Dějiny pedagogiky

Pravěk

-        na výchově se podíleli všichni dospělí, nejen rodiče dítěte

-        významné postavení žen ve společnosti

Infanticida = usmrcování a opouštění dětí v tomto období nebylo ničím výjimečným. Důvodem usmrcení mohlo být to, že dítě bylo bráno jak další „hladový krk“, pohlaví, oběť bohům, nebo když se děti narodily nějakým způsobem postižené, nebo s vadou

Hračky = byly zhotovovány a připomínaly pracovní nástroje

Výchova a vzdělávání v období starověku

Řecko

-        Spartě: Sparta má vojenský charakter

Chlapci

 • narození chlapci procházeli vinným testem, pokud se neosypalo, mohlo se v pozdějším věku stát studentem. Pokud se osypalo, bylo například shozeno ze skály
 • zdravé dítě bylo předáno jeho otci a jeho povinností jej bylo vychovávat, nemocné dítě bylo usmrceno
 • o životě dítěte nerozhodoval jeho otec, ale rada starších. Od sedmi let byli chlapci vychováváni mimo domov, kruté tresty a týrání – pokud prošli mohli pokračovat ve studiu
 • v jejich dvaceti letech byl další test (museli zabít může) pokud tak učinili, mohli pokračovat na vojnu, do svých třiceti let
 • od 18 – 20 let tvrdý vojenský výcvik a potom vojenská služba
 • teprve ve 30 letech se stali plnoprávnými občany (mohli se tedy ženit až po 30 roce = tzv. dohodnutá manželství) – v této době byla velmi vysoká úmrtnost

-        Athénách: = cílem  výchovy je KALOKAGÁTIE – ideál krásy

Cílem je harmonický jedinec po tělesné a duchovní stránce a politicky aktivní muž. Nejvyšších vrstev společnosti, otec byl v čele rodiny. Studovali jen chlapci (učili se tělocviku a estetice, vyloučena byla pracovní výchova). Častá byla individuální výchova jedince v domácnosti.

 • do 7 let děti vychovávány doma otroky (rozvoj myšlení pomocí her)
 • od 7 -13 let: výchova rozdělena: Dívky (doma – rodinná výchova), chlapci (ve škole, učili se čtení, psaní, počítání)
 • 13 – 15 let: chlapci přešli do zápasnické školy (palaistry)

 

-        Sofisté (5. stol. př. n. l.) – učitelé moudrosti

-        Sokrates: Učitel Platónův, vedl žáky k tomu, aby vlastním rozumem hledali řešení problémů. Měl velmi ráznou ženu, která se jmenovala Xantipa

-        Platón vyžaduje veřejnou výchovu chlapců i dívek

-        Aristoteles na rozdíl od Platóna vylučuje ze vzdělání dívky

Řím

-        děti nesvobodných – účastnili se pracovního života, vyžadovala se absolutní poslušnost, výchova byla zaměřena na oblast mravní a pracovní

-        děti svobodných – Věnovali se hrám, rozvíjela se tělesná a duševní stránka, cíl a obsah výchovy vycházel z náboženských představ

-        r. 374 = pokrokový římský zákon = zabití dítěte je považováno za vraždu

-        zakladatel didaktiky – Marcus Fabius Quintilianus: Dítě je stvoření, které je dobré, poučuje rodiče k tomu, aby pro své děti vybírali pečlivě chůvy. Věk pro zahájení školní docházky je sedmý rok a u předškolních dětí by měla být rozvíjena paměť.

 

Vzdělávání v období středověku

-        přelom starověku a středověku = obtížné období (časté války, stěhování národů)

-        církev zakládala sirotčince a nalezince, snaha pomoci těmto dětem

-        cílem výchovy: pěstování víry a příprava na posmrtný život

-        zájem o období prenatální = zakázány potraty

-        děti na venkově žily chudým životem – byly často přetěžovány prací

Možné typy škol: 

Církevní – udržovala se tvrdá kázeň a tělesné tresty

Městské školy - učilo se sedmero svobodných umění (trivium + dialektika, rétorika, gramatika) Vznikají z potřeb měst a řemeslníků

Šlechtická výchova – vyučovalo se na hradech.  Chlapec = 7-14 let (páže) 14 – 21 let (zbrojnoš)

Středověké univerzity – první vznikly v Itálii (v Bologni), v Anglii (Oxford). Karlova univerzita (1348)

V čele univerzity stál rektor – 1. voleným rektorem byl Mistr Jan Hus.

 

Výchova a vzdělávání v novověku

Renesanční pedagogika

-        období velkých objevů (knih tisk)

-        návrat k antice = kalokagátie

-        Erasmus Rotterdamský – je po něm pojmenován Erasmus (dílo: Chvála bláznovství)

-        Francois Bacon: požaduje, aby učitel bral ohled na žákovu individualitu

Reformační pedagogika

-        českobratrské školství v českých zemích = Jednota bratrská – učení Petra Chelčického

-        výchova v rodině, české knihy, slabikáře, čeština – jako kazatelský jazyk.

-        jednota bratrská vydávala knihy, učebnice, slabikáře

-        Martin Luther

-        Jan Blahoslav

-        Jan Amos Komenský

Protireformační pedagogika

-        Jezuité

 • svojí výchovou usilovali o upevnění pozic církve
 • zřídili uzavřené internáty (koleje) aby odstranili rušivé vlivy
 • dbali na dobré vybavení škol a prostornost a světlost tříd
 • věnovali pozornost výběru učitelů a dbali o jejich vzdělávání
 • zavedli mírnou disciplínu a laskavé zacházení se žáky
 • dbali na dostatek oddechu (svátky, prázdniny)
 • vzdělání poskytovali bezplatně
 • výuka byla systematicky plánována
 • obsah vzdělávání – “sedm svobodných umění“ (trivium – gramatika, rétorika, dialektika, kvadrivium – aritmetika, geometrie, astronomie a muzika)

Pedagogika pod vlivem osvícenství

-        se opíralo o přesvědčení, že člověk je součástí přírody, žije v přirozeném světě

-        velký důraz je kladen na rozumové poznání, svobodu a nezávislost člověka

-        John Locke

-        J. J. Rousseau

-        J. H. Pestalozzi

 

Pedagogika 19. století

-        vláda Marie Terezie (1740-1780) a jejího syna Josefa II.

-        pro děti 6 – 12 let bylo zpočátku zaváděna vzdělávací povinnost přecházející v povinnost školní docházky

-        roku 1869 byl vyhlášen říšský (Hasnerův) zákon

-        Karel Slavoj Amerling

-        Gustav Adolf Lindner

 

Reformní pedagogika a vznik Alternativního školství

-        vznikla počátkem 20. století jako projev kritiky dosavadního tradičního (herbartovského) způsobu vyučování.

-        pozitiva reformní pedagogiky – podporuje motivaci a aktivitu žáků (projektové vyučování – upouští od tradiční organizace vyučovacích hodin – žáci jsou            na základě určitého úkolu, např. stavby domu, vedeni ke komplexnímu poznávání jevů souvislostí)

-        negativa reformní pedagogiky – upouští od systematičnosti a kázně, což má za následek velké rozdíly ve výsledcích mezi jednotlivými žáky,                                      individualistickým pojetím jsou podceněny společné vzdělávací cíle – přecenění možností dětí (pedocentrismus) vede k mezerám ve vědomostech žáků

 

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.