Morální filozofie

Etika

 • jako teorie mravnosti a morálky
 • z řečtiny „ethos“ = mrav › teorie morálky
 • předmětem etiky jsou mravní jevy, jejich vznik a vývoj v minulosti, současný stav a další vývojové tendence
 • řeší především problém mravního dobra
 • hledá podstatu mravních norem a snaží se odpovědět na základní problémy morálky
 • mravnost jako celek zahrnuje:
  • mravní jednání › chování, zvyky jednotlivců i skupin = objektivní stránka mravních jevů
  • mravní vědomí › cítění a přesvědčení = subjektivní stránka mravních jevů
  • mravní cíle› ideje, kodexy mravních hodnot a norem = teoretická stránka mravních jevů
 • mravní jevy existovaly dříve než nauka o nich
 • mravní principy se na počátku lidských dějin soustřeďovaly především na zvyky, na prakticky potřebné a účinné normy chování
 • šlo spíše o objektivní potřeby uvnitř společnosti než o subjektivní potřeby jednotlivce
 • vznik těchto norem vyplýval ze vzájemné závislosti lidí, z jejich odkázanosti jednoho na druhého
 • významnou roli ve vštěpování mravních norem mají rodiče, učitelé, kamarádi, veřejní činitelé, literatura, film, lidová moudrost (pohádky..)
 • vliv na utváření morálky má náboženství a filozofie
 • v celém dlouhodobém vývoji etiky můžeme sledovat tyto základní problémy:
  • vztah mezi tím, co je a co má být
  • vztah mezi individuálním a společenským zájmem
  • výběr mezi dobrem a zlem

Dobro a zlo

 • dobro a zlo je polární dvojice dvou nejvyšších a nejobecnějších kategorií etiky
 • jimi lze vyjádřit morální hodnocení sociálních jevů i jednajících jednotlivců ve všech dobách a ve všech situacích

1. dobro

 • dobro je v nejobecnějším smyslu slova to, co hodnotící subjekt hodnotí na jiném subjektu jako prospěšné a užitečné
 • v Kantově teorii je dobro to, co odpovídá příkazům morálního zákona vloženého do každé rozumné bytosti a nezávislého na tom, v jakých podmínkách člověk žije, a na okolnostech, do nichž se dostává
 • dobro je shoda myšlení a jednání v první řadě se svědomím, ale také s přirozeným a mravním řádem
 • tíhnutí k dobru je nejvlastnější podstatou lidského života

2. zlo

 • zlo je něco, co škodí, co zraňuje, co nemá význam, co je nesmysl
 • zlo rozlišujeme na:
 1. zlo metafyzické › základní otázka po jeho podstatě; odpověď – zlo jako nějaká podstat vlastně neexistuje; to, co my vnímáme jako zlo, je nedostatek dobra nebo jeho upnutí nesprávným směrem
 2. zlo fyzické › katastrofy, nemoci, války, násilí a podobně
 3. zlo mravní › v lidské svobodě; člověk, který ví o svých povinnostech, závazcích vůči druhému i o mravním zákoně ve svém nitru a vědomě jedná proti nim a proti svému svědomí, jedná mravně zle; takové jednání narušuje vztahy a i samotné lidství jednajícího, který se tak sám stává zlým
 • bolest je zvláštní kategorií – poprvé ji většinou hodnotíme jako něco zlého, špatného, ale pravdou je, že bolest je pozitivní
 • bolest varuje před zlem – nemocí, nebo pomáhá k prohloubení, očištění a změně života

Svoboda a mravní jednání

 • člověk má lidskou svobodu – jsme schopni se svobodně rozhodovat, ale zároveň jsme pod určitými vlivy – biologickými, společenskými, osobními
 • díky svobodě se rozhodujeme a za své jednání jsme plně zodpovědní
 • svobodu lze rozdělit na:
 1. vnitřní – tu nemůže postihnout žádné vnější omezení
 2. vnější – týká se spíše vnějších podmínek života a může být právně (trest) nebo neprávně (totalitní stát) omezena
 • svoboda je jedním z nejcharakte­rističtějších rysů lidské existence

