Účtování mezd a dávek nemocenského pojištění

Mzda – odměna za vykonanou práci podle podmínek dohodnutých v pracovní smlouvě

Složení mzdy

 1. Základní mzda:
 1. úkolová – určena množstvím vykonané práce, která se násobí sazbou za jednotku.
 2. časová – závisí na počtu odpracovaných hodin a na mzdovém tarifu
 1. Příplatky: za práci přesčas (základní mzda + 25% navíc), ve svátek (50%), jiné příplatky (práce ve zhoršeném prostředí, v noci)
 2. Prémie a odměny: ke zvýšení motivace zaměstnanců, výše určena interním předpisem
 3. Náhrada mzdy: mzdy za neodpracovaný čas, na které mají pracovníci nárok – dovolená, svátky…

Výpočet mzdy: Čistá mzda = Hrubá mzda – zákonné srážky Částka k výplatě = Čistá mzda – ostatní srážky + nemocenské dávky

Zákonné srážky: jsou zákonem určené, záloha na daň z příjmů, zdravotní a sociální pojištění

Ostatní srážky: se zaměstnancem musí být uzavřena dohoda o srážkách ze mzdy, splácení úvěru, penzijní připojištění…

Nemocenské dávky: při pracovní neschopnosti, ošetřování člena rodiny, provádí je organizace nad 25 zaměstnanců, jinak příslušná správa sociálního zabezpečení.

Výplata mzdy se provádí v penězích, v současné době je na účet peněžního ústavu. Každému pracovníkovi se předává mzdový list – náležitosti: odpracované dny a hodiny, jednotlivé složky Hrubé mzdy, dávky nemocenského pojištění, částka k výplatě, osoby, na které jsou prováděny odpočty a přehled o výdělku pracovníka.

Mzdový list: podklad pro kontrolu daně z příjmů fyzických osob, dávek nemocenského pojištění, pro účely důchodového zabezpečení.

Sociální a zdravotní pojištění: pojistné za zaměstnance – 4,5% zdravotní a 8% sociální

pojistné za zaměstnavatele – 9% a 26%

 • sociální pojistné se odvádí okresní správě sociální zabezpečení
 • zdravotní pojistné se odvádí příslušné zdravotní pojišťovně

Daň z příjmů ze závislé činnosti: 1) Zaměstnanec má podepsáno prohlášení k dani: daň se sráží ve formě zálohy na daň

 1. Zaměstnanec nemá podepsáno prohlášení k dani: pro způsob zdanění je rozhodující výše hrubé mzdy – do 3000 Kč – srážková daň, nad 3000 Kč – záloha na daň

Záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti: je povinná platba, která se sráží v průběhu zdaňovacího období, kdy konečná daňová povinnost není ještě známá a započte se na celoroční daňovou povinnost poplatníka po skončení zdaňovacího období. Záloha na daň se sráží z příjmů zúčtovaných poplatníkovi za kalendářní měsíc při výplatě nebo při připsání mzdy. Základ pro výpočet měsíční zálohy je rozdílný podle toho, zda poplatník podepsal prohlášení k dani.

 1. Poplatník podepsal prohlášení k dani – základ pro výpočet měsíční zálohy se stanoví tak, že od hrubé mzdy se odečte sociální a zdravotní pojištění. Základ daně se sníží o nezdanitelné částky.

Nezdanitelné částky: nezdanitelné minimum, odpočty na vyživované děti žijící v domácnosti s poplatníkem, odpočty na vyživované děti, jsou-li držiteli průkazu ZTP-P, odpočet na částečnou invaliditu poplatníka, na plnou invaliditu poplatníka, pro držitele průkazky ZTP-P, pro studenta

 1. Poplatník nepodepsal prohlášení k dani a jeho měsíční mzda je vyšší než 3000 Kč – od hrubé mzdy se odečte pojistné a po odpočtu se zdanitelná mzda zaokrouhlí na celé stokoruny nahoru. Vypočtená daň musí být nejméně 20%.

Srážková daň: uplatnit tuto daň zvláštní sazbou 15% lze u příjmů plynoucích zaměstnanci od zaměstnavatele, jejichž úhrnná výše nepřesáhne v kalendářním měsíci částku 3000 Kč a zaměstnanec neuplatňuje nezdanitelné částky ze základu daně. Zdanitelná mzda se zaokrouhluje na celé koruny dolů a z takto zaokrouhlené částky se vypočítá srážková daň ve výši 15%.

Mzdová evidence: povinnost plátců, kteří vyplácejí příjmy ze závislé činnosti, vést evidenci o výplatách na mzdových listech

Náležitosti mzdové evidence: poplatníkovo jméno, rodné číslo, bydliště jména a RČ osob, které poplatník uplatňuje pro snížení základu daně, výši jednotlivých odčitatelných částek ze základu daně s uvedením důvodu jejich uznání. Každý měsíc: počet dnů výkonu práce, úhrn zúčtovaných mezd, výši pojistného, které je povinen srazit plátce ze mzdy poplatníka, základ pro výpočet daňové zálohy měsíční sazbou, nezdanitelné částky ze základu daně pro výpočet daňové zálohy, zdanitelnou mzdu pro výpočet daňové zálohy, výši sražené zálohy na daň. Za kalendářní rok je nutné uvést úhrnné součty výše uvedených údajů.

Účtování mezd:

Zaúčtování hrubé mzdy: 521/331

Sociální pojištění zaměstnance: 331/336/100

Nárok na nemocenské dávky: 336/100/331

Zdravotní pojištění zaměstnance: 331/336/200

Daň z příjmů zaměstnance: 331/342

Srážky ve prospěch jiných osob: 331/379

Srážky ve prospěch podniku za manka a škody: 331/335

Výplata mzdy: 331/211,221

Sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatele: 524/336

Ostatní závazky a pohledávky vůči zaměstnancům: mohou vzniknout, pokud zaměstnanci proplatíme služební cestu či nákup v maloobchodě předem. Nebo pokud vznikne manko nebo škoda a náhradu předepíšeme zaměstnanci. Pohledávku účtujeme na účet 335 – Pohledávky za zaměstnanci.

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.