Smlouvy uzavírané v obchodním styku

A, PRÁVA VĚCNÁ (MO = č.20) B, PRÁVÁ ZÁVAZKOVÁ • je souhrn právních norem, které upravují práva a povinnosti mezi účastníky občanskoprávních vzta­hů • závazkový vztah je právní vztah, ze kterého vzniká věřiteli právo na plnění od dlužníka a dlužníkovi vzniká povinnost splnit závazek • účastníkem závazkových vztahů mohou být tuzemské i zahraniční fyzické osoby nebo právnické osoby […]

A, PRÁVA VĚCNÁ (MO = č.20)

B, PRÁVÁ ZÁVAZKOVÁ

• je souhrn právních norem, které upravují práva a povinnosti mezi účastníky občanskoprávních vzta­hů

• závazkový vztah je právní vztah, ze kterého vzniká věřiteli právo na plnění od dlužníka a dlužníkovi vzniká povinnost splnit závazek

• účastníkem závazkových vztahů mohou být tuzemské i zahraniční fyzické osoby nebo právnické osoby

• upravuje vztah mezi věřiteli a dlužníky tzn. upravuje vznik, obsah, změny, zajištění a zánik závazku

Vznik závazků

• nejčastěji ze smluv nebo jiné právní skutečnosti např.: způsobená škoda, bezdůvodné obohacení apod.

Omyl při vzniku závazků

 1. úmyslný – trestní stíhání, právní úkon je neplatný
 2. neúmyslný – právní úkon je neplatný pokud jde o omyl podstatné části

Obsah závazků

• dlužník je povinen věřiteli něco dát (např. kupní smlouva)

něco vykonat (např. smlouva o dílo) něco strpět (např.: umožnit užívání bytu) něco nekonat (např.: smlouva o výpůjčce)

• k obsahu závazků může být připojena možnost odstoupení od smlouvy, případně odstupné

Změna závazků

1. Změna obsahů (předmětu)

• dohodou účastníků = původní závazek nezaniká, mění se vzájemná práva a povinnosti

• prodlení dlužníka = jestliže dlužník nesplnil závazek řádně a včas (věřitel může odstoupí od smlouvy a žádat úroky z prodlení

• prodlení věřitele = jestliže dlužník nepřijal řádně nabídnuté plnění

2. Změna účastníků

• provádí se písemně

a, na straně věřitele (tzv. postoupení pohledávky) mění se osoba věřitele – nemusí být souhlas dlužníka b, na straně dlužníka

 1. Převzetí dluhu ⇒ změní se osoba dlužníka, ale jen se souhlasem věřitele
 2. Přistoupení k dluhu ⇒ vedle hl. dlužníka se stává dlužníkem 3 osoba

Zajištění závazků

• závazky zajišťuje stát pomocí mocenských orgánů

• o zajištění se mohou účastníci postarat:

 1. Smluvní pokuta – výše je sjednána písemně
 2. Zadržovací právo
 3. Zástavní právo
 4. Ručení – ručitel se písemně zavazuje, že uspokojí věřitelovu pohledávku pokud dlužník nezaplatí
 5. Srážka ze mzdy – vždy písemně sjednána, dlužníkovi musí zůstat životní minimum
 6. Převod práva – závazek může být splněn převodem práva dlužníka na věřitele
 7. Postoupení pohledávky – změní se věřitel

Zánik závazků

• splněním závazků – řádně a včas nebo jiným způsobem

• dohodou o zániku závazků mezi věřitelem a dlužníkem

• nemožnost plnění – jestliže zanikne předmět závazků

• uplynutím doby např. doba nájmů

• smrtí dlužníka nebo věřitele – v případě, že dluh měl splnit dlužník osobně a zemřel nebo dlužník musí splnit svou povinnost výhradně vůči jedné osobě, která zemřela

• započtením nebo-li kompenzací – mohou se vyrušit pohledávky do výše, které se vzájemně kryjí, uhradí se jen rozdíl

• výpovědí, končí závazek zjednaný na dobu neurčitou

• splynutím – jestliže věřitel a dlužník splynou v jeden subjekt (sloučením prav. osob)

