Pedagogická diagnostika

Pedagogická diagnostika a její význam

1.     Diagnóza – výsledek zkoumání, aktuální stav (nemoc, poruchy vnímání)

2.    Diagnostikování – je to proces zjišťování aktuálního stavu

- určujeme diagnózu

3.     Diagnostika – z pojmem se setkáváme v mnoha disciplínách (lékařství, psychologie, pedagogika, technické obory)

4.     Pedagogická diagnostika – nejedná se o jednorázovou, ale dlouhodobou náležitostí

 

Složky pedagogické diagnostiky

Obsahová  – vědomosti, dovednosti, návyky – zjišťuje jejich úroveň

Procesuální – zjišťuje jaký má výchova a vzdělávání vliv na žáka a jak jej ovlivňuje

 

Kdo provádí diagnostiku?

1.     Rodina – provádějí diagnostiku pozorováním a konzultují s kamarády, maminkou, webové diskuze (zdravotní stav, vědomosti a dovednosti, zájmy)

2.     Učitel – povinnosti každého učitele je provádět pedagogickou diagnostiku a pravidelně vést o každém dítěti zájmy o individuálních pokrocích (vyplňovat záznamové archy) – kontroluje česká vzdělávací inspekce

3.     Pedagogicko-psychologická poradna – provádí formální diagnostiku pomocí standardizovaných diagnostických nebo psychologických testu

 

Testy a Knihy

- Jiráskův test školní zralosti

- Test Laterality – Matějíček, Žlab

- Školní zralost – Bednářová, Šmardová

- Diagnostika D předškolního věku – Bednářová, Šmardová

- Vstup do školy – BAAE

 

Typy pedagogické diagnostiky

a)     neformální – provádí učitelka v MŠ každodenně, nikde se nezapisuje, nejčastěji pozorováním, učitelka si to často neuvědomuje

b)     formální – je předem připravena a promyšlená, vedeme záznamy do záz. Archu

c)     normativní – výsledek jedince je srovnáván s výsledky reprezentativního vzorku ve stejné zkoušce př. SCIO

d)     individualizovaná – hodnotíme D pouze ke vztahu k němu samému, všímáme si pokroku, tato diagnostika je nezbytně nutná u dětí se speciálními vzdělávacími potřeby (autisti)

 

Metody pedagogické diagnostiky

1.     Rozhovor

- s rodiči a dítětem

2.     Pozorování

- velmi časté

A. náhodné – neplánuji ho, nic k němu nepotřebuji

B. systematické – musí být naplánované

C. dlouhodobé – v průběhu celého ŠR

D. krátkodobé – př. sledují dítě, jak řeší konflikt

3.     Anamnéza

- získávání informací z uplynulého života

- vidím u dítěte nějaký problém a snažím se z minulosti zjistit příčinu

A. osobní – jak probíhalo těhotenství

- jak probíhal porod

- kdy začalo mluvit, chodit

- zájmy dítěte

B. rodinné – vztahy v rodině

- výchovný styl

- nemoci

- autorita

C. školní – navštěvovalo jinou MŠ

- začlenění do kolektivu

- postavení ve třidě

- jestli chodí s rodiči za jinými dětmi

!S anamnézou musí souhlasit rodič!

!Provádí jí psycholog s: rodičem, dítětem, učitelem, lékařem,..!

4.     Testy

- Jiráskův test školní zralosti

- Test laterality – Matějíček, Žlab

- Test začarované rodiny

5.     Analýza výsledku činnosti

- rozhovor výrobku a obrázku

 

Oblasti diagnostiky

- čeho si paní učitelka všímá, co pozoruje

1.     Fyzický vývoj

- h. motorika (lokomoční pohyby, držení těla, hod míčem)

- j. motorika a grafomotorika (držení tužky, plynulost tahu, spontánní kresba)

- fyzická zralost (jestli váží tolik kolik má, správná výška)

 

2.     Emoční a soc. vývoj

- vztahy mezi dětmi (odloučení od maminky, vztahy s maminkou)

- smysl pro povinnost

- dodržuje pravidla

3.     Rozumový vývoj 

- zraková percepce (vyber z řady obrázku, které tam nepatří)

- sluchová percepce (zvuky k obrázkům, rozeznat veselou a smutnou hudbu)

4.     Sebeobsluha

- pozná si své oblečení

5.     Řeč

- výslovnost, jestli mluví ve větách, šišlání

- slovní zásoba

 

Speciální výchovné potřeby žáku

1.     Žáci nezralý na školu

Dítě musí být připravené na školu v oblasti:

- fyzické – min. 20Kg, 120cm, Filipínská míra – sáhnout na ucho přes hlavu

- rozumové – zraková a sluchová percepce, řeč

2.     Žáci s poruchami pozornosti

- ADHD – Porucha pozornosti s hyperaktivitou

- ADD – porucha pozornosti

3.     Žáci se specifickými poruchami

- dyslexie – zaměňuje písmena b d, lokomotiva-kolomotiva

- dysgrafie – porucha psaní

- dysortografie – gdyž

- dysmuzie – člověk melodii slyší, ale nezapamatuje

- dyspinxie – dítě není schopné výtvarného projevu

4.     Levorucí žáci

5.     Žáci s autismem

 

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.