Ukončení činnosti podniku, likvidace

• koncem účetního období (kal. hosp. rok) se po zaúčtování všech účetních případů provádí nejprve účetní závěrku • teprve po uzavření uzávěrkových prací se sestavuje účetní závěrka A, účetní závěrka • zahrnuje 2 etapy prací, přípravné práce a uzavření účetních knih 1. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE • zahrnují zaúčtovaní účetních případů – předuzávěrkových operací, které se týkají:  inventarizačních rozdílu • […]

• koncem účetního období (kal. hosp. rok) se po zaúčtování všech účetních případů provádí nejprve účetní závěrku

• teprve po uzavření uzávěrkových prací se sestavuje účetní závěrka

A, účetní závěrka

• zahrnuje 2 etapy prací, přípravné práce a uzavření účetních knih

1. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

• zahrnují zaúčtovaní účetních případů – předuzávěrkových operací, které se týkají:

 inventarizačních rozdílu

• veškeré rozdíly zjištěné při inventarizaci musí být proúčtovány do konce účetního období

 časové rozlišení nákladů a výnosu nebo příjmů a výdajů

• podle účetního období s nímž časově a věcně souvisí (např.: nájemné v prosinci zaplaceno za 1 pololetí dalšího roku)

 kurzových rozdílu k 31. 12

• neuhrazené devizové pohledávky a závazky se musí přepočítat podle směnného devizového kurzu ČNB k 31. 12

 dohodných položek

• jestliže nelze zaúčtovat účetní případ jako pohledávky nebo závazky a jejich částku pouze odhadnout v příštím účetním období, až budou prokázány dokladem, bude jejich částka upřesněna, např. firma v prosinci na konci období provedla opravu plynového kotle, ale faktura přijde až v dalším účetním období –částku za opravu odhadneme a zaúčtujeme do nákladů, odhad upřesníme až podle skutečné faktury v dalším účetním období

 tvory rezerv

• podnik si tvoří finanční zdroje krytí pro důležité budoucí výdaje nebo riziko

Zaúčtováním těchto přípravných prací se zajišťuje, aby v daném období byly dodrženy tyto zásady:

 1. Zaúčtování všech účetních případů, které s daným obdobím časově i věcně souvisí
 2. Zachycení věrného a poctivého obrazu o hospodářské činnosti účetní jednotky

2. UZAVŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

• zahrnuje:

a, uzávěrka výsledkových účtů převodu jejich zůstatků na účet zisků a ztrát b, uzávěrku rozvahových účtů přes převodu jejich zůstatků na konečný účet rozvažný c, převod VH z účtu zisku a ztrát na konečný účet rozvažný

Po převodu zůstatku jsou všechny rozvahové a výsledkové účty vyrovnány

Při uzávěrce účetních knih se současně provádí:

 kontrola věcné správnosti – pomocí inventarizace

 kontrola správnosti (formální) účetních knih – pomocí předvahy a kontrolních soupisek analytických účtů

3. ÚPRAVA VH PŘED ZDANĚNÍM NA DAŇOVÝ ZÁKLAD, ZAÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMU SPLATNÉ

• abychom mohli při účetní uzávěrce vypočítat daň z příjmu, musí se neprve stanovit daňový základ

• účetní VH před zdaněním se musí upravit o některé položky nákladů a výnosů, které zákon o dani z příjmů neuznává

• zjištění daňového základů se provádí mimo účetnictví, je součástí daňového přiznání

• náklady nad rámec daňových předpisů, (které zákon o DzP neuznává) ⇒ cestovné nad limit, náklady na reprezentaci, daň dědická, darovací, dary nad limit, nesmluvní pokuty a penále,..

• výnosy nad rámec daňových předpisů

⇒ výnosy zdaněné srážkou u zdroje výpat (např. přijaté úroky, dividendy,…) ⇒ čerpání rezerv (kromě výnosů apod….)

• z daňového základu se vypočte daň z příjmu splatná v rozdělení na:

⇒ daň z příjmu z běžné činnosti ⇒ daň z příjmu z mimořádné činnosti

Vypočtená daň se zaúčtuje do nákladů na účet 591 – Daň z příjmů z běžné činnosti a 539 – Daň z příjmu z mimořádné činnosti

B, účetní závěrka

• musí poskytovat celkový věrný a poctivý obraz o majetku, závazcích, vlastním kapitálu a finanční situaci účetní jednotky a o výsledků hospodaření za uplynutí období

• termíny:

a, rádná – k poslednímu dni účetního období b, mimořádná – ke dni zrušení bez likvidace, ke dni skončení konkurzu, při živelných pohromách apod…. c, mezitímní – sestavuje se v případech, kdy to vyžadují zvláštní předpisy v průběhu účetního období i k jinému okamžiku než ke konci rozvahového dne

• účetní závěrku tvoři:

1. Rozvaha (bilance)

• podává souhrnný přehled o stavu majetku a zdrojích krytí k rozvahovému dni

• jednotlivé se uvádí jako stavy běžného období a stavy za účetní období minulé

2. Výkaz zisků a ztrát

• je uspořádán stupňovitě, v členění na provozní, finanční, mimořádné náklady a výnosy a VH

3. Příloha (komentář)

• je povinnou součástí účetní závěrky, obsahuje důležité údaje pro vnější uživatelé

• povinny obsah přílohy je stanoven ministerstvem financí ČR, formální strana není předepsána, vypracovává se formou tabulek i popisným způsobem

• má 3 části:

1. OBECNÉ ÚDAJE O FIRMĚ

• úplný název, předmět, činnosti, management, apod.