• narovnáním – dosavadní závazek zaniká a vzniká závazek nový

• neuplatněním práva – u některých druhů závazků lze právo uplatnit do určité doby, po jejím uplynutí závazek zaniká (např..: záruční doba)

SMLOUVY

• jsou uzavřeny přijetím nabídky jednoho účastníka druhým, je uzavřena dohodnutím podstatného obsahu

1. Kupní smlouva

• smluvní strany: prodávající, kupující

• obsah smlouvy: prodávající převádí vlastnictví věci na kupujícího za dohodnutou cenu kupující se zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit kupní cenu, prodávající se zavazuje odevzdat předmět koupě

• forma smlouvy: 1. ústní

2. písemná = musí být u nemovitosti

• převod vlastnických práv:

u movitých věcí: převzetím věci u nemovitostí: vkladem do katastru nemovitosti

• práva a povinnosti:

a, prodávající

• předat předmět koupě

• upozornit na (zjevné) vady = za vadu se považuje i dodání jiného zboží nebo vady v dokladech

b, kupující

• musí převzít předmět koupě

• zaplatit kupní cenu

• není povinen zaplatit, pokud nemá možnost si věc prohlédnout

• hlavní náležitosti: předmět smluví strany

cena

• vedlejší náležitosti (ujednání)

 doba, místo a způsob předání zboží

 doba a způsob placení

 záruční doba (všeobecná 24 měsíců = 2 roky) ⇒ rozsah a podmínky záruky jsou uvedeny v záručním listě

 sankce za porušení povinnosti

 reklamační nároky + uplatnění nároku z odpovědnosti za vady ( ⇒ bezplatná oprava věci, výměna věci, doplnění chybějící části, přiměřenou slevu z ceny, odstoupení od smlouvy

2. Smlouva o dílo

• obsah: zhotovitel se zavazuje objednavateli, že za sjednanou cenu na své nebezpečí provede určité dílo

• hlavní náležitosti:

 smluvní strany: objednavatel, zhotovitel

 předmět: zhotovení nové věci oprava věci (činnost, kterou se odstraňují např. vady) úprava věci (činnost, kterou se mění vlastnosti nebo povrch věci)

 cena: pevná odhadem přiměřené ceny podle rozpočtů

 forma smlouvy: 1. ústní

2. písemná – jestliže dílo není zhotoveno na počkání (např. fotka), musí zhotovitel dodat potvrzeni o převzetí objednávky (předmět, rozsah, cena, doba)

• vedlejší ujednáni:

 další údaje o ceně (záloha , cena nesmí být vysoká, doba úhrady,..) ? záruční doba (u zhotovení nové věci 6 měsíců, u staveb 3 roky, u opravy nebo úpravy věci 3 měsíce, u staveb 18 měsíců)

• práce a povinnosti smluvních stran:

1. Zhotovitel

 musí písemně upozornit objednavatele na zvýšení ceny

 v případě, že objednavatel dodá vadný materiál musí jej na to upozornit, případně odstoupit od smlouvy

 zhotovitel je vlastníkem věci v průběhu jeho zhotovení (nese riziko škod)

 odpovídá za vady, které má věc při převzetí i za ty, které se vyskytnou v záruční době

 může s dílem volně zacházet, jestliže si objednavatel vyzvedl věc do 6 písemně upozornit, že chce věc prodat a poskytnout lhůtu k vyzvednutí věci

2. Objednavatel

 má povinnost zaplatit za zhotovení díla

 po oznámení o zvýšení ceny může odstoupit od smlouvy

 může kdykoli odstoupit bez udání důvodů, musí však uhradit cenu vykonaných prací

 má právo uplatňovat reklamaci při zjištěných vadách (při převzetí nebo v záruční době)

 má povinnost převzít hotovou věc do 1 měsíce (později platí za uskladnění)

3. Smlouva darovací

• hlavní náležitosti:

 smluvní strany: dárce, obdarovaný

 obsah smlouvy: dárce přenechává bezplatně věc obdarovanému, který ji přijímá

 forma smlouvy: ústní písemná (u nemovitostí a v případě převzetí daru není ihned při darování