Svědomí

 • svědomí je schopnost člověka posoudit jednání z více zorných úhlů; největší význam má úhel náboženský
 • svědomí hraje roli v našem rozhodování
 • pomáhá nám v orientaci v životě – vede nás k mravnímu dobru
 • svědomí je dáno každému člověku a je potřeba ho během života formovat
 • na formování má vliv naše rodina, přátelé, škola, náboženství
 • pokud člověk nejedná své svědomí – svědomí otupuje, degeneruje a s ním i celá mravnost v člověku

Mravní zákon

 • mravní zákon – by nám měl ukazovat na to, co má být dobré, co máme konat jako mravně dobré
 • do problematiky mravního zákona se promítají náboženské motivy a cítění
 • přirozený mravní zákon = nejobecnější a neměnné etické normy, jež vycházejí ze samé podstaty lidství (lidské přirozenosti); závazné mravní zásady společné všem lidem
 • je zakódován v lidském bytí a jasně ukazuje co konat a čeho se varovat
 • nejobecnější jeho výzvy:

„Čiň dobro, varuj se zla!“ „Jednej podle svědomí!“ „Jednej s ostatními jako sobě rovnými!“

 • zkušenost a nároky tohoto zákona jsou formulovány např. v desateru, 10 buddhistických ctností, Kantův kategorický imperativ, lidská práva a svobody
 • rýsují v nich některé obecné principy:

úcta k lidské osobě a uznání lidské důstojnosti respekt k autonomii a svobodě druhého princip spravedlnosti princip solidarity princip ekologické odpovědnosti za Zemi

 • logikou přirozeného zákona je odklon od egoismu a příklon k druhému

Přehled směrů etiky

1. individuální etiky

 • rozlišení podle Kanta
 1. autonomní etika – vychází vnitřní svobody a odpovědnosti jedince
 2. heteronomní etika – předpokládá, že mravní zásady mají svůj zdroj mimo lidský svět, a že jsou lidem dány nezávisle na jejich zájmech a společenských cí­lech
 1. instinktivní (uzavřená) – etika naplňující stále stejné základní lidské instinkty – lidské jednání se moc nemění
 2. intuitivní (otevřená) – společnost i člověk se mění – proměny jednání; hledání nových cest, kdy každý nový krok je krokem do neznáma › proto musí být něco, co nás vede – intuice
 • rozdělení podle Abélarda
 1. intencionalistické – základem všeho je směřování a záměr jednání – intence; rozhodujeme se dle hodnocení záměru; vše s dobrým záměrem může být považováno zadobré
 2. opusové („opus“ = dílo) – vše je určeno podle výsledku jednání; ale člověk nikdy neví, jak to dopadne, pokud to neudělá
 • dělení podle volby
 1. kontextuální – zkoumání volby
 2. konsekvencionální – volba sama je činěna s předjímáním následků
 1. utilitaristické – hledají zájmové příčiny mravního chování; jednat mravně je v zájmu člověka – je to pro něj užitečné
 2. deontologické – základem mravního jednání nesmí být zájem – došlo by pak k uspokojení zájmu a ne mravního dobra
 1. absolutistické – snaha stanovit základní normativní etiku – absolutní normy
 2. relativistické – vše je vázáno na určitou osobu, čin, kontext, jednání, vědění – bez toho nemůžeme hodnotit na mravné nebo nemravné

2. etiky na filosofické základu

 1. racionalistické etiky – základem poznání a vědění dobrého je rozum, který ustanovuje pochopitelní normy
 2. sensualistické – člověk má sensuální předpoklady předurčující jednání › hledat slast

a vyhýbat se strasti

 1. etiky vkusu a citu – člověk je vybaven citem pro krásu – spojeno s etosem a dobrem
 • hledisek dělení existuje mnohem více – dalšími např. jsou dělení podle samotných etických východisek (blaženost, štěstí, emoce, užitečnost…), sociální etiky (liberální, socialistické, křesťanské)

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.