Účtová třída 0 – dlouhodobý majetek

Dlouhodobý majetek se člení na hmotný, nehmotný a finanční.

Dlouhodobý hmotný majetek:

 • majetek má hmotnou podstatu
 • majetek, který není určen pro jednorázovou spotřebu, ale jehož doba držení a užíváí přesahuje alespoň 1 rok
 1. pozemky, stavby, budovy – bez ohledu na výši jejich ocenění
 2. samostatné movité věci s dobou použitelnosti delší než jeden rok a jejichž ocenění je vyšší než limit stanovený účetní jednotkou ve své vnitřní směrnici
 3. pěstitelské celky trvalých porostů s dobou používání delší než jeden rok
 4. základní stádo a tažná zvířata, bez ohledu na výši jejich ocenění

Samostatné movité věci, i když by splňovaly podmínku dlouhodobosti, avšak jejich ocenění by bylo nižší než limit stanovený účetní jednotkou, nepatří do dlouhodobého hmotného majetku. Účetní jednotka o nich účtuje jako o zásobách (při výdeji do užívání se účtují na účet 501).

Hmotným dlouhodobým majetkem se stávají věci uvedené do užívání, což se doloží například protokolem o uvedení do užívání nebo jiným obdobným dokladem.

Dlouhodobý nehmotný majetek:

Za DNM se považují uvedené majetkové položky s dobou použitelnosti delší než jeden rok a v ocenění stanoveném účetní jednotkou.

 1. předměty z práv průmyslového vlastnictví (vynálezy, ochranné známky)
 2. projekty
 3. software
 4. hospodářsky nebo technicky využitelné znalosti, licence, zřizovací výdaje

Pokud by nehmotný majetek splňoval dobu použitelnosti, ale jeho pořizovací cena by byla nižší než cena stanovená účetní jednotkou, účtuje se při pořízení rovnou do nákladů na účet 518.

01 – Dlouhodobý nehmotný majetek:

011 – Zřizovací výdaje – výdaje spojené se zřízením (založením nového podniku), soudní a notářské poplatky, náklady na pracovní cesty, mzdy, odměny za poradenské služby, nájemné v době předcházející otevření účetních knih v účetnictví. Zřizovací výdaje představují vynaložené prostředky od okamžiku, kdy byla účetní jednotka založena, do okamžiku, kdy vznikla.

013 – Software – programové vybavení

014 – Ocenitelná práva – výrobně technické poznatky, licence, předměty průmyslových práv a jiné výsledky duševní tvořivé činnosti

017 – Goodwill – rozdíl vzniklý při nákupu nebo vkladu podniku nebo jeho části

02 – Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný:

021 – Stavby – budovy, haly a stavby bez ohledu na pořizovací cenu

022 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí – stroje, přístroje, zařízení, dopravní prostředky

025 – Pěstitelské celky trvalých porostů – ovocné stromy, ovocné keře, vinice, chmelnice

027 – Oceňování rozdíl k nabytému majetku – rozdíl vzniklý při nákupu nebo vkladu podniku nebo jeho části, který se vyčíslí jako rozdíl mezi souhrnnou kupní cenou a oceněním prodávajícího

029 – Ostatní dlouhodobý hmotný majetek – DHM nezařaditelný na předchozí účty, technické zhodnocení, pokud nezvyšuje pořizovací cenu

03 – Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný:

Účtují se zde pozemky bez ohledu na cenu.

Ocenění dlouhodobého majetku:

Pořizovací cenou – při úplatném pořízení (nákup)

Pořizovací cena se skládá z ceny pořízení a z vedlejších pořizovacích nákladů.

Vedlejší pořizovací náklady:

 • doprava, montáž, clo
 • průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce
 • náklady související s uvedením předmětu do užívání
 • příprava a zabezpečení pořizovaného majetku
 • vyřazení stávajících staveb nebo jejích částí v důsledku nové výstavby

Do pořizovací ceny se nezahrnují výdaje na přípravu pracovníků pro budované provozy a zařízení, výdaje na vybavení pořizované investice zásobami, výdaje na opravy a udržování dlouhodobého hmotného majetku, kurzové rozdíly.

Výdaje, které zvyšují pořizovací cenu dlouhodobého majetku, nelze jednorázově uplatnit do nákladů, ale v nákladech budou zahrnuty až ve formě odpisů.

Vlastními náklady – DM je pořízen vlastní činností, pokud jsou vlastní náklady nižší než reprodukční pořizovací cena

Vlastní náklady jsou veškeré přímé náklady, nepřímé náklady bezprostředně související s vytvořením dlouhodobého majetku vlastní činností.

Reprodukční pořizovací cenou – cena, za kterou byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje, pro stanovení této ceny stačí odborný odhad

 • použití u majetku nabytého darováním, nově zjištěného a v účetnictví dosud nezachyceného, vloženého do obchodní společnosti, družstva

Pořizovací cena DM se snižuje o přijatou dotaci poskytnutou na pořízení tohoto majetku. Pořizovací cena dlouhodobého majetku se zvyšuje o výdaje na dokončené technické zhodnocení, a to vždy v roce dokončení a převzetí těchto prací do užívání.

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.