Účetní uzávěrka

 • sled činností a postupů, které zabezpečují:
 1. správnost a úplnost údajů účetních knih v příslušném účetním období
 • provést inventarizaci majetku a závazků, vypořádat inventarizační rozdíly, tvorba opravných položek

opravné položky

nižší ocenění (snížení ceny) trvalý charakter 582/112 daň. neuznatelné

přechodný charakter – opravné pol. 559/191 tvorba daň. neuz.

191/659 zrušení

vyšší ocenění

 • provést časové rozlišení v užším pojetí
 • vyúčtovat dohadné položky aktivní a pasivní – příjem na sklad ve smluvní ceně (odhad)

rezervy 451/552 652/451

 • vyúčtovat kurzové rozdíly
 • vyúčtovat odpisy a materiál na cestě
 • v případě evidence zásob způsobem B – příslušné úč. zápisy
 1. formální správnost účtování
 • sestavit předvahu, kontrolní soupisku AE
 1. výpočet daně z příjmů (mimoúčetně) a její zaúčtování
 2. uzavření účetních knih
 • zjištění obratů stran MD a D jednotlivých syntetických účtů
 • rozvahové účty – zjištění KS, převod na účet 702 Konečný účet rozvažný
 • výsledkové účty – převod obratů na účet 710 Účet zisků a ztrát
 • vyúčtování hospodářského výsledku – zjištění HV na účtě 710 a jeho převod na účet 702

Účetní závěrka

 • vyhotovení účetních výkazů
 • je přílohou k daňovému přiznání
 • sestavuje se na podkladě účetnictví (1× ročně – řádná, popř. mimořádná)
 • tvoří ji 3 výkazy: Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát (výsledovka), Příloha

rozvaha, výsledovka – forma a obsah výkazů jsou upraveny MF ČR

forma: oficiálně schválené tiskopisy

obsah: stejný jako účty 702, 710, ale jiné předepsané členění

 • v plném rozsahu – podniky podléhající auditu ze zákona
 • ve zkráceném rozsahu – ostatní
 • ve dvojím provedení: 1× finančnímu úřadu, 1× rok. statistické správě

Příloha – 1× fin. úřadu

obsah:

 • obecné údaje charakterizující podnik
 • informace o používaných účetních metodách a obecných účetních zásadách
 • doplňující informace k rozvaze a výsledovce (rezervy)
 • přehled o peněžních tocích (pouze práv. osoby podléhající auditu)

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob

Komu: Správci daně – příslušný finanční úřad

Termíny:

31. 3.

30. 6. – poplatníci, kteří ze zákona podléhají auditu

 • poplatníci, kteří mají daňového poradce (31. 3. musí být u správce daně uložena plná moc)

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.