Immanuel Kant

Obecný úvod

 • německé osvícenství stejně jako v Anglii a Francii odráželo specifické národní rysy

a historickou situaci

 • bylo méně radikální než osvícenství francouzské, především ve vztahu k církvi
 • filozofická literatura německého osvícenství se oproti francouzské vyznačuje určitou „suchou“ střízlivostí, pedanstvím, nezřídka je poznamenána nudou
 • němčina jako nástroj vyjadřování filozofických myšlenek nebyla tak propracovaná jako francouzština; této úrovně dosáhl německý jazyk teprve v době Goethově
 • pruský král Fridrich Veliký ovlivnil německé osvícenství jednak tím, že na svém dvoře shromažďoval německé i cizí vzdělance – anglické a francouzské myšlenky takto zdomácněly v německém myšlení mnohem více, než by to bylo bez něho vůbec možné (Fridrich Veliký sám náležel k předním duchům německého osvícenství, praktikoval osvícenský absolutismus)
 • silnou stránkou německého osvícenství není vypracování nových, originálních filozofických systémů, jeho historickou zásluhou je zdůrazňování přednosti praktického, mravního rozumu a hluboký vliv na myšlení a praktický život, třebaže tento vliv nevedl

k revolučním změnám

Immanuel Kant (1724 – 1804)

 • německý filozof vrcholného osvícenství
 • profesor matematiky, logiky, fyziky, geografie, antropologie, práva a jiné
 • nejprve se věnoval přírodním vědám (např. Kant-Laplaceova teorie vzniku vesmíru › vyslovil hypotézu o vzniku sluneční soustavy z rozptýlených částic hmoty, jež se do dnešní podoby vyvinula působením gravitačních zákonů)
 • dějiny přírody považoval za pohyb od jednoduchého k složitému
 • podle Kanta i člověk má své dějiny – jeho neustále se rozvíjející rozum; postupně překonává neuvědomělé pudy a vytváří z člověka bytost vědomě vytvářející svůj lidský svět
 • jeho činnost je rozdělena do několika období – období předkritické, kritické a pokritické

Období předkritické

 • Kant je blízký materialismu
 • z této doby pochází spis „Všeobecné dějiny přírody“, ve kterém formuloval svojí hypotézu o vzniku sluneční soustavy
 • píše i další přírodovědné práce o ohni, sopkách, o fyzikální geografii…

Vypracování kritického problému

 • filozofický sytém vládnoucí v Německu v době Kantových studií, byl systém leibnizovzsko-wolffovský – racionalismus, co do metody dogmatický = to, co rozum říká o světě je pravdivé
 • v Kantově myšlení nastává obrat, Kant byl probuzen z dogmatického spánku britským empirismem
 • metafyziku považoval za vědu o hranicích lidského rozumu
 • za svůj životní úkol pojal určit hranici mezi empirismem a racionalismem

Kritické období

 • dílo „Kritika čistého rozumu“ – výklad učení o poznání
 • zejména se věnoval zkoumání předpokladů rozumu
 • předchůdci používali rozum, aby kritizovali – Kant podrobil kritice rozum sám
 • člověk je však nejen bytostí myslící, ale i chtějící a cítící › rozvrhl proto své učení

na část teoretickou, etickou a estetickou („Kritika čistého rozumu“, „Kritika praktického rozumu“, „Kritika soudnosti“)

1. Kritika čistého rozumu

 • zkoumá předpoklady zkušenostního poznání
 • zkušenost je výsledkem dlouhé práce – jak se podílí smysly, rozum, způsob zpracování, kategorie, pojmy, ideje – to vše dohromady dává zkušenost

„Zkušenost je výpovědí o našem zakoušení.“

 • na zkušenost působí vždy dvě stránky – smyslová a rozumová, které se různě projevují

a rozdíl v jejich projevu je závisí na tom, co je „dáno předem“ = „apriori“ a co je vytvářeno dodatečně = „aposteriori“

 • nejvíce se naše poznání světa odvíjí od předem daných (vrozených) myšlenkových struktur
 • tyto myšlenkové struktury nám umožňuje poznat „čistá matematika“ a přírodověda:

· formy času a prostoru › představu o prostoru nám dá geometrie, představu o čase aritmetika

· základní myšlenkové kategorie › např. možnost, nutnost, příčina…

· syntetizující schopnost › vnímáme určité zákonitosti např. v přírodě, jsem schopni spojovat smyslové údaje v jednu zkušenost

 • Kant si uvědomil, že dosavadní poznání světa se jevilo jako přijímání informací o objektu (o světě) › objekt (věc) musel zapůsobit na subjekt (člověk) – tak vznikla pro člověka informace
 • „kopernikovský obrat“ › aktivní je přeci člověk, tedy subjekt; my se obracíme k věcem, subjekt je ten, kdo se táže a ten, kdo získává od objektu informaci; subjekt je tím, kdo se musí ve vzájemném vztahu s objektem snažit
 • ve vědomí máme pak právě tolik, na kolik se ptáme › objekt se nám dá natolik, nakolik jsme schopni ho vidět – objekt se stává „věcí pro nás“ = „Ding für Sich“
 • objekt sám je „věcí o sobě“ = „Ding an sich“ ; věc o sobě nemůžeme vnímat ani poznávat (poznat můžeme jenom to, jak se nám věci jeví, svět jevů; podstatu věci, věc

o sobě poznat nemůžeme)

2. Kritika praktického rozumu

 • v této knize přezkoumává předpoklady etiky
 • důležitým předpokladem je „autonomie mravního citu“ (nepodmíněnost) › člověk

je schopen rozhodnout se pro jednání podle určitých zásad a norem nezávisle na vnějších podmínkách

 • „kategorický imperativ“ („přikazující tvrzení“) – vyjadřuje obsah mravní svobody (člověk jedná podle mravů a ve svobodě)

„Jednej podle zásady, o které bys chtěl, aby se stala obecným zákonem.“ → máme jednat tak, aby naše chování mohlo být dobrým vzorem i pro ostatní

„Jednej tak, aby lidství v tobě i v jiném člověku ti bylo účelem, nikdy prostředkem.“ → člověk by nikdy neměla zneužít lidství a důstojnost druhého člověka

 • kategorický imperativ však často nebyl pro svoje obecné vymezení mravní svobody přijímán, přestože právě obecnost je na něm to krásné

3. Kritika soudnosti

 • je věnována problémům estetiky a metodologie přírodních věd

Pokritické období

 • Kant nepovažoval „kritické období“ za svoji celou filozofii, ale za nezbytnou předběžnou práci před vystavením vlastní filozofické práce – bohužel se mu to nepodařilo; přesto dal filosofii novou látku ke zpracování

Inspirace z Kantova učení

· zdůraznění autonomie člověka a transcendentalismu › inspirace hlavně pro německou idealistickou filozofii

· zdůraznění nezávislosti vědění ve „světě pro nás“ › inspirace pro pozitivismus

· protest proti dogmatickému rozumu › iracionalismus

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.