MS Excel - obecný popis produktu

TABULKOVÉ PROCESORY

slouží k zpracovávání tabulek + tvorba grafů

(C602, WinTab, WinGraf, MS Excel, Quaero, Framework, Lotus 123)

MS EXCEL

 • společnosti Microsoft, součást MS Office

Pojmy:

 • „sešit“ : dokument v Exelu (1 sešit má max. 256 listů)
 • „list“ : obsahuje buňky, mřížky, záhlaví řádků a sloupců, posuvníky a ouška listů
 • „buňka“ : tj. „chlíveček“, do kterého vkládáme nějaká data, vždy je jedna aktivní (max. 32.000 znaků)
 • „sloupec“ : všechny buňky svisle v rovině, mají písmenné a abecední označení (od A – IV)
 • „řádek“ : všechny buňky vodorovně v rovině, mají číselné označení (od 1, max. 65.536 řádků v 1 listu)
 • vkládání (zadávání) dat do tabulky
 • tab (posun o buňku doprava) či shift tab (doleva)
 • kurzorové klávesy
 • myš
 • opravy dat
 • F2
 • Vytvoření grafu (na co je graf? – slouží k publikaci výsledků v tabulkách, druhy grafů? 1 – standardní = sloupcový, pruhový, výsečový, xy bodový, plošný… 2 – vlastní typy…)
 • vybereme si zdrojové pole (shift…+kurzorové klávesy)
 • vložit graf
 • dále upravíme legendu (název grafu, osa x, y, mřížky, popisky dat a další..)
 • když je graf hotov tak klikneme pravým tlačítkem myši na graf a zobrazí se nám možnosti, které nám říkají, co vše můžeme editovat…
 • tabulka
 • upravujeme pomocí formát fuňky
 • „funkce“ (listu)
 • aplikace Microsoft Excel obsahuje mnoho předdefinovaných vzorců neboli funkcí. Pomocí funkcí mohou být provedeny jednoduché nebo složité výpočty. Nejběžnější funkce v listech je funkce SUMA, pomocí níž se sčítají oblasti buněk. I když můžete vytvořit vzorec pro výpočet součtu několika buněk obsahujících hodnoty, funkce listu SUMA počítá s několika oblastmi buněk.
 • „klíčové slovo“
 • „argumenty“
 • výpočet hodnot ze vzorců
 • vzorec je rovnice, která analyzuje data v listu. Vzorce provádějí operace jako sčítání, násobení a srovnávání buněk listu a mohou hodnoty kombinovat. Vzorce mohou odkazovat na jiné buňky ve stejném listu, na buňky v jiných listech stejného sešitu nebo na buňky v listech v jiných sešitech. Následující příklad sečte hodnotu buňky B4 s číslem 25 a potom vydělí výsledek součtem buněk D5, E5 a F5.
 • syntaxe vzorců
 • vzorce počítají hodnoty v určitém pořadí neboli syntaxi. Syntaxe vzorce popisuje proces výpočtu. Vzorec v aplikaci Microsoft Excel začíná znaménkem rovná se (=), za kterým následuje vlastní výpočet. Následující vzorec například odečítá 1 od 5. Výsledek vzorce se zobrazí do buňky. =5–1
 • odkazy na buňku
 • vzorec může odkazovat na buňku. Jestliže chcete, aby jedna buňka obsahovala stejnou hodnotu jako jiná buňka, zadejte znaménko rovná se a odkaz na danou buňku. Buňka obsahující vzorec je takzvaná závislá buňka – její hodnota závisí na hodnotě v jiné buňce. Kdykoli změníte buňku, na kterou vzorec odkazuje, změní se i buňka obsahující vzorec. Následující vzorec násobí hodnotu v buňce B15 číslem 5. Vzorec se přepočítá znovu, kdykoli změníte hodnotu v buňce B15. =B15*5
 • vzorce mohou odkazovat na buňky nebo oblasti buněk, nebo na názvy nebo popisky, které představují buňky nebo oblasti
 • odkazy mohou být: relativní(vzdá­lenost od aktivní buňky), absolutní ($ – nedochází ke změně), smíšené (B$3 – při plnění vzorců dochází ke změně pouze jedné ze souřadnic)

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.