Pedagogika

Formy výchovy a vzdělávání

1. ŠKOLNÍ -  školní výchova by měla poskytovat jedinci souhrnný systém základních informací -  školy byla a bude základní výchovně-vzdělávací institucí Výchova v rámci vyučování – vyučování v jednotlivých předmětech (zahrnuje jak získání nových informací, tak humanizaci) Výchova v mimo vyučovacích aktivitách – mohou být realizovány ve spolupráci s některými společenskými organizacemi a kulturními institucemi …

číst více

Temperament, charakter a morálka

Temperament – definice: = je soustava psychických vlastností, které se projevují intenzitou reagování (v chování a prožívání), zvláště silou a rychlostí střídání těchto akcí = soubor vlastností, které rozhodují o tom, jak silně reagujeme a jak rychle se reakce střídají = je převážně vrozený, lze jej ovládat pouze do určité míry (sebevýchovou) Různé teorie temperamentu podle: …

číst více

Činitelé výchovně vzdělávacího procesu – osobnost učitele, učební styly žáků

Činitelé výchovně vzdělávacího procesu jsou takové faktory, které u dětí v mateřské škole, ale také na základní, střední atd. ovlivňují to: Příklad -           jak se dítě do školy těší, nebo netěší (jestli se mu ve škole, líbí, nebo nelíbí) -           jak rychle se dokáže novou látku naučit…atd. …

číst více

Pozornost, emoce, verbální komunikace

Definice pozornosti: je to psychický stav, který zajištuje po určitou dobu soustředění člověka na jeden jev, nebo jednu činnost (od všímání si až po pozorování) Typy pozornosti: 1)      SPONTÁNNÍ (bezděčná) = za její fyziologický základ se považuje ORIENTAČNĚ PÁTRACÍ REFLEX (u zvířat i u lidí, orientujeme se v okolí, vnímáme nebezpečí, je-li podnět významný následuje reakce-útěk, …

číst více

Obecná didaktika

Didaktika – z řeckého slova „didaskein“ (učit, vyučovat, poučovat) Pojem didaktika z pohledu významných pedagogu: -          zakladatel didaktiky – Marcus Fabius Quintiliamus: škola hrou přiměřená věku dítěte, zakazuje tělesné tresty, podpora talentu dítěte -          v 17. století W. Ratke (didaktika – umění vyučovat) -          J. A. Komenský: dílo „Didaktika …

číst více

Učení a paměť

Pojem učení a jeho hlavní funkce: - dospění ke znalostem - není aktivita spojená pouze se školou, probíhá VĚDOMĚ i NEVĚDOMĚ v průběhu celého života - jde o získávání DOVEDNOSTÍ, ZNALOSTÍ a NÁVYKŮ Hlavní funkce: aktivně se vyrovnat s prostředím Metody efektivního učení: Klidné prostředí Střídat aktivitu s odpočinkem Znát svůj styl učení Výpisky, grafy, podtrhávání Porozumění dané látce, neučit se …

číst více

Kurikulum a základní pedagogické dokumenty

-       z latinského slova Curriculum – běh, závodiště, závodní dráha -       není znán jen v pedagogice, ale používá se i v jiných oborech Významy Kurikula kurikulum jako psaný dokument (RVP, ŠVP, projekt, plány, vyučování, příprava učitele) všechny zkušenosti, které žák získal ve škole -        ty, které se naučil v lavici -  …

číst více

Režim dne, biologické rytmy, únava a spánek, neverbální komunikace

Vysvětlení základních pojmů: Režim dne je vlastně takový JÍZDNÍ ŘÁD, jsou to opakující se činnosti během dne. Co je v RD důležité: - střídat aktivitu s odpočinkem, aby nedocházelo k přetěžování organismu - opakovat jednotlivé složky režimu pravidelně - přizpůsobit aktivitu s odpočinkem a biologickým rytmům Biologické rytmy Biorytmy = pravidelně se opakující změny, které probíhají v org. jsou: -vrozené (geneticky podmíněné) - …

číst více

Pedagogika jako věda

Termín Pedagogika se začal používat v antickém Řecku = Pais (dítě) + agóge (vedení). Paidagogos: vzdělaný otrok, který pečoval v bohatých rodinách o děti, vodil je do školy a chránil před ostatními otroky, vzdělávali se jenom chlapci Historický pohled na pedagogiku: Pedagogika se vyčlenila z filozofie v 19. století. Tuto novou vědu zprvu nikdo neuznával. …

číst více

Psychologie jako věda a metody jejího zkoumání

pojem psychologie: složenina PSYCHÉ (duše) a LOGOS (věda) Psychologie je věda o duši. Předchůdcem psychologie je filozofie. Vznik psychologie: STAROVĚK – duše a tělo -        1. olympijské hry -        filozofové z Řecka: Platón, Aristotelés -        filozofové z Říma: Cicero, Marcus Aurelius -        důraz na tělo i duši (KALOKAGATHIA …

číst více