Filozofie

Filosofie ve středověku, scholastika, sv. Tomáš Akvinský

SCHOLASTIKA hlavní směr ve vývoji filozofie feudální společnosti v 9. – 15. století uplatňovala se ve středověkých církevních školách, od 12. století i na univerzitách základními tématy – vyrovnat se nově s antickým dědictvím, přesunout těžiště z novoplatónismu na aristotelskou filozofii, rozumově prověřit a podložit strukturu křesťanské nauky a víry – „rationem fidei“ = rozumnost víry (rozumové důvody víry) doba vzmachu lidského rozumu a myšlení […]

číst více

Friedrich Wilhelm Schelling

představitel německé klasické filosofie vrcholný představitel německého romantismu ve svém díle navazuje na Spinozu, Kanta a Fichteho jeho filosofie vychází z pantheismu, přírodu považuje za jediný ohromný živoucí organismus dílo: Ideje k filosofii přírody, Systém transcendentálního idealismu jeho filosofie je polaritní(jed­notící) – duch a příroda nejsou dva protikladné oblasti, ale jsou to dva póly, dvojí uskutečnění jednoho a […]

číst více

Postmoderní filosofie

termín postmoderna se nejprve objevil v architektuře ve filozofii se stalo mezním dílem „Postmoderní situace“ od Jean – Francois Lyotarda – hl. myšlenka – všechny tradiční prostředky k uchopení zkušenost se vyčerpali, nutno použít nové „post“ = distance od moderního (moderní filosofie je postavena na principech osvícenství – princip emancipace rozumu, víra v pokrok, důraz na jednu pravdu sjednocující lidstvo,..) postmoderna se však […]

číst více

Co je to filosofie? Počátky filosofie

filosofie – skládá se ze dvou řeckých slov – „filein“ = milovat a „sofie“ = moudrost (vědění jak žít – jak obstát v tomto světě) filosofie je především přemýšlením, které zahrnuje kladení otázek a hledání odpovědí na ně Důvody ke vzniku filosofie člověk chtěl ve světě uspět, prosadit se, najít si prostor pro způsob svého „zachování se“ východiskem k uspění ve světě je […]

číst více

Německá klasická filozofie, zejm. filozofie činu, identity a něm.roman.

vrchol filozofie té doby v 18 a 19 století začíná Imanuelem Kantem dvě skupiny: 1. idealisté Goethe, Schiller, Herder, Schelling, Fichte, Hegel 2. materialisté Feurbach, Marx ad 1.IDEALISTÉ J.W.Goethe dvojdílná dramatická báseň Faust vychází ze Spinozy—panteismus řeší ontologické otázky zajímavý pohled na postavu Ďábla-postava záporná a nutí člověka se rozvíjet gnozeologické otázky-Má člověk právo poznávat? etické otázky otázka hledání smyslu […]

číst více

Morální filozofie

Etika jako teorie mravnosti a morálky z řečtiny „ethos“ = mrav › teorie morálky předmětem etiky jsou mravní jevy, jejich vznik a vývoj v minulosti, současný stav a další vývojové tendence řeší především problém mravního dobra hledá podstatu mravních norem a snaží se odpovědět na základní problémy morálky mravnost jako celek zahrnuje: mravní jednání › chování, zvyky […]

číst více

Immanuel Kant

Obecný úvod německé osvícenství stejně jako v Anglii a Francii odráželo specifické národní rysy a historickou situaci bylo méně radikální než osvícenství francouzské, především ve vztahu k církvi filozofická literatura německého osvícenství se oproti francouzské vyznačuje určitou „suchou“ střízlivostí, pedanstvím, nezřídka je poznamenána nudou němčina jako nástroj vyjadřování filozofických myšlenek nebyla tak propracovaná jako francouzština; této úrovně dosáhl německý […]

číst více

Helénistická filosofie a novoplatonismus

období helénismu – od konce 4.stol. př. Kr. do roku 529 po Kr., kdy byly uzavřeny antické filosofické školy rozsáhlé změny ve společnosti – rozpadá se říše Alexandra Velikého, ztrácejí se jistoty polis (obce) a jiné problémy přichází období „autonomie“ = odpovědnosti sám za sebe; sám si musím dávat zákony a pravidla, když nemám jistoty polis; zároveň nejsem identifikován s obcí, […]

číst více

Filosofie v českých zemích

většina myslitelů, kteří zde budou uváděni, nebyla „profesionálními filosofy“ – byli to spíše reformátoři, politici, vědci a literáti filosofické myšlení v českém prostředí bylo prodchnuté určitými sociálními a politickými zájmy, vždy bylo spojeno s „praktickým životem“ filosofie byla vždy odrazem našeho společenského vývoje 1. Doba předhusitská filosofické myšlení bylo spjato s rozvojem vzdělanosti a školství počátky českého filosofického myšlení […]

číst více

Česká filosofie 20. století

lze ji rozdělit: před 2.SV po 2.SV ad 1) dělíme: pozitivismus (Krejčí, Král, Tvrdý) filosofie vycházející z křesťanství (protestantská a katolická pozice) strukturalismus femenologie ad b) protestantská pozice Emanuel RÁDL (1873–1942) byl profesorem na UK v Praze zpočátku se zabýval biologií a fyziologií (vědec světové úrovně); před 1.SV publikoval práce z biologie, zejména své syntetické „Dějiny vývoje teorií […]

číst více