• práva a povinnosti:

 dárce: je povinen upozornit na vady o kterých ví, může se domáhat vrácení daru jestliže se obdarovaný chová k dárci nebo jeho rodině v rozporu s dobrými mravy

 obdarovaný: může věc vrátit má-li vady, ne které dárce neupozornil, smlouva je neplatná jestliže by k darování mělo dojít po smrti dárce

4. Půjčka

• věřitel přenechává dlužníkovi věc (zejména peníze) a dlužník se zavazuje věc vrátit do dohodnuté doby

• u peněžitých půjček se mohou dohodnout úroky

5. Výpůjčka

• půjčitel = vlastník bezplatně přenechává věc vypůjčiteli k přenechání na určitou dobu

• vypůjčitel nesmí přenechat věc někomu jinému, musí ji vrátit, když se po něj stane nepotřebná

• půjčitel může žádat vrácení věci jestliže není užívána řádně nebo k účelu,, ke kterému má sloužit

6. Smlouva o běžném účtu

• peněžní ústav se zavazuje zřídit účet od určité doby na určitou měnu

• vždy písemná forma

• majiteli účtů jsou poskytovány informace o provedených platbách formou výpisu

• peněžní ústav platí majiteli účtu úrok z vkladu, majitel může smlouvu kdykoli vypovědět

7. Smlouva o úvěru

• věřitel se zavazuje poskytnout dlužníkovi peněžní prostředky

• dlužník se zavazuj peníze vrátit a zaplatit úroky

• dlužník je oprávněn vrátit peníze předčasně, pak platí úroky jen za dobu do vrácení peněz

8. Smlouva o ubytování

• smlouvy o ubytování ubytovatel poskytuje za úplatu přechodné ubytování

• ubytovatel je ze zákona odpovědný za věci ubytovaných osob vnesené do ubytovacích prostorů

• ubytovaný může odstoupit od smlouvy před uplynutím dohodnuté doby ubytování (musí ubytovateli nahradit vzniklou škodu)

• ubytovatel může od smlouvy odstoupit, jestliže ubytovaný hrubě porušuje dobré mravy nebo povinnosti vyplývající ze smlouvy

Smlouvy o přepravě

• smlouva přepravě osob: vzniká cestujícímu, který za stanovenou úhradu (jízdné) použije dopravců v dopravním prostředku) nárok, aby ho dopravce přepravili do místa určení řádně a včas. Tyto smlouvy se u některých druhů uzavírají konkludentními činy, vstupem do dopravních prostředků. Při nepravidelné přepravě (zájezd)je dopravce povinen nahradit cestujícím eventuální školdu, když přeprava nebude provedena včas

• smlouva o přepravě nákladů: dopravce se zavazuje odesílateli, že za přepravné přepraví jeho zásilku s e odbornou péči ve stanovené lhůtě do určitého místa vydá ji příjemci. Dopravce odpovídá za škodu a není nutné dokázat dopravci zavinění. Dopravce se však zbaví zodpovědnosti, když se vyskytne některý z tzv. liberálních čili osvobozujících důvodů (např. vadnost zásilky). Práva a povinnosti z přepravních smluv podrobně upravuje prováděcí předpisy tzv. přepravní řády

Nájemní smlouva

• pronajímatel přenechává nájemci věc za úplatu nebol nájemné, aby ji užíval

• hlavní náležitosti: smluvní strany: pronajímatel, nájemce předmět cena

• forma smlouvy: písemná

• práva a povinnosti:

1. Pronajímatel

 musí přenechat pronajatou věc ve stavu způsobilém k užívání

 může požadovat přístup k věci za účelem kontroly, zda nájemce užívá věc řádným způsobem

 pronajímatel nemovitosti má zástavní právo k movitým věcem, které jsou na pronajaté nemovitosti

 může odstoupit od smlouvy:

 • jestliže mu užíváním věci vznikla škoda nebo hrozí její vznik
 • nájemce nezaplatil nájemné ani do splatnosti dalšího nájemného (nejde-li o byt nebo nebytový prostor)

