Účetnictví

Investiční majetek

investiční majetek je dlouhodobého charakteru (doba používání je delší než 1 rok) členíme jej na: hmotný investiční majetek, nehmotný investiční majetek, finanční investice Hmotný investiční majetek HIM – doba životnosti delší než 1 rok cena vyšší než 40 000 Kč vždy sem patří budovy a pozemky odpisovaný (budovy, stroje, zařízení, dopr. prostř., inventář) neodepisovaný (pozemky, umělecká díla) Drobný hmotný investiční majetek […]

číst více

Účtování mezd a dávek nemocenského pojištění

Mzda – odměna za vykonanou práci podle podmínek dohodnutých v pracovní smlouvě Složení mzdy Základní mzda: úkolová – určena množstvím vykonané práce, která se násobí sazbou za jednotku. časová – závisí na počtu odpracovaných hodin a na mzdovém tarifu Příplatky: za práci přesčas (základní mzda + 25% navíc), ve svátek (50%), jiné příplatky (práce ve zhoršeném prostředí, v noci) Prémie a […]

číst více

Daň z přidané hodnoty v účetnictví

plátce DPH a jeho povinnosti náležitosti daňových dokladů, výpočet DPH účtování o DPH v podvojném účetnictví, v jednoduchém UCT přiznání DPH Předmět daně: podléhá zdanitelné plnění v tuzemsku, zboží z dovozu a nepravidelná mezinárodní autobusová přeprava osob uskutečňovaná zahr. provozovatelem v tuzemsku. Zd. plnění: veškeré výstupy, které jsou výsledkem podn. činnosti uskutečnované v tuzemsku. př. dodání zboží, výr., energie, vody, plynu, převod nemovitostí […]

číst více

Časové rozlišování nákladů a výnosů

V průběhu účetního období dochází často k časovému nesouladu mezi vznikem výdajů a nákladů i příjmů a výnosů. Abychom zjistili správný hospodářský výsledek za příslušné účetní období, musí se do příslušného účetního období zaúčtovat všechny náklady a výnosy, které s ním hospodářsky (časové a věcně) souvisí. Časový nesoulad mezi obdobím, kdy došlo k výdajům a obdobím, s kterým tato změna majetku […]

číst více

Akciové společnosti

Akciové společnosti základní jmění k 1. 1. 2001 činí 2 000 000,–- může ji založit jedna osoba, pokud je právnická, jinak dvě a více osob tvoří se: upsáním akcií (zakladatelé nemají dostatek vlastních zdrojů k vytvoření základního jmění) jednorázovým založením a. s. (zakladatelé mají dostatek vl. zdrojů k vytvoření základního jmění) Založení a. s. zápisem do obchodního rejstříku před zápisem musí: být splaceno 30 % […]

číst více

Zásady vlastní tvorby

Zásoby patří do oběžného majetku, tzn. jedná se o takové složky majetku, u nichž dochází k jednorázové spotřebě nebo se z příslušné činnosti získávají a přeměňují v jiné majetkové složky. Zásoby se zahrnují do nákladů v souladu s účetními postupy jednorázově, a to v okamžiku jejich spotřeby, prodeje, darování a v dalších případech, kdy dochází k jejich úbytku. V účtové osnově jsou v 1. účtové třídě, účtová skupina […]

číst více

Zásoby nakupované – materiál a zboží

Zásoby patří do oběžného majetku, tzn. jedná se o takové složky majetku, u nichž dochází k jednorázové spotřebě nebo se z příslušné činnosti získávají a přeměňují v jiné majetkové složky. Zásoby se zahrnují do nákladů v souladu s účetními postupy jednorázově, a to v okamžiku jejich spotřeby, prodeje, darování a v dalších případech, kdy dochází k jejich úbytku. V účtové osnově jsou v 1. účtové třídě, účtová skupina […]

číst více

Základy účetnictví

Obsah: význam UCT, právní úprava, UCT soustavy, UCT knihy, UCT zápisy, kontrola UCT, opravy UCT zápisů, vnitropodniková směrnice účetní jednotky. Význam UCT Záznamy v účetnictví umožňují kontrolu stavu majetku a hospodaření Poskytuje podklady, které jsou nezbytné při řízení podnikatelské činnosti Poskytují podklady pro vyměření daní Informuje zainteresované osoby a instituce o dění v podniku, je tedy důležité nejen […]

číst více

Účetní uzávěrka

sled činností a postupů, které zabezpečují: správnost a úplnost údajů účetních knih v příslušném účetním období provést inventarizaci majetku a závazků, vypořádat inventarizační rozdíly, tvorba opravných položek opravné položky nižší ocenění (snížení ceny) trvalý charakter 582/112 daň. neuznatelné přechodný charakter – opravné pol. 559/191 tvorba daň. neuz. 191/659 zrušení vyšší ocenění provést časové rozlišení v užším pojetí vyúčtovat dohadné položky […]

číst více

Právní úprava účetnictví

Zásady vedení účetnictví uce upravuje zákon č. 563/1991 Sb. O účetnictví, platí od r. 1992 – formuluje obecné zásady pro vedení účetnictví a definuje pojem ÚJ. ÚJ jsou: všechny právnické osoby a fyzické osoby, které provozují podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost podle zvláštních předpisů ( např. advokáti, lékaři, auditoři…) pokud prokazují výdaje na dosažení zajištění a udržení příjmy […]

číst více