Právní úprava účetnictví

Zásady vedení účetnictví

  • uce upravuje zákon č. 563/1991 Sb. O účetnictví, platí od r. 1992 – formuluje obecné zásady pro vedení účetnictví a definuje pojem ÚJ.

ÚJ jsou: všechny právnické osoby a fyzické osoby, které provozují podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost podle zvláštních předpisů ( např. advokáti, lékaři, auditoři…) pokud prokazují výdaje na dosažení zajištění a udržení příjmy pro daňové účely (FO podnikající není ÚJ, jestliže pro daňové účely uplatňuje výdaje %).

  • zásady vedení uce: pravidla, kterými se řídí ÚJ při vedení účetnictví a při sestavování uce závěrky
  1. Zásada uce jednotky – spočívá ve vymezení ÚJ jako uzavřeného celku a týká se vymezení místního, časového a věcného
  2. Zásada nepřetržitosti trvání ÚJ – při účtování a sestavování uce závěrky předpokládáme neomezené trvání ÚJ. (pokud nepřetržité trvání by nebyl zajištěno, je nutné přizpůsobit tomu oceňování majetku)
  3. Zásada nezávislosti jednotlivých uce období – ÚJ musí vyjádřit všechny skutečnosti, které s běžným uce obdobím souvisí (časové rozlišení nákladů, výnosů, příjmů a výdajů)
  4. Zásada objektivity (reálného zobrazení skutečnosti) – uce musíme vést: – úplně (všechny uce případy běžného období)
  • průkazně (přísná dokladovost)
  • správně (dodržovat povinnosti v zákonech)

5. Zásada bilanční kontinuity – konečné stavy k 31.12. běžného období se rovnají počátečním stavům 1.1. následujícího období (rozvahové účty)

6. Zásada oceňování majetku a závazků a stálosti metod oceňování odpisování

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.