, hmat
 • rozvoj psychiky
 • příprava na osvojení řeči – předřečové období
 • broukání, žvatlání, jednoslovná řeč
 • diferenciace emocí
 • formování prvních trvalejších sociálních vztahů
 • s těmi, kdo o ně pečují, včetně biosociálního kontaktu s matkou

Batolecí období

 • 2. a 3. rok života
 • osvojení „lokomoce“ – chození, běhání, skákání
 • rozvoj jemné motoriky – motorika rukou („samoobsluha“)
 • rozvoj tvořivosti kreslení
 • vývoj řeči
 • ve 2 letech až 300 slov, ve 3 letech až 1000 slov a spojování do vět
 • rozvoj logického myšlení
 • dítě dokáže vyjádřit své přání a začíná klást otázky
 • dítě si uvědomuje své „já“
 • rozvoj sociálních vztahů
 • postupně se odpoutává od matky a navazuje vrstevnické vztahy
 • dítě začíná spolupracovat s okolím

Předškolní věk

 • končí vstupem do školy
 • dítě rychle roste a zeštíhluje
 • rozvoj pohybové koordinace a zručnosti
 • umí 3– 4000 slov
 • vývoj samostatnosti a udržování pozornosti
 • velmi bohatá představivost (dětské lži)
 • rychlý společenský vývoj – pociťování ženské a mužské role
 • dítě poprvé výrazněji překračuje rámec své rodiny a se svými vrstevníky si hraje
 • manipulační, pohybové, konstruktivní, didaktické, tematické – „hraní rolí“
 • dítě umí kreslit, převažuje konkrétně názorné a pojmové myšlení, formuje se vědomí

Mladší školní věk

 • od vstupu do školy do 11. – 12. roku
 • úroveň školní zralosti:

I/ Biologická

 • v 6. –7. roce se dítě učí číst, psát a počítat

II/ Psychosociální

 • rozumová vyspělost, motivační a sociální zralost, sebeovládání, rozvíjení schopností, menší závislost na rodičích
 • pro další vývoj nezbytná hra a učení

Pubescence

 • přibližně do 15 let
 • pohlavní dospívání, psychické a sociální změny
 • rozvoj rozumových schopností
 • nové začlenění jedince do společnosti
 • citová nestálost, změny nálad, prostořekost, nepředvídatelnost
 • postupné odpoutávání od rodiny, hledání sebe sama

Adolescence

 • končí mezi 20 – 22 lety
 • postupné osamostatňování od původní rodiny, prohloubený vztah k vrstevníkům a rozvoj sexuality
 • volba povolání a profesní příprava

Raná a střední dospělost

 • od 20 – 25 let do 40 – 45 let
 • biologická, psychická a sociální zralost
 • smysl pro zodpovědnost
 • plná realizace pracovní činnosti
 • manželství a rodičovství

Pozdní dospělost

 • 40 – 45 let do 65 let
 • změna rodinných vztahů, vrcholný profesní rozvoj

Stáří (senium)

 • změna sociálního zařazení
 • biologické stárnutí organismu – pokles výkonnosti
 • probíhá individuálně
 • změny v psychice
 • částečná změna projevů osobnostních rysů
 • positivní je aktivní stáří – koníčky apod. – pocit užitečnosti

Učení

 • celoživotní činnost
 • učí se i zvířata
 • úlohou je:
 • aktivně se vyrovnávat s okolním prostředím (přírodním i společenským)
 • získávat předpoklady pro plný, aktivní a tvořivý život
 • zvyšovat možnosti k vykonávání náročných činností
 • rozvoj osobnosti

I/ Mimovolné II/ Záměrné Druhy učení

I/ Učení poznatkům

II/ Sensomotorické

 • smyslově pohybové
 • získávání různých dovedností
 • rozvíjí názorné poznávání a pohybové stránky činností

III/ Učení intelektovým činnostem

 • učení se metodám řešení různých problémů
 • rozvíjí myšlenkové procesy a intelektové schopnosti a dovednosti

IV/ Sociální

 • učení se žít mezi lidmi a začleňování do lidské společnosti
 • osvojování různých forem společenského chování (pozdrav, stolování), které se většinou učíme nápodobou nebo identifikací