2. INFORMACE O POUŽITÝCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ 3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZŮ ZISKŮ A Z TRÁTY

Rozlišují SE 2 varianty účetní závěrky:

 1. Účetní závěrka v plném rozsahu
 2. Účetní závěrka ve zjednodušením rozsahu – mohou použit jen účetní jednotky, které nemusí mít účetní závěrku ověřenou auditorem a nemusí zveřejňovat údaje ze závěrky

Úkolem účetní závěrky je poskytovat informace o stavu majetku a jeho krytí, o finanční situaci a o VH:

• vnějším uživatelům (FÚ, ČSÚ, obchodní soud, banky, věřitelé…)

• řídícím pracovním společnosti (managerům, správní řadě, představenstva…)

Důvody likvidace

1. Dobrovolné ukončení

• uplynutím doby, na kterou byl podnik zřízen

• dosažením účelu pro který byl podnik ztížen

• rozhodnutím společníku

2. Nucené ukončení

• v důsledku úpadku = bankrotu

• podnik není schopen platit svým dodavatelům zaměstnancům, stá­tu.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

• součást závěrky účetních jednotek

• obsahuje údaje o nákladech, výnosech, výsledku hospodaření firmy za sledované a minulé období v podrobném členění

• je uspořádán stupňovitě provozní výnosy – provozní náklady = + provozní výsledek hospodaření finanční výnosy – finanční náklady = + finanční výsledek hospodaření

 • daň z příjmu za běžnou činnost

Zjednodušené schéma výkazu zisku a ztráty:

I. Tržby z prodeje zboží A. – Náklady vynaložené na prodané zboží

 • Obchodní marže (hrubý zisk z prodaného zboží obchodníků)

II. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (výrobní výkon) B. – Spotřeba materiálu, energie (výkonová spotřeba)

 • Služby
 • Přidaná hodnota

C. – Osobní náklady D. – Daně a poplatky E. – Odpisy DHM a DNM

 • Provozní VH

VII. Výnosy z DFM VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku XI. Ostatní finanční výnosy

 • Finanční náklady
 • Finanční VH
 • Provozní VH
 • Finanční VH
 • daň z příjmů za běžnou činnost

** VH za běžnou činnost

XII. Mimořádné výnosy R. – mimořádné náklady S. – daň z příjmů z mimořádné činnosti

 • Mimořádný VH

VH za běžnou činnost Mimořádný výsledek hospodaření *** VH ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ

ZRUŠENÍ A ZÁNIK SPOLEČNOSTI

Ukončení je 2 stupňové:

 1. Zrušení podniku
 2. Zánik podniku
 3. Zrušení podniku

= jedná se o vypořádání právních závazků firmy, může mít několik forem: a, s likvidací

• vstup podniků do likvidace se zapisuje do obchodního rejstříku od této chvíle jedná jménem podniku tzv. likvidátor (aby nedocházelo k rozkrádání majetku na úkor společníku)

• likvidátora jmenuje statutární orgán společnosti nebo soud, který o zrušení podniku rozhodl, likvidátor je úřední nestranná osoba, její jméno je zapsáno v obchodním rejstříku, dohlíží na vypořádání právních závazků firmy (vůči států, zaměstnancům, dodavatelům) rozdělení likvidačního zůstatku mezi společníky a řádné ukončení likvidace)

• do 30 dnů po ukončení likvidace podává návrh na výmz z obchodního rejstříků

• pokud likvidátor zjistí předlužení podniku (podnik není schopen uhradit všechny své závazky, podává návrh na zahájení konkurzního řízení

b, prohlášením konkurzu

• soudní cesta při předlužení, kdy podnik nemá dostatek majetku k úhradě všech závazků

• soud jmenuje „správce konkurzní podstaty“ (bezúhonný a odborně způsobilý). Jeho úkolem je sestavit soupis majetku dlužníka, jeho zpeněžení a následně uspokojí některé z věřitelů – jejich pořádá stanoví soud. Je zapsán v obchodním rejstříku

• konkurz může být prohlášen jak na návrh věřitelů, tak i dlužníka. Věřitelé mohou k soudu podat návrh na zrušení dlužníka prohlášením konkurzu, ,kdy je majetek firmy rozprodán a ze získaných peněz jsou hrazeny sluhy. Konkurzu může předcházet vyrovnání, kdy se firma sama dohodne s věřiteli o způsobu úhrady svých dluhů (rychlejší)

c, bez likvidace

• pokud existuje právní nástupce firmy

• je to dobrovolné zrušení, v obchodním rejstříku je den výmazu zanikajícího podniku totožný s dnem vzniku nového podniku

• důvody: sloučení firem = fúze

prodej firmy rozdělení firmy ⇒ majetek podniku přechází na jiný podnik (nutná účetní závěrka, majetek i závazky převezme nástupnická firma)

2. Zánik podniku

• výmaz z obchodního rejstříku nebo živnost

Zakončení podnikání u fyzických osob: moment zrušení a zániku je totožný

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.