Výchovné styly, vliv médií, brainwashing

Názory na výchovu v minulosti názor na dítě z pohledu behavioristů = dítě se rodí jako TABULA RASA – nepopsaná deska a výchovným působením z něj jde udělat cokoliv, hl. role byla připisována VÝCHOVA Watson: dejte mi tucet zdravých dětí a já vám zaručím, že z každého udělám specialistu, jakého vhodně zvolím současný názor: dřívější názor je překonán, […]

Názory na výchovu v minulosti

 • názor na dítě z pohledu behavioristů = dítě se rodí jako TABULA RASA – nepopsaná deska a výchovným působením z něj jde udělat cokoliv, hl. role byla připisována VÝCHOVA
 • Watson: dejte mi tucet zdravých dětí a já vám zaručím, že z každého udělám specialistu, jakého vhodně zvolím
 • současný názor: dřívější názor je překonán, jsou více prozkoumány zákony dědičnosti a jejich vliv na další chování jedince, na utváření jedince má kromě výchovy vliv i DĚDIČNOST

4 základní typy výchovy v rodině (Schäfer)

 • ZANEDBÁVAJÍCÍ VÝCHOVA

– výchovné postupy: nezúčastněnost, lhostejnost, zanedbávání

– výsledek u dítěte: odmítání soc. pravidel, vzpurnost, agresivita

 • OCHRANÁŘSKÁ VÝCHOVA

– výchovné postupy: dobromyslnost, ochranářství, shovívavost, přivlastňování

– výsledek u dítěte: závislost, poslušnost, podřízenost, malá tvořivost, emoční labilita, nesamostatnost, malá sebejistota, egocentrismus

 • AUTORITÁŘSKÁ VÝCHOVA

– výchovné postupy: vyžadování, autoritářství, diktátorství, tvrdé tresty, přísná disciplína

– výsledek u dítěte: problémy ve spol. životě, autoagresivita (agresivita namířená proti vlastní osobě), ostýchavost, svárlivost, neschopnost kompromisů,                 vnitřní netolerance

 • DEMOKRATICKÁ VÝCHOVA

– výchovné postupy: svoboda, demokratičnost, mírné zdůvodněné tresty, podpora vědomí a sounáležitost s rodinou a podíl rozhodování se

– výsledek u dítěte: aktivita, nezávislost, tvořivost, otevřenost, dobré fungování ve spol., emoční vyrovnanost, cílevědomost, zdravé sebevědomí

 

Nežádoucí výchovné postupy:

 • přílišné rozmazlování, nebo zakazování
 • ponižování (před ostatními)
 • nadměrné kritizování
 • neprojevování lásky
 • křičení na dítě, fyzické tresty
 • nadměrné nucení dítěte do něčeho
 • plnění si svých snů skrz dítě
 • přílišné ochraňování
 • mluvení za dítě
 • týraní (psychické vydírání)
 • sexuální zneužívání
 • zanedbávání se, nestarání se o dítě
 • podmíněná láska (budu tě mít ráda když…)
 • nezájem rodičů o dítě

Podle Zdeňka Matějčka není takovým zlem přísná výchova, je-li přiměřená a stálá, jako výkyvy ve výchově (chvíli vztek, pak shovívavost), dítě neví, jakou má očekávat reakci, je nejisté a ustrašené. CHOVÁNÍ RODIČŮ JE PRO D. VZOREM!!!

 

Psychologie masových jevů, znaky davového chování

= psychologie masových jevů je jedním z předchůdců sociální psychologie

= první ucelené zpracování psychologie davu zpracoval u francouzský sociolog Gustav Le Bon

= člověk se ve větším kolektivu chová jinak, než by se choval individuálně. Vykazuje   kolektivní chování

Typické znaky masového (davového, kolektivního) chování:

a)     je to skupinové chování, dochází k „deindividualizaci“

b)     vzniká spontánně

c)     vyvíjí se neplánovitě

d)     je relativně neorganizované a nepředpověditelné

e)     je závislé na vzájemném podněcování mezi zúčastněnými

f)      projevuje se výraznou emocionalitou, citovou nákazou a sugestibilitou

BRAINWASHING

 • v určitých skupinách může docházet k tzv. „vymývání mozků = brainwashing“ = někdo se snaží ovládnout myšlení, chování, pocity druhých
 • POZOR!!! V dnešní době se tato forma manipulace často skrývá za „psychologii“!!!
 • časté v sektách (např. scientologická církev, Svědkové Jehovovi – nutí člověka podřídit se předpisům) – setkáváme se s tím i u reklam, v politice apod.

VLIV MÉDIÍ

 • mají možnost oslovit a ovlivnit „masy
 • zprostředkovávají zábavu, vědomosti, rady
 • předávají hodnoty a normy (pozor! – ideál krásy, konzum, nevěra jako norma apod.)
 • mají moc nad jedinci, kteří je „konzumují“, člověk má přirozený strach z odlišnosti, cítí se jistěji není-li odloučen od „stáda“
 • konzumující jedinci jsou v závislém vztahu (riziko: snadno ovlivnitelní jedinci, děti…)
 • média či jejich vlastníci rozhodují o tom, které informace budou zveřejněny a jakým způsobem!
 • zdůrazňování senzací vytržených z kontextu – čím brutálnější a šílenější zprávy, tím více lidí je čte, sleduje

Dítě a televize, počítač (mobil, tablet…)

 • budí pozornost dětí (zvuky, měnící se obrázky)
 • do osmi let si dítě nespojuje časté střihy a střídání děje do jednoho filmu, vnímá je jako jednotlivé epizody
 • až kolem 11. roku začne rozlišovat mezi reálným a fiktivním!
 • napodobuje děj
 • stává se rychle závislým
 • tato média podporují PASIVITU  dětí, hledání rychlého uspokojení bez vlastní snahy, aktivity
 • média nerozvíjejí sociální dovednosti dětí (navázání kontaktů, spolupráce, řešení konfliktů apod.)

Hypotézy (domněnky) o škodlivosti televize, počítačových her apod.

1) teorie učení (přebírání chování modelu)

2) katarze (zažívaná agrese při sledování zvyšuje agresivitu = „nabudí člověka“ a zvyšuje chuť chovat se agresivně)

3) habituace (= přivykání; časté zobrazování násilí jedince otupuje, agresivní chování člověku připadá normální)

POZOR!

 • je potvrzeno, že hodně času tráveného hraním počítačových her a sledováním pornografie vede k tomu, že se jedinec přestává snažit v běžném životě a běžné činnosti/partnery/ situace začíná vnímat jako nudné
 • na internetu je dosažení cíle či uspokojení mnohem jednodušší, než v reálném životě!!!
 • má to negativní dopad na snahu jedince něčeho dosáhnout i na partnerské vztahy! 
 • dítě, které tráví hodně času hraním počítačových her se chová velmi podobně, jako dítě s ADHD (dítě s poruchou osobnosti a hyperaktivitou)!
 • snadnější je mít od začátku (raného dětství) nastavená pravidla pro hraní, než se je snažit časem vytvořit
 • rodič je zodpovědný za své dítě…

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.