Metody učení I/ Celková

 • několikrát si přečteme objekt učení

II/ Dílčí

 • učení vybraných úseků

III/ Kombinovaná

 • celkové seznámení se s problémem a důkladnější probrání obtížných úseků

Thorndikovy zákony

Instrumentální podmiňování

 • E. L. Thorndike
 • podobně jako Pavlov dělal pokusy se zvířaty
 • na Thorndika navázal B. F. Skinner
 • dále se zabýval otázkou, jak postupovat se zpevňováním, resp. jak programovat poskytování odměn (zpevnění), na jaké reakce organismu, aby naučení určitého chování proběhlo co nejrychleji

Výsledky učení Vědomosti

 • soustavy představ a pojmů
 • z nejrůznějších oborů
 • osvojujeme si je ve škole, prostřednictvím her, sdělovacích prostředků a knih

Dovednosti

 • dílčí psychické předpoklady pro vykonávání určité činnosti
 • k osvojování dochází záměrně i bezděčně

I/ Sensomotorické

 • pohybové dovednosti
 • psaní, skákání, pletení, řízení, žehlení, hra na nástroj

II/ Intelektové

 • myšlenkové dovednosti
 • řešení soustav rovnic, užívání gramatických pravidel

III/ Sociální

 • společenské dovednosti
 • empatie, vedení skupiny, spolupráce, pochvala

Návyky

 • dílčí psychické předpoklady pobízející člověka v určité situaci k určitému chování
 • positivní i negativní
 • jednotlivé druhy učení i jejich výsledky jsou vzájemně propojené
 • výsledky učení závisejí na:
 • metodě učení
 • výsledcích učení předchozího a motivaci
 • aktuálním stavu jedince, na jeho rysech a vlastnostech
 • vnějších podmínkách učení
 • obsah učiva, metody vyučování, působení a vlastnosti učitele, vybavení školy, cíle, které si škola staví, zázemí a postoje k učení v rodině, emoční atmosféra v rodině i školní třídě

Fáze učení

I/ Motivační

 • něco nás motivuje
 • motivace:

Vnitřní

 • vlastní přesvědčení o užitečnosti, touha po nových vědomostech, obohacení, vlastní zájem

Vnější

 • strach z neúspěchu, vyhnutí se nepříjemnostem, něčí přání

II/ Poznávací

 • jsme již motivováni
 • postupné pronikání do problému učebního materiálu

III/ Výkonová

 • samotný proces učení
 • získávání vědomostí, dovedností a návyků, pochopení látky, vyřešení úlohy
 • jsme schopni podat nějaký výkon
 • zde mnohdy učení končí

IV/ Kontrolní

 • ověřování získaných zkušeností

Učení zvířat I/ Podmiňováním

 • I. P. Pavlov
 • opakování situací – podmíněné reflexy

II/ Učení pokusem a omylem

 • Thorndike
 • „problémové klece“ – zpevňování reakce (opakováním)
 • úspěch – odměna, provinění – trest
 • „instrumentální chování“ – chování je nástrojem k dosažení určitého cíle

III/ Učení postupnou aproximací

 • Skinner – postupy zpevňování
 • „programové učení“ – jak postupně nasměrovat odměnami určitého chování
 • v 60. a 70. letech se některé principy programovaného učení začaly aplikovat na člověka
 • např. princip aktivní odpovědi, princip malého kroku, princip individuálního tempa atd.

Efektivní učení

I/ jedinec si musí upravit obecné rady podle sebe samého

II/ studium je činností v čase a prostoru

 • je třeba vytvořit si své vlastní optimální učební zvyklosti

III/ důležité je ujasnit si smysl daného učiva

IV/ je potřeba si vytvořit rámcovou představu o celkové skladbě učiva, kterým se budeme zabývat

 • program vlastního postupu

V/ nevěnovat se jen studiu učebnic, ale proniknout i do širších souvislostí učiva

VI/ dokumentace

 • kartotéka, soupisy pojmů, přehledy

VII/ vytvořit si vlastní mechanismy kontroly našeho studia

VIII/ najít si studijního partnera

IX/ snaha vžít se do učitele – ujasnit si, co a proč po nás bude chtít

X/ analýza chyb a neúspěchů

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.