Daň z přidané hodnoty v účetnictví

 • plátce DPH a jeho povinnosti
 • náležitosti daňových dokladů, výpočet DPH
 • účtování o DPH v podvojném účetnictví, v jednoduchém UCT
 • přiznání DPH

Předmět daně: podléhá zdanitelné plnění v tuzemsku, zboží z dovozu a nepravidelná mezinárodní autobusová přeprava osob uskutečňovaná zahr. provozovatelem v tuzemsku.

Zd. plnění: veškeré výstupy, které jsou výsledkem podn. činnosti uskutečnované v tuzemsku. př. dodání zboží, výr., energie, vody, plynu, převod nemovitostí (kromě pozemků,…)

Plátce DPH: osoby, které jsou povinny platit DPH, F a PO, které provádějí zdanitelné plnění. jsou registování u f.u.

 1. povinná registrace (plátce ze zákona)
 2. dobrovolná reg.

ad a)

 • překročení obratu 750000,–- za 3 předcházející po sobě jdoucí kalen. měsíce
 • osoby se registrují do 20. dne kal. měsíce následujícího po měsící, kdy byl překročen stanovený obrat.

obrat

 • v podvojném UCT – výnosy za zdan. plnění
 • v jednochuchém – příjmy za zdan. plnění

osoby, které uskutečňují zd. plnění na základě smlouvy o sdružení pokud celkový obrat v rámci sdr. i mimo něj překročil 750000,–- …..

osoby ve sdružení nejsou plátci, pokud se jeden z nich zaregistruje jako plátce, pak mají povinnost i ostatní.

osoby, které nabívají majetek na základě rozhodnutí o privatizaci

při přeměně spol, nebo družstva, které byly plátcem v jinou formu společnosti, při splynutí jednotlivých subjektů nebo při rozdělení

ad b)

Jakýkoliv subjekt, který provádí zd. plnění pokud nepřesáhne obrat 750000,–-. Žádost může podat kdykoliv.

Povinnosti plátců DPH

 1. evidence: o přijatých zd. plněních v členění na plnění z dovozu a z tuzemska dále v členění podle sazeb DPH (DPH na vstupu)
 2. evidence o uskutečněných ZP v členění na vývoz (zboží, služby, mez. přeprava)v tu­zemsku – v členění podle sazeb a osvobezená plnění (DPH na výstupu)z těchto evidencí se sestavuje přiznání k DPH
 3. povinnost vystavovat daňové doklady

a. běžný daňový doklad

b. zjednodušený daňový doklad – při platbě v hotovosti do 10000,–-

c. doklad o použití

d. splátkový kalendář

e. daňový dobropis

f. daňový vrubopis

 1. vyhotovovat přiznání k DPH a uhradit dan. povinnost. Přiznání se vyhotovuje a daň. povinnost se uhradí do 25. dne násl. měsíce po zd. období. Odevzdat přiznání na FÚ a ve stejném termínu uhradit svoji daň. povinnost.

Sazby DPH

 1. základní sazby 22% – platí u zboží, kromě zboží uvedeného v příloze 1 zákona
 2. snížená sazba 5% se uplatňuje u služeb kromě služeb a prací výrob. povahy uvedené v př. 2

Zdanitelné období §36

 1. měsíční
 2. čtvrtletní

Ad a) povinněpokud obrat plátce v před. kalendářním roce dosáhl 10 mil korun, dobrovolně pokud přesáhl obrat 2 mil. může být plátcem měsíčním

 • daňová povinnost – daň na výstupu je vyšší než daň na na vstupu
 • nadměrný odpočet – daň na výstupu je nižší než daň na vstupu, fú ho vrací plátci DPH, do měsíce po posledním dni odevzdání daň přiznání.

Náležitosti daň. dokladů

Běžný daňový doklad

 • obchodní jméno, sídlo nebo místo podn. osoby, která uskutečňuje ZP
 • daňové identifikační číslo plátce, který uskutečnuje ZP
 • obchodní jméno, sídlo nebo místo podn. pro něhož se uskutečňuje ZP
 • pořadové číslo dokladu
 • rozsah a předmět ZP
 • datum vystavení dokladu
 • datum uskutečnění ZP
 • výše ceny bez daně celkem
 • základní nebo sníženou sazbu daně
 • výši daně celkem zaokr. na desetihaléře nahoru, popř. uvedenou i haléřích

Zjednodušeného daň. dokladu

 • obchodní jméno, sídlo nebo místo podn. osoby, která uskutečňuje ZP
 • daňové identifikační číslo plátce, který uskutečnuje ZP
 • pořadové číslo dokladu
 • rozsah a předmět ZP
 • datum uskutečnění ZP
 • základní nebo sníženou sazbu daně
 • cenu včetně daně celkem

Za správost výpočtu DPH pro účely odpočtu daně odpovídá látce, v jehož prospěch se uskutečňuje zdanitelné plnění, DPH vypočte a uvedde na zjednodušený daň. doklad.

Výpočet DPH

 1. z částky bez DPH
 2. z částky včetně DPH – pomocí koeficientů, zjistíme je dělením součtu 100 a dané sazby danou sazbou. Koef se zaokrouhluje na 4 desetiná místa. Daň zjistime vynásobením příslušného koef. a častký včetně daně, vypočtená daň se zaokr. na desetihaléře nahoru, nebo se nechá v haléřích.

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.