2. Nájemce

 je povinen platit řádně nájemné

 je povinen pečovat o to, aby na věci nevznikla škoda

 změny na věci může provádět jen ze souhlasem pronajímatele, jinak musí po skončení nájmu uvést věc na své náklady do původního stavu

 po skončení nájmu musí nájemce vrátit věc ve stavu, v jakém ji převzal (s obvyklým opotřebením)

 může odstoupit od smlouvy:

 • jestliže mu byla věc předána v nezpůsobilém stavu
 • jestliže se změnil vlastník (u nemovité věci)

• skončení nájmu

 nájem končí uplynutím doby

 nájem na dobu neurčitou může být ukončen pouze výpovědí

 smlouva končí zničením pronajaté věci

Nájem bytu

• vzniká nájemní smlouvou mezi pronajímatelem a nájemcem

• hlavní náležitosti: smluvní strany:pronajímatel a nájemce

označení bytu a jeho příslušenství rozsah užívání příslušenství způsob vypočtení nájemného výše nájemného

• práva a povinnosti: (stejně jako u nájemní smlouvy)

 nájemce hradí drobné opravy a náklady spojené s běžnou údržbou bytu, bez souhlasu pronajímatele nesmí provádět stavební úpravy

 nájemce může užívat společné prostory a zařízení domu

Společný nájem bytu

• byt může být pronajatý více nájemci

• uzavřením manželství vzniká společný nájem bytu

Zánik nájmu bytu

• dohodou

• uplynutím doby

• výpovědí (musí být uvedena lhůta, kdy má nájem skončit – 3 měsíce mini.)

 pronajímatel může vypovědět nájem vytu jen z důvodu uvedených v občanském zákoníků (9 důvodů) např.: pronajímatel potřebuje být pro sebe nebo své blízké nájemce být neužívá ze závažných důvodů nájemci porušují hrubě dobré mravy v domě nájemci nezaplatili nájemné po dobu delší než 3 měsíce

 v případě výpovědi od pronajímatele má nájemce podle příčiny výpovědi právo na: náhradní byt = rovnocenný původnímu náhradní ubytování = byt o jedné místnosti např.: pokoj na svobodárně, podnájem přístřešek = provizorium do doby než si nájemce opatří řádné ubytování a prostor k uskladnění jeho bytového zařízení

Pracovní smlouva

• uzavírá se písemně, pokud je pracovní poměr delší než 1 měsíc a má povinné náležitosti

• podstatné náležitosti (povinné):

 den nástupu do práce

 místo výkonu práce

 druh práce popř. funkce

• ostatní náležitosti:

 zkušební doba (= doba, ve které může ukončit pracovní poměr zaměstnanec nebo zaměstnavatel bez udání důvodů max. 3 měsíce

 doba trvání pracovního poměru

 dohoda o ubytování

 požadavek na doplnění vzdělání

 pokud není obsaženo v pracovní smlouvě musí zaměstnavatel dodatečně písemně informovat zaměstnance o nároku na odvolenou, o mzdových podmínkách, rozvržení pracovní doby apod. …

Práce konané mimo pracovní poměr

• jsou uzavírány u prací menšího rozsahu u příležitostných prací, nepravidelných a­pod.

• uzavírají se na základě:

1. dohody o provedení práce

 jestliže předpokládaný rozsah práce je menší než 100 hodin, může být ústně nebo písemně

 odměna se většinou vyplácí po dokončení práce

2. dohody o pracovní činnost

 musí být písemná

 musí obsahovat sjednané práce, odměnu rozsah pracovní dobu a dobu na kterou se uzavírá

 rozsah práce nesmí být větší než ½ stanovené týdenní pracovní doby

 odměna se vyplácí většinou ve výplatních termínech

 může být vypovězena bez udání důvodů s 15 denní výpovědní dobou

Leasing

 1. provozní (nájem na kratší dobu, než je životnost majetku, po skončení nájmů zůstává v majetku původního vlastníka)
 2. finanční (nájem dlouhodobý, kdy po ukončení splátek DM přechází do rukou nájemce)

FOOD & BEVERAGE

• systém řízení stravovací činnosti hotelového a restauračního zařízení

• název byl převzat od mezinárodních hotelových řetězců: food = jídlo beverage = nápoje

• systém je zaměřen na jednotlivé činnosti tzn. nákup, skladování, výroba, prodej a kontrola

Nákupní činnost

• funkce nákupu: zabezpečit bezporuchový provoz surovinami a zbožím v určeném množství, jakosti, na stanoveném místě a ve stanoveném čase

• marketingový přístup k nákupu:

 1. Výzkum trhu (dodavatele)
 2. Soustřeďování na výdej (porovnání nabídek)
 3. Výběr vhodného dodavatele

• faktory, které ovlivňují nákup:

 1. cena
 2. jakost
 3. termíny dodávek
 4. vliv na životní prostředí
 5. záruční lhůta
 6. formy placení
 7. inovace nabídky

• metoda výběru dodavatele:

je založena na bodovém hodnocení

 1. Určíme si kritéria, které jsou rozhodující pro nákup (cena, jakost, ekologie,…)
 2. Určeným kriteriím přidělujeme nákup (1–3)
 3. Stanovení bodového systému, kterým hodnotíme dodavatele (0–10)
 4. Výběr vhodného dodavatele

Příjem a odběr zboží

Odběr zboží provádí pověřený pracovník dle dodacího listu. Kontroluje množství, druh, jakost, neporušenost dodávky. Příjem zboží do skladu následuje po odběru. U některých druhů zboží bývá při příjmu šéfkuchař (maso, pečivo, cukrářské výrobky) ostatní druhy přebírá skladník. 2 způsoby přejímky: 1. stoprocentní (kontrolujeme vše) 2. výběrová (kontrolujeme jen část) mouka

Skladování evidence zboží

• musí odpovídat předepsaným technickým podmínkám, aby nedocházelo ke snižování biologické hodnoty zboží, jeho zkažení či znehodnocení

Druhy skladu

• suchý (do 18°) mouka, cukr, sůl

• chladný (do 12°) brambory, zelenina, víno, nealkohol. Nápoje

• chlazený (- 4° – 10°) mléčné výrobky, maso

• mrazící (do – 25°) mražené potraviny, maso

• inventáře

• čisticích prostředků

Zásady skladování

 1. zboží uskladňujeme na regálech nebo paletách
 2. dodržujeme bezpečnou vzdálenost od topných těles a stěn
 3. uskladňujeme vedle sebe výrobky, které na sebe vzájemně nepůsobí
 4. skladujeme tak, aby byl přehled o době skladování a záruční lhůtě

Zásoby se evidují:

 1. dodací list
 2. faktura dodavatele
 3. příjemka
 4. skladní karta
 5. výdejka zboží

Výrobní činnost = výroba je místně i časově spojena s prodejem a spotřebou projmu a nápojů = široký sortiment v malém množství klade zvýšené nároky na vybavenost pracovníky, zásoby apod….

Členění výrobního střediska:

 1. Přípravna: hrubá (čištění zeleniny) čistá (těsta)
 2. Hlavní tzv. varná (tepelná příprava pokrmů)
 3. Kávová kuchyně
 4. Studená kuchyně
 5. Cukrárna
 6. Příruční sklady
 7. Umývárny
 8. Chlazený a nehlazený sklad odpadků

Výrobní program

• výrobce jídel se řídí plánem výrob, který se sestavuje na delší časové období min. měsíc a konkretizuje se denním výrobním programem ⇒ jídelní lístek

• obsahuje: předpokládaný počet prodaných pokrmů spotřebu hlavních surovin

• vycházíme z: předpokládané poptávky výrobní kapacity zásob surovin na skladě a z požadavků racionální výživy

• plánování a sestavení nabídky vychází z analýzy: trhu: přehled o skladbě zákazníků profil hosta (země) přehled o dosažených tržbách a podílu jednotlivých pokrmů na celkové tržbě

kapacity podniku: umístění podniku, kapacita restaurace vybavení interiéru schopnost personálu

analýza konkurence: ze znalosti konkurence ceny propagace úrovně služeb

Nové trendy

• využívaní již opracovaných surovin

• nové technologie

• zdravější strava, způsob přípravy

• konvektomaty: omezuji hmotnostní ztráty

snižuji spotřebu tuku, energie, vady,.. zvyšuje produktivitu práce je víceúčelový – umožňuje vaření v suchém nebo velkém horku

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.