Akciové společnosti

Akciové společnosti

 • základní jmění k 1. 1. 2001 činí 2 000 000,–-
 • může ji založit jedna osoba, pokud je právnická, jinak dvě a více osob
 • tvoří se:

upsáním akcií (zakladatelé nemají dostatek vlastních zdrojů k vytvoření základního jmění) jednorázovým založením a. s. (zakladatelé mají dostatek vl. zdrojů k vytvoření základního jmění)

Založení a. s.

 • zápisem do obchodního rejstříku
 • před zápisem musí:
 1. být splaceno 30 % vkladů upsaných v penězích a splaceny všechny peněžité vklady (budovy, pozemky…)
 2. konala se ustavující valná hromada
 3. byly vytvořeny orgány společnosti (Představenstvo, Dozorčí rada)
 4. byly schváleny stanovy společnosti (upravují kdo má jaký vklad, jakým způsobem se bude rozdělovat zisk…)
 • budoucí akcionář je povinně vyplatit alespoň 10 % nominální hodnoty akcií peněžních plateb jako jistinu
 • a. s. vzniká dnem zapsání do obchodního rejstříku a sestavuje se zahajovací rozvaha
 • zápisem do obchodního rejstříku, otevírá a. s. účetní knihy

A Zahajovací rozvaha P

BÚ 700 000,–- Základní jmění 2 000 000,–-

Pohledávka za upsané vl.

jmění 1 300 000,–-

součet aktiv 2 000 000,–- součet pasiv 2 000 000,–-

Základní jmění

 • je součástí vlastního jmění
 • tvoří ho peněžité i nepeněžité vklady
 • o jeho zvýšení nebo snížení rozhoduje valná hromada
 • je rozděleno do určitého počtu akcií o určité nominální hodnotě

Vlastní jmění

 • základní jmění
 • ostatní kapitálové fondy
 • fondy ze zisku
 • nerozdělený zisk
 • HV ve schvalovacím řízení
 • emisní ažio

Zvýšení základního jmění

 1. veřejné upsání dalších akcií
 2. z majetku spol. převyšující zákl. jmění
 3. vydání obligací s předkupním právem na získání akcií

Upsáním dalších akcií

 • podmínka: musí být splaceny všechny dříve upsané vklady (353 bude vykazovat nulový zůstatek)
 • základní jmění je nutno sledovat v analytické evidenci na účtech 411/1 – Základní jmění zapsané do obchod. rejstříku a 411/2 – Základní jmění upsané, ale dosud nezapsané do obchodního rejstříku
 • při upsání akcií musí být zaplacena jistina ve výši 10 % vkladů upsaných v penězích

411 Základní kapitál 413 Ost. kapitál. fondy 353 Pohl. za upsané vl. jm. 379 Jiné závazky 221 BÚ

zápis do OR upsání (emise) akcií vyúčtování jistiny zaplacení jistiny

v nominální hodnotě (převod zaplac. jistiny) akcionářem (10 %)

úhrada upsaných akcií

(akcionář zaplatil formou peněžního vkladu)

Akcionáři mohou po souhlasu valné hromady uhradit akcie věcným vkladem tj. hmotným majetkem.

353 Pohledávky za ups. vl. jmění 1.. Zásoby

příjemka

úhrada akcií zásobami v odhadní ceně

0.. Investiční majetek

zápis v zařazení IM

úhrada akcií IM v odhadní ceně

Emise akcií s emisním ážiem

emisní ážio je rozdíl mezi nominální cenou a vyšší tržní cenou akcií

stává se součástí vlastního jmění, ale eviduje se na samostatném účtu 412 – Emisní ážio

411 Základní kapitál 413 Ostatní kapitálové fondy 353 Pohl. za ups. vl. jmění

zápis do OR emise akcií

v nominální ceně

412 Emisní ažio

emisní ažio

Kurzové rozdíly při upisování a splácení akcií

Při upisování a úhradě akcií zahraničními akcionáři mohou vzniknout kurzové rozdíly mezi kursem v den upsání akcií a kurzem v den úhrady akcií.

Kurzové rozdíly během účetního období se účtují přímo do nákladů a výnosů (563,663)

Kurzové rozdíly k 31. 12. se účtují jako časové rozlišení (386, 387).

Snížení základního jmění

Je především z důvodu ztráty vzniklé při zjištění hospodářského výsledku.

Snížení ovlivní hodnotu akcií a vl. zdroje krytí

 1. Snížení nominální ceny akcií bez jejich výměny

431 HV ve schval. řízení 411 Základní kapitál

úhrada ztráty snížením ZJ

429 Neuhraz. ztráta min. let

úhrada ztráty snížením ZJ

 1. Snížení ZJ s výměnou akcií za akcie s nižní nominální cenou

(shodné účtování s bodem 1)

 1. Snížení ZJ s vykoupením akcií

Představenstvo nebo los určí akcie, které se budou vykupovat. Do tří let se musí akcie opět prodat nebo zničit.

 1. výkup akcií s pozdějším prodejem

661 Tržby z prodeje CP 221 BÚ 252 Vlastní akcie 561 Prodané cenné papíry

prodej akcií výkup vl. akcií úbytek prodaných akcií

prodejní cena nákupní cena nákupní cena

 1. výkup akcií s pozdějším zničením

221 BÚ 252 Vlastní akcie 413 Ostatní kapitálové fondy

výkup akcií v nákupní ceně zničení akcií

668 Ostatní finanční výnosy

rozdíl mezi nákupní

a nominální cenou

(nákupní < nominální)

Nominální cena akcií je menší než nákupní cena. Rozdíl se účtuje na 568 – Ostatní finanční náklady.

S. r. o.

 • základním jměním od 1. 1. 2001 bude 200 000,–-
 • s. r. o. vzniká na základě společenské smlouvy mezi společníky
 • zápis do obchodního rejstříku jestliže na každý peněžitý vklad společníka bylo splaceno nejméně 30 % a celková hodnota vkladu činila minimálně 50 000,–-
 • účtuje se shodně s a. s.

Družstvo

 • vzniká zápisem do obchodního rejstříku, zapisuje se pouze část určena stanovami (min 50 000,–-)
 • v okamžiku zápisu musí být splaceno nejméně 50 %
 • základní jmění je tvořeno souhrnem členských vkladů

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.