Hotelnictví

Informační tech. v hotelnictví a turismu

HARDWARE = je vše na co si můžeme sáhnout (u počítače) např. monitor. tiskárna, myš, disketa, klávesnice Sestava počítače se skládá ze tří základních součástí: • počítač • vstupní zařízení • výstupní zařízení Skříň počítače: plochá skříň (desktop) věžová skříň (tower) Přední stěna skříně: světelné diody síťový vypínač – k zapnutí a vypnutí počítače tlačítko RESET – k znovuspuštění, k znovu […]

číst více

Využití výpočetní techniky v ekonomice

HOSPODAŘSKÝ CYKLUS Pokud sledujeme vývoj ekonomiky dlouhodobě, projeví se jako tendence k růstu, zároveň zjistíme, že tento vzestup není plynulý, ale dochází ke kolísání HDP tzn. že období vzestupu jsou střídána s obdobími poklesu ⇒ cyklický vývoj ekonomiky  je to posloupnost 4 fázi, které se stále opakují  je to opakující se nesoulad mezi potenciálním produktem.  […]

číst více

Spotřebitel na trhu služeb v hotelnictví a turismu

VÝZKUM TRHU ( = marketingový informační systém) • Souhrn činností, které slouží k získání informací o zákaznících a trhu • Z těchto informací může firma sestavit správný marketingový mix. Dodavatelé marketingového výzkumu: 1. Vlastní marketingové oddělení • levné, ale informace mohou být méně objektivní, zkreslené 2. Marketingová agentura • cena vysoká, kvalitní objektivní informace 3. Vysoké školy • levné, kvalitní a objektivní Postup […]

číst více

Zapojení ČR do mezinárodních ekonomických aktivit

PLATEBNÍ BILANCE Otevřená ekonomika = tímto názvem označujeme každou zemi, která obchoduje s ostatními ekonomikami tzn. Že vyváží • Vyvážíme ty statky jejichž tuzemská výroba je nejlevnější a dovážíme ty statky, při jejichž výrobě mají výhodu nízkých nákladů ostatní země • S důvodů rozvoje vědy a techniky se velké země musí zapojit do mezinárodní dělby práce prostřednictvím vývozu a dovozu […]

číst více

Kontrola při podnikání v hotelnictví a turismu

Význam kontroly pro řízení podniku Kontrola má své nezastupitelné místo v průběhu manažerských aktivit na všech stupních řízení. Smyslem kontrolování je získat objektivní před¬stavu o řízené realitě, tj. o plnění plánovaných cílů a stupni realizace přijatých rozhodnutí. Kontrolování je proces sledování, rozboru a přijetí závěrů v případě, že vznikly souvislosti s odchylkami mezi plánem a jeho realizací. Zjištěné od¬chylky mohou […]

číst více

Ukončení činnosti podniku, likvidace

• koncem účetního období (kal. hosp. rok) se po zaúčtování všech účetních případů provádí nejprve účetní závěrku • teprve po uzavření uzávěrkových prací se sestavuje účetní závěrka A, účetní závěrka • zahrnuje 2 etapy prací, přípravné práce a uzavření účetních knih 1. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE • zahrnují zaúčtovaní účetních případů – předuzávěrkových operací, které se týkají:  inventarizačních rozdílu • […]

číst více

Smlouvy uzavírané v obchodním styku

A, PRÁVA VĚCNÁ (MO = č.20) B, PRÁVÁ ZÁVAZKOVÁ • je souhrn právních norem, které upravují práva a povinnosti mezi účastníky občanskoprávních vzta­hů • závazkový vztah je právní vztah, ze kterého vzniká věřiteli právo na plnění od dlužníka a dlužníkovi vzniká povinnost splnit závazek • účastníkem závazkových vztahů mohou být tuzemské i zahraniční fyzické osoby nebo právnické osoby […]

číst více

Finanční řízení podniku v hotelnictví a turismu

ROZVAHA (bilance) = je účetní výkaz, který podává souhrnný přehled o stavu majetku a zdrojů krytí k rozvahovému dni. • Zahrnuje majetek firmy ze 2 hledisek  Aktiva = stav majetku podle složení = jsou uspořádána podle likvidity od nejméně likvidních k nejvíce  Pasiva = zdroje krytí majetku z hlediska vlastnictví • Rozvahu sestavují povinně všichni podnikatelé a další subjekty, […]

číst více

Komunikace podniku v hotelnictví a turismu

KOMUNIKACE • spojení mezi lidmi v podniku (vnitřní komunikace) • spojení mezi podnikem a vnějším okolím (vnější komunikace) • formy komunikace: 1. Ústní • rychlejší, srozumitelnější, okamžitá, zpětná vazba, reakce, neverbální komunikace, hlasitost, tón hlasu, můžeme ho přesvědčit, neexistuje doklad 2. Písemná • existuje doklad, má větší váhu, delší čas na odpověď, komunikační kanály: 1. Formální (oficiální) – vyplývá z organizační struktury […]

číst více

Cenová politika podniku v cestovním ruchu a turismu

VÝZKUM CENY • předložíme respondentům konkrétní výrobek a cenovou škálu, respondent označí cenu, za kterou by výrobek běžně kupoval • provedeme tzv. kumulativní součet = sečteme všechny zákazníky, kteří by koupili výrobek za určitou cenu, pak sestavíme graf poptávky a stanovíme nejvhodnější ceny (nejčastěji za cenu, za kterou je ochotno si koupit výrobek nejvíce lidí) Cena […]

číst více