Investiční majetek

investiční majetek je dlouhodobého charakteru (doba používání je delší než 1 rok)

členíme jej na: hmotný investiční majetek, nehmotný investiční majetek, finanční investice Hmotný investiční majetek

 1. HIM – doba životnosti delší než 1 rok

cena vyšší než 40 000 Kč vždy sem patří budovy a pozemky odpisovaný (budovy, stroje, zařízení, dopr. prostř., inventář) neodepisovaný (pozemky, umělecká díla)

 1. Drobný hmotný investiční majetek

cena menší, nebo rovna 40 000 Kč doba životnosti delší než 1 rok

 1. Technické zhodnocení

modernizace, rekonstrukce, nástavby, přestavby Nehmotný investiční majetek

 1. NHIM

cena větší než 60 000 Kč doba delší jednoho roku software, know-how, goodwill (dobré jméno podniku), licence

 1. Drobný nehmotný investiční majetek

cena nižší, nebo rovna 60 000 Kč doba používání delší než 1 rok

 1. Zřizovací náklady

náklady, které souvisí se založením podniku; poplatky za kolky, za právnické služby

Finanční investice

 • majetkové cenné papíry (akcie, dluhopisy…), úvěrové cenné papíry (obligace)
 • doba držení delší než 1 rok
 • patří sem: nemovitosti a um. díla, která podnik nakupuje za účelem uložit dočasně volné peníze, nebo za účelem obchodovat s nimi

Oceňování investičního majetku

1. Pořizovací cena u nakupovaného INV maj cena pořízení + vedlejší pořiz. náklady (clo, doprava, instalace, montáž, úroky do doby uvedení investice do užívání)

2. Vlastní náklady zjistíme je v kalkulaci vlastní výroba

3. Reprodukční pořizovací cena u darovaných nebo u přebytků INV maj. můžeme ji zjisti sami cena jakou má INV maj. v době, kdy o něm účtujeme cena zjištěná podle zvláštních předpisů, nebo soudním znalcem

4. Cena pořízení u cenných papírů Evidence investičního majetku

 • v účtové třídě 0 – Investiční majetek

01 – NIM 02 – HIM odpisovaný 03 – HIM neodpisovaný

 • základní evidenční jednotkou je inventární předmět
 1. jednotlivý předmět – auto
 2. ucelené zařízení – počítač
 3. soubor předmětů – výrobní linka
 • inventární předměty se evidují na inventárních kartách,které jsou analytickou evidencí k účtům investičního majetku
 • investiční majetek se zařazuje do užívání na základě Zápisu o zařazení investičního majetku do používání
 • vyřazuje se na podkladě Zápisu o vyřazení investičního majetku z používání

Drobný hmotný a nehmotný investiční majetek

 • účetní jednotka sama rozhodne o způsobu evidence tohoto majetku
 • jako investiční majetek se eviduje na účtech 028 nebo 018
 • eviduje se po celou dobu používání na inventární kartě a odepisuje se najednou jako 100 %

Co má obsahovat Inventární karta

 • název, inventární číslo, pořizovací cena, datum a způsob pořízení, způsob odepisování, odpisová skupina, výše odpisů, datum a způsob vyřazení

Odepisování investičního majetku

 • INV maj. se postupně opotřebovává, opotřebení se vyjadřuje formou odpisů
 • oprávky je součet odpisů od počátku odepisování
 • odpisy daňové – podle zákona o dani z příjmu
 1. lineární (rovnoměrné)
 2. degresivní (zrychlené)
 • odpisy účetní zohledňují skutečnou dobu používání INV maj. v podniku
 • účetní jednotka stanovuje odpisový plán, kde je přehled INV maj. (odepisovaného), odpisové sazby a odpisy
 • způsob výpočtu záleží na účetní jednotce, většinou se odepisuje každý rok stejná částka
 • v účetnictví se účtují účetní odpisy
 • rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy se promítne v hospodářském výsledku, ze kterého se bude počítat daň z příjmu
 • pokud je INV maj. v evidenci k 31.12., uplatní se odpis za celý rok (bez ohledu na to, kdy byl v roce pořízen)
 • pokud dojde k vyřazení INV maj. během roku z důvodu opotřebení, prodeje nebo škody. lze uplatnit k 31.12. odpis ve výši jedné poloviny

Pořízení investičního majetku

 1. dodavatelským způsobem
 2. vlastní výrobou
 3. darem
 4. bezplatným převodem
 5. leasingem (pronájmem)

Zálohy na pořízení investičního majetku

 • při nákupu investičního maj. může dodavatel před vyfakturováním požadovat zálohu na budoucí dodávku. Záloha se považuje za investiční maj., po vyfakturování dodavatelem se záloha vyúčtuje

Pořízení investičního majetku vlastní výrobou

Pořízení investičního majetku darem

 • investiční majetek získaný darem zvyšuje jmění účetní jednotky
 • oceňuje se reprodukční pořizovací cenou

Pořízení investičního majetku bezplatným převodem

Pořízení investičního majetku leasingem

 • finanční leasing – dlouhodobý pronájem (minimálně 3 roky), na konci pronájmu investičního majetku přechází bezplatně do majetku účetní jednotky nebo se odkoupí
 • pronajímatel – leasingová firma (vlastník investičního majetku)
 • nájemce – účetní jednotka
 • leasingová smlouva je smlouva mezi nájemcem a pronajímatelem,kde je stanovena služba a její úhrada
 • nájemce platí zálohu (akontaci) a po další stanovenou dobu jednotlivé splátky

Akontace a splátky

 1. bezplatný převod investičního majetku na konci leasingu
 2. odkoupení investičního majetku na konci leasingu

Akontace a splátky se musí časově rozlišit, aby do příslušného účetního období přepadla jen určitá část nákladů. Pronájem investičního majetku zahrnujícího movité i nemovité věci (komplexní pronájem) pronajímatel – neodepisuje, převede investiční majetek do finančních investic nájemce – zařadí investiční majetek do svého majetku a odepisuje

Pronajímatel

Úhrada od nájemce = nájem + odpisy

Nájemce

nájemce převede budovy a stroje do investičního majetku a oprávek, účtuje odpisy, které vrací pronajímateli

Financování investičního majetku z úvěru

pokud účetní jednotka nemá vlastní peněžní prostředky na financování investic, může požádat banku o poskytnutí úvěru

 1. krátkodobý bankovní úvěr (překlenovací) zpravidla převede banka na běžný účet, účetní jednotka hradí sama z BÚ
 2. dlouhodobý bankovní úvěr (účelový) banka zpravidla hradí za účetní jednotku přímo z bankovního úvěru

banka za poskytnutí úvěru účtuje úroky a bankovní poplatky

 1. krátkodobý úvěr
 2. dlouhodobý úvěr

Když nemáme oba výpisy, použijeme Peníze na cestě. Úroky + bankovní poplatky (výlohy)

Úroky placené z úvěru před zařazením investičního majetku do používání jsou náklady spojeným s pořízením, tvoří součást pořizovací ceny a účtují se na 04 – Pořízení investic. Úroky placené po zařazení investičního majetku do používání jsou finanční náklady na účtu 562 – Úroky

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.