Psychologie a její vývoj, sociální charakter psychologie

VYMEZENÍ POJMU PSYCHOLOGIE. JEDNOTLIVÉ KROKY PSYCHOLOGICKÉ ANALÝZY. VZNIK A VÝVOJ PSYCHOLOGIE JAKO VĚDY. SYSTÉM PSYCHOLOGICKÝCH DISCIPLÍN. METODY PSYCHOLOGIE. SOCIALIZACE A JEJÍ ZPŮSOBY. FORMY SOCIÁLNÍHO UČENÍ. SOCIÁLNÍ STYK A SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE. Psychologie je společenská věda, která se zabývá duševními jevy, snaží se porozumět chování, jednání a prožívání lidí, předvídat a formulovat je. Studuje vnitřní prožívání a vnější chování lidí. Slovo […]

VYMEZENÍ POJMU PSYCHOLOGIE. JEDNOTLIVÉ KROKY PSYCHOLOGICKÉ ANALÝZY. VZNIK A VÝVOJ PSYCHOLOGIE JAKO VĚDY. SYSTÉM PSYCHOLOGICKÝCH DISCIPLÍN. METODY PSYCHOLOGIE. SOCIALIZACE A JEJÍ ZPŮSOBY. FORMY SOCIÁLNÍHO UČENÍ. SOCIÁLNÍ STYK A SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE.

Psychologie je společenská věda, která se zabývá duševními jevy, snaží se porozumět chování, jednání a prožívání lidí, předvídat a formulovat je. Studuje vnitřní prožívání a vnější chování lidí.

Slovo psychologie = psyché(duše)+lo­gos(slovo, věda).

Vznik moderní psychologie– r.1879– německý psycholog Wundt založil v Lipsku psychologickou laboratoř, kde experimentoval- tzv. experimentální psychologie.

Psychoanalýza neboli Freudismus je metoda psychologie, kterou založil rakouský psychiatr Sigmund Freud. Jeho metoda je založena na názoru, že vše je řízeno pohlavním pudem, že příčinou lidského jednání jsou traumata z dětství. Hlavní jsou podle něj emoce, přičemž poněkud podceňuje vliv společenských faktorů. Mezi psychoanalytiky patřil např. i Carl Gustav Jung, který se proslavil tím, že rozlišil dva základní lidské typy- tzv extroverty a introverty. Dále bychom mohli jmenovat např. Alfreda Adlera, který byl žákem a spolupracovníkem Sigmunda Freuda.

Po druhé světové válce vznikla v USA skupina tzv. neopsychoanaly­tiků, mezi které by patřil např. ještě neopsycho-analytik Fromm (některé prameny řadí k neopsychoana­lytikům i již zmíněného Adlera a Junga). Pro tuto skupinu je typické kritizování Freuda a názor, že hlavní je kultura a ne city.

Behaviorismus (z anglického behaviour=chování) je psychologický směr, který ztotožňuje duševno a vědomí s chováním. Za tvůrce behaviorismu je považován americký psycholog Watson, který je tvůrcem tzv. S-R schématu (stimul- reakce). To znamená, že všechny způsoby chování u člověka musí být něčím podníceny a teprve potom přichází reakce. Behavioristé přeceňovali význam učení a výchovy, vůbec se nezabývali vnitřním prožíváním člověka. Byli kritizováni tzv. neobehavioristy, kteří se snažili pochopit i vnitřní prožívání člověka. Mezi neobehavioristy patří např. psychologové Skinner a Tolman.

Kognitivní=poz­návací psychologie se na rozdíl od behaviorismu soustřeďuje na to, co se děje uvnitř organismu. Chování je chápáno jako vnější projev vnitřního prožívání, je zdůrazňován význam myšlení v jednání člověka. Kognitivní psychologií se zabýval např. americký psycholog Kelly.

Humanistická psychologie vznikla v USA v pol. 50.let 20.stol. Její hlavní myšlenkou je to, že člověk je podněcován snahou po seberealizaci. Představiteli humanistické psychologie jsou např. psychologové Maslow, Rogers nebo Frankl.

Za zakladatele české psychologie je považován František Frič, první psychologická laboratoř u nás vznikla v roce 1926. Dále bychom mohli jmenovat např. psychology Krejčíka, Slavíka, Příhodu nebo Doležala.

Systém psychologických věd se člení do tří skupin- jsou to základní psychologické disciplíny, speciální a aplikované psychologické disciplíny.

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.