Základy účetnictví

Obsah: význam UCT, právní úprava, UCT soustavy, UCT knihy, UCT zápisy, kontrola UCT, opravy UCT zápisů, vnitropodniková směrnice účetní jednotky.

Význam UCT

Záznamy v účetnictví umožňují kontrolu stavu majetku a hospodaření

Poskytuje podklady, které jsou nezbytné při řízení podnikatelské činnosti

Poskytují podklady pro vyměření daní

Informuje zainteresované osoby a instituce o dění v podniku, je tedy důležité nejen pro podnikatele, ale i pro vnější styk.

Předmět UCT – zjišťování a zachycování stavu a pohybu majetku, závazků a jmění, nákladů, výnosů a výsledku hospodaření.

Právní úprava UCT

Zákon o UCT

Postupy vedení podvojného účetnictví

Zákon o dani z příjmů

Zákon o dani z přidané hodnoty

Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

Zákon ČNR o správě daní a poplatků

UCT soustavy a jejich charakteristika

Jednoduché účetnictví (daňové UCT) – pro menší UCT jednotky (podnikatelé nezapsaní v obchodním rejstříku, rozpočtové organizace, politické strany, nadace, spolky, církve apod.) daňové UCT, sleduje pouze příjmy a výdaje v rozdělení na zahrnované a nezahrnované do základu daně.

Podvojné účetnictví – pro větší UCT jednotky (podnikatele zapsaní v obchodním rejstříku, a.s., společnosti s.r.o., ostatní obchodní společnosti a družstva). Sleduje náklady, výnosy, hospodářský výsledek, majetek a všechny zdroje jeho krytí.

Účetní knihy

Podvojného UCT

deník – chronologicky seřazené operace.

hlavní kniha – soustava syntetických účtů pro zachycení změn, které účetní operace vyvolávají

knihy analytické evidence – podrobné rozvedení syntetických účtů

Jednoduchého UCT

peněžní deník – účetní případy o pohybu peněz v hotovosti a na BÚ, převody peněz mezi pokl. a BÚ, nepeněžní uzávěrkové operace.

knihy pohledávek a závazků – kniha přijatých faktur, kniha vystavených faktur, evidence přijatých záloh, evidence poskytnutých záloh, aj.

pomocné knihy o ostatních složkách majetku a závazcích z pracovně právních

vztahů – kniha zásob a skl. karty, pokladní kniha, kniha pro evidenci cenin, aj. UCT Zápisy

  • zápisy v účetních knihách se provádějí česky, srozumitelně a přehledně na základě přezkoušených účetních dokladů.

členění účetních zápisů:

časové – v časovém pořadí jak vznikly – deník

věcné – třídíme podle obsahu, z věcného hlediska – hlavní kniha

jednoduché – jeden zápis na MD a jeden na D

složené – více zápisů na jedné, případně na obou stranách

Kontrola UCT zápisůz hlediska:

formálního – zda je dodržena podvojnost, shoda obratu deníkového a obratů MD a D na účtech (předvaha), zda součet analytických účtů odpovídá syntetickému (kontrolní soupiska)

věcného – zda účetní případy odpovídají skutečnosti – souvztažnosti (inventarizace)

Opravy UCT zápisů

účetním způsobem (úplné storno, částečné storno, doplňkový zápis)

neúčetním způsobem – přeškrtnutí původního zápisu, je nutné připojit datum a podpis

Vnitropodniková směrnice UCT jednotky